Loading...
پرسش های متداول ۱۳۹۷-۸-۷ ۰۸:۱۰:۲۹ +۰۰:۰۰
آیا می توان در سلول های تر از دیوار جداکننده با پانل های گچی به جای استفاده از پانل های سیمانی استفاده کرد. ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۸:۱۹:۴۲ +۰۰:۰۰

بله در فضاهای مرطوب می بایست از دولایه صفحه MR یا FM با ضخامت ۱۲.۵ میلیمتر با استادگذاری ۶۰ سانتیمتر وعایق رطوبتی ایزوگام یا قیروگونی استفاده کرد. بعنوان ساختار جایگزین، می توان از یک لایه صفحه MR یا FM با ضخامت ۱۸ میلیمتر یا یک لایه صفحه MR یا FM با ضخامت ۱۲.۵ یا ۱۵ میلیمتر با استادگذاری ۴۰ سانتیمتر همراه با عایق مایع بکاررونده کناف (عایق آبی) استفاده نمود.

آیا امکان اجرای ابزار گچی بر روی دیوارهای کناف وجود دارد؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۸:۱۹:۰۳ +۰۰:۰۰

بله برای اجرای ابزار گچی به روش تر، ابتدا نوار چسب جداکننده کناف بر روی سطح سقف اجرا شده، سپس با استفاده از ماله یا کاردک دندانه دار، یک لایه بتونه درزگیر کناف به صورت شانه‌ای بر روی سطح دیوار (در محدوده اجرای ابزار) اجرا می‌شود و پس از خشک شدن لایه بتونه، ابزار گچی به روش متداول بر روی آن اجرا می‌شود.

در این روش، ابزار تنها به دیوار متصل است؛ لذا اجرای ابزار با اندازه و وزن غیر متعارف توصیه نمی‌شود.

در مورد ابزارهای پیش ساخته که قالبا از جنس پلی یورتان یا پلی استایرن بوده که با چسب مناسب (نظیر چسب چوب) بر روی ساختار نصب می‌شوند. به واسطه تولید صنعتی این قطعات، سطح زیر کار باید صاف و گونیا باشد.

ﻧﺼﺐ ﺳﻨﮓ و ﮐﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺎف اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۸:۲۳:۳۲ +۰۰:۰۰

ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻼک ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﺷﯽ، ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ ﺑﺎ وزن ﺣﺪاﮐﺜﺮ۴۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻨﺎف ﺑﺮ روی دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺸﮏ اﺟﺮا ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﻮار و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﻨﺎف وارد ﻧﺸﻮد (اﺟﺮای ﺧﺸﮏ)، ﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻨﺎف ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده و در رده ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻮع ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرﺑﺮد، ﺟﻨﺲ، وزن و اﺑﻌﺎد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﻨﮓ و ﮐﺎﺷﯽ ﺑﺮ روی دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﻨﺎف، ﺻﺮﻓﺎ از ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻨﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ و ﻣﻼت ﻫﺎی ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ ﮐﻨﺎف و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آن ﻫﺎ، ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف ﮔﭻ رﺟﻮع ﺷﻮد.

آیا می توان از پیچ های نصب پانل های گچی برای نصب صفحات سیمانی آکواپنل استفاده کرد؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۱۱:۴۳:۱۴ +۰۰:۰۰

خیر، باید از پیچ مخصوص Maxi آکواپنل که در دونوع SN و سرمته SB جهت اتصال صفحات مسلح سیمانی آکواپنل به انواع زیرسازی های مرسوم استفاده شود.

چه زمانی می‌توانید از صفحات مسلح سیمانی با ضخامت ۸ میلیمتر(اسکای لایت) بجای آکواپنل خارجی با ضخامت ۱۲٫۵ میلیمتر استفاده نمود؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۱۱:۴۱:۳۲ +۰۰:۰۰

برای سقف های خارجی تا ارتفاع ۲۵ متر یا بار باد کمتر از ۱٫۵ کیلو نیوتون بر مترمربع.

 

آیا می توان در فضا های خارجی که در معرض آبریزی مستقیم قرار ندارند (بعنوان مثال سقف پارکینگ های باز و بالکن ها و …) از پنل های گچی بعنوان پوشش نهایی استفاده کرد؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۸:۴۳:۵۲ +۰۰:۰۰

بدلیل عدم امکان کنترل دمای محیط خارجی به هیچ عنوان نمی توان در فضاهای باز از پانل MR استفاده نمود.

عامل اتصال مناسب جهت اتصال سازه های گالوانیزه (آویز) به انواع سقف های سازه ای که به منظور اجرای زیرسازی سقف های کناف مورد استفاده قرار می‌گیرند را معرفی نمائید؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۸:۴۲:۲۷ +۰۰:۰۰

در این مورد به استحضار می رساند این شرکت هر عامل اتصال مناسب که دارای مقاومت کششی KN۰.۴ (kg۴۰ نقطه ای) باشد جهت استفاده در ساختارهای کناف مجاز می‌داند. لذا تائیدیه این مشخصه می‌بایست توسط تولید کننده آن محصول ارائه گردد.

جهت نصب آویزگیری از بلوک های توخالی سفالی و یا سیمانی سقفی می توان از بولت پروانه ای و یا مهار صلیبی استفاده کرد

در قسمت هایی که فاصله سقف کاذب از سقف اصلی ساختمان بیش از ۱٫۵ متر است از چه نوع آویز گیری‌باید استفاده کرد؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۸:۴۱:۱۸ +۰۰:۰۰

در صورت آویز گیری با ارتفاع بیش از ۱٫۵ متر می‌توان از آویزنانیوس و تا حداکثر ۴متر استفاده نمود(استفاده از آویز نانیوس در سقف های دارای کد حریق الزامی است) همچنین می‌توان با قوطی کشی و کاهش ارتفاع به زیر ۱٫۵ متر با استفاده از آویز ترکیبی از شاسی کشی ایجاد شده آویز گیری نمود.

مقدار آب اختلاط و میزان مصرف پودر پرلفیکس به ازای هر مترمربع پنل چقدر است؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۸:۱۷:۰۸ +۰۰:۰۰

برای تهیه چسب پرلفیکس، به ازای هر ۱۰ کیلوگرم پودر، به طور تقریبی ۵ الی ۵/۵ لیتر آب مورد نیاز می‌باشد و برای هر متر مربع حدودا ۵ کیلوگرم پودر پرلفیکس مورد نیازاست.

تا چه میزان می توان توسط ساختارهای پوششی کناف عایق صوت و حرارت را بهبود بخشید؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۸:۱۵:۵۵ +۰۰:۰۰

عملکرد صوتی و حرارتی دیوارهای پوششی همواره همراه با دیوار زمینه محاسبه می‌گردد و در این راستا ضخامت لایه عایق و چگالی آن نیز نقش موثری در میزان عملکرد مورد نظر ایفا خواهد نمود.

در این زمینه توصیه می گردد جداول صفحات ۷۲ تا ۷۶ دفترچه راهنمای دیوارهای پوششی مراجعه شود.

آیا امکان بارگذاری در ساختار W623 وجود دارد؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۸:۱۴:۳۸ +۰۰:۰۰

بارهای سبک (نظیر ساعت و قاب عکس) را می‌توان مستقیما و در هر نقطه ای بر روی صفحات نصب نمود. بارهای سنگین (نظیر قفسه آشپزخانه و جعبه آتش نشانی و تابلوی برق روکار) باید توسط عوامل اتصال مناسب به دیوار زمینه متصل شوند. عوامل اتصال مذکور باید از خمیر بین پنل و دیوار زمینه عبور کرده و به میزان کافی در دیوار زمینه نفوذ کنند. اجرای بارهای گسترده مانند کاشی کاری بر روی دیوار فوق مجار نمی‌باشد.

ﻧﺤﻮه ﺑﺮش ﭘﺎﻧﻞﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ در اﻃﺮاف ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ (درب ، ﭘﻨﺠﺮه و… ) ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۰۶:۳۹:۰۰ +۰۰:۰۰

در ﻣﺤﻞ دربﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ’L‘ ﺷﮑﻞ و در ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق و ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ’C‘ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ، درز ﻣﻤﺘﺪ در اﻣﺘﺪاد ﻗﺎﺋﻢ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺎزﺷﻮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺧﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد، در اﻣﺘﺪاد درزﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺮک اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دیوار های پوششی چگونه به دیوار زمینه متصل می شوند؟ ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۰۷:۱۴:۲۱ +۰۰:۰۰

دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﺪون ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی و ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻓﻠﺰی( متصل به دیوار زمینه با مستقل از آن) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ، ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮار ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

چه راه حلی برای ترمیم سطوح آسیب دیده وجود دارد ؟راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ای وﺟﻮد دارد: ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۰۸:۲۴:۲۶ +۰۰:۰۰

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:

در ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ، ﭘﻨﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اره ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﺑﺮش داده ﺷﺪه و ﻟﺒﻪ ﻫﺎی آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮﻫﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺣﻔﺮه ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ (ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ) ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ.

در ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺮه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزهC ﯾﺎU  زﯾﺮﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﭻTN ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﭽﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم زﯾﺮﺳﺎزی، ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻨﻞ )ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و اﺑﻌﺎد ﺣﻔﺮهﺗﻮﺳﻂ (ﭘﯿﭻTN) ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎزی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

در اﻧﺘﻬﺎ، درزﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم و ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ، از وﺻﻠﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺻﻠﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺘﻮﻧﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

اگر فواصل زیر سازی فلزی دیوار رعایت نشده باشد آیا می توان با افزایش درز بین صفحات روکش دار گچی اختلافات را جبران کرد ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۶:۲۱:۳۷ +۰۰:۰۰

خیر ، در هنگام نصب صفحات باید دقت شود که فاصله بین صفحات حداکثر ۳ -۲ میلی متر باشد که به توان به وسیله نوار و بتونه درزگیر کناف ، بین آنها را طبق قاعده پر کرد زیرا اصولا ترک هایی که در سطوح به وجود می آیند در محل درز بین صفحات می باشند لذا در این گونه موارد اصلاح زیر سازی فلزی قویا توصیه می شود.

عامل اتصال مناسب جهت نصب سازه به سطح زمینه ( دیوار) چیست ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۰۸:۳۸:۰۶ +۰۰:۰۰

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺎزه روی ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ از ﭘﯿﭻ و رول ﭘﻼک ) ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ( ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه روی دﯾﻮار ﯾﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﺮواﻧﻪ ای ، ﻣﻬﺎر ﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﯾﺎ ﭘﯿﭻ ﺑﺎ رول ﭘﻼک ﻣﺨﺼﻮص (Hollow Cavity) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

آیا سیستم کناف را می توان در نمای خارجی به صورت نمایان (expose) استفاده کرد؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۵:۵۷:۵۳ +۰۰:۰۰

بله ، در سیستم کناف استفاده از دیوار آکواپانل خارجی در نمای ساختمان توصیه می شود که با توجه به طرح معماری پروژه می توان روی سطوح، رنگ نما یا پوشش های بافت دارمعدنی اجرا نمود.

در مکان هایی که نیاز به شست و شوی روزمرهء دیوارها وجود دارد( مانند فضا های تولید مواد غذایی ) از چه نوع پانلی باید استفاده کرد؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۵:۴۲:۱۳ +۰۰:۰۰

در فضاهایی که رطوبت محیط زیاد است و یا شرایط آب ریزی مداوم وجود دارد، استفاده از یک لایه صفحه سیمانی Aquapanel Indoor با ضخامت ۵/۱۲میلیمتر با استادگذاری به فواصل ۶۰ سانتیمتر الزامی است . برای کسب اطلاعات بیشتر به کاتالوگ “دیوارهای داخلی با آکواپنل” رجوع شود.

برای محافظت داکت های تاسیساتی در برابر حریق چه راه حلی وجود دارد؟ ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۱:۳۰:۱۷ +۰۰:۰۰

در ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ (ﻧﻈﯿﺮ داﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺮق، ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺷﻮت ﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪ) ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ارﺗﺒﺎط اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و اﻣﮑﺎن ﻧﻔﻮذ و ﺳﺮاﯾﺖ آﺗﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده و در ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻬﺎر و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺣﺮﯾﻖ ﺳﻘﻮط ﻧﮑﺮده و ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ وارد ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

داﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺟﺰء زون ﻫﺎی ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ‌روﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ‌ﺗﻮان از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎری از دو ﺳﻤﺖ دﯾﻮار ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﺎزه اﻣﮕﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺮای ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ دﯾﻮار، از ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، از ﻧﻮار ﭘﻨﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎل اﺳﺘﺎدﻫﺎ (در ﺳﻤﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

در دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﮐﺪ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، از ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ ﻧﻮعFR ﯾﺎFM اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺗﻌﺪاد و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ، اﻧﺪازه و ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺧﻮاص ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺪ ﺣﺮﯾﻖ و ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دارای ﮐﺪ ﺣﺮﯾﻖ (ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺧﯿﺮ) ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دارای ﮐﺪ ﺣﺮﯾﻖ دارای ﺿﻮاﺑﻂ و ﺟﺰﺋﯿﺎت وﯾﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ داﯾﺮه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان ﻗﻮﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

در دیوارهای پوششی بدون سازه ناترازی دیوارزمینه حداکثرچقدر باشد ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۱:۴۴:۵۵ +۰۰:۰۰

نا ترازی دیوار زمینه نباید بیش از ۴ سانتی متر باشد.

در دیوارهای پوششی با سازه نحوه عبور تاسیسات به چه صورت می باشد؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۷:۴۴:۴۶ +۰۰:۰۰

وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺤﺎت و دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ، ﻓﻀﺎی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ و ﻋﺒﻮر ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، آن ﻫﻢ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﯿﺎرزﻧﯽ، اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻻﯾﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ و دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ و دﻓﻦ ﻧﺸﺪن آن در داﺧﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮردﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را ﻧﯿﺰ آﺳﺎن ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت، ﺑﺮ روی دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺼﺐ و دارای اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻢ، ادوات ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎی ﺑﺮق و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮ روی دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺑﺮ روی ﺳﺎزه ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

در دیوارهای پوششی با سازه ناترازی دیوارزمینه چگونه باید باشد ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۷:۴۶:۳۱ +۰۰:۰۰

در دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ؛ اﺳﺘﺤﮑﺎم دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺎن آن و زﯾﺮﺳﺎزی ﻓﻠﺰی دارای اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اﺳﺖ. در دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ، ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻧﺎﺗﺮازی ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از۴ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮان از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪون ﺳﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ، اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

در دیوارهای پوششی مستقل از دیوار زمینه اجرای ساپورت لازم است؟ درصورت لزوم نحوه اجرای آن چگونه است ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۵:۳۷:۰۰ +۰۰:۰۰

در مواردی که ارتفاع دیوار بیش از ارتفاع مجاز و یا عرض آن بیش از اندازه مجاز باشد ، اجرای ساپورت بسته به نظر مشاور پروژه توصیه می شود. در مقاوم سازی ساختمان در برابر حریق، پوشش و محافظت مسیرهای قائم تاسیساتی نظیر داکت های برق، کانال های تهویه و شوت های زباله که از دیوار پوششی مستقل از دیوار زمینه استفاده می شود ، مهار آن به بدنه اصلی ساختمان باید در نظر گرفته شود.

در دیوارهای پوششی با سازه اجرای چار چوبها به چه صورتی انجام می شود؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۷:۴۹:۵۰ +۰۰:۰۰

ﭼﻬﺎرﭼﻮب در و ﭘﻨﺠﺮه و ﺑﺪﻧﻪ ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺮق ﺗﻮﮐﺎر، ﺑﻪ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺎزﺷﻮ، ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﻣﺸﺮوح در ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺎف اﯾﺮان ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ . ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺤﮑﺎم، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻗﺎب ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﺠﺎور. اﺟﺰای اﻓﻘﯽ ﻗﺎب ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ را (ﺳﺎزهUD28 ﯾﺎ L25) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎری ﺳﻄﺢ ﻣﺤﯿﻄﯽ درون ﺑﺎزﺷﻮ ﮐﻪ در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﺪاره ﻗﺮار دارد ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎری ﺑﺪون ﺳﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺧﻤﯿﺮ ﭘﺮﻟﻔﯿﮑﺲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﻟﺒﻪ آزاد ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻗﺎب ﺑﺎزﺷﻮ ﭘﯿﭻ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﮐﺐ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﺳﺎزی ﻓﻠﺰی در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ، اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﺑﺎزﺷﻮ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. روش اﺟﺮای ﻗﺎب ﺑﺎزﺷﻮی ﭘﻨﺠﺮه، ﻣﺸﺎﺑﻪ روش اﺟﺮای ﻗﺎب ﺑﺎزﺷﻮی ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺮق ﺗﻮﮐﺎر اﺳﺖ.

برای خرید و یا دریافت جزئیات مربوط به مشخصات تایل های سقفی به چه مرجعی مراجعه کنیم ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۵:۳۴:۴۹ +۰۰:۰۰

برای دریافت جزئیات مربوط به مشخصات و نمونه تایل های سقفی می توانید با واحد فروش شرکت کناف ایران تماس حاصل نمائید و جهت خرید از خدمات شبکه عاملیت های فروش بهره مند شوید.

اساس تصمیم گیری برای طراحی سقف های کاذب ایمن در برابر زلزله چیست ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۵:۳۴:۱۸ +۰۰:۰۰

سه عامل مهم در طراحی زلزله دخیل هستند : تعریف موقعیت جغرافیایی منطقه ، وضعیت خاک بستر و نوع ساختمان . بیش از ۹۰% خاک ایران در برابر خطر احتمالی وقوع زلزله قرار دارد . طبق تعریف آئین نامه زلزله ایران عناصری مثل سقف کاذب علاوه بر سبک بودن باید شکل پذیر نیز باشد . تامین این شکل پذیری در حرکت رفت و برگشتی زلزله با حفظ ایستایی سقف و عدم آسیب رساندن به دیوار های پیرامونی ، تامین می شود.

چه راه حلی برای ترمیم سطوح آسیب دیده وجود دارد ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۵:۳۳:۳۱ +۰۰:۰۰

راه حل های ترمیمی بسیار ساده ای وجود دارد: در صورتی که سطح صفحات گچی دچار آسیب موضعی شده باشند، بخش آسیب دیده به روش زیر ترمیم می شود: در محل آسیب، پنل با استفاده از اره چاقویی برش داده شده و لبه های آن به وسیله سوهان پرداخت می شود تا یک حفره با شکل هندسی منظم (مانند مربع یا مستطیل) بدست آید. در محل حفره، با استفاده از سازه C یا U زیرسازی انجام می شود. سازه ها در محل مناسب توسط پیچ TN به صفحه گچی متصل می شوند. پس از انجام زیرسازی، یک قطعه پنل (متناسب با شکل و ابعاد حفره) توسط پیچ TN به زیرسازی متصل می شود. در انتها، درزگیری انجام و سطح کار جهت پذیرش پوشش نهایی آماده سازی می شود. برای ترمیم محل های آسیب دیده با ابعاد کوچک، از وصله مخصوص استفاده می شود؛ بدین ترتیب که این وصله بر روی محل آسیب دیده قرار گرفته و بتونه کاری می شود.

آیا علاوه بر آویز گیری از سقف اصلی در سقف های کاذب مهار بندی دیگری لازم است؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۵:۳۱:۴۹ +۰۰:۰۰

بله ، در مواردی که دیوار کناف صرفا به سقف کاذب متصل می شود، اطمینان از استحکام سقف کاذب و نبود حرکات جانبی در آن ضروری است. برای جلوگیری از حرکات جانبی، باید اعضای بادبندی در اجرای زیرسازی سقف کاذب در نظر گرفته شوند. به علاوه، در چنین شرایطی رعایت جزئیات مربوط به عایق کاری صوتی نیز توصیه می شود. برای سقف های کاذب با سطوح گسترده و یکنواخت، اجرای عناصر بادبندی جهت مهار حرکات جانبی (برای مساحت حداکثر هر ۲۵ متر مربع) توصیه می گردد.

برای بدست آوردن شرایط مناسب شنیداری بهینه ، استفاده از چه نوع تایل سقفی توصیه می شود؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۸:۲۵:۱۲ +۰۰:۰۰

ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎی ﺳﻘﻔﯽ دارای اﺑﻌﺎد۶۰*۶۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺲ در دو ﻧﻮع ﮔﭽﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺎف و ﮐﻨﺎف ای.ام.اف ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﮔﭽﯽ در دو ﻧﻮع ﺳﺎده (ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮاص ﺻﻮﺗﯽ) و (آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﺟﺎذب ﺻﻮت) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎی آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﻏﺎﻟﺒﺎ در فضاهایی ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ، آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ، ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ و دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ در رده ﻫﺎی ﺟﺬب ﺻﻮت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف ای.ام.اف از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف ﺑﻮده و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ را در ﻃﺮح ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ “ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف ای.ام.اف اﯾﺮان” رﺟﻮع ﺷﻮد.در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاص آﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯽ در زون ﻫﺎی ﺣﺮﯾﻖ، ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺟﺎذب ﺻﻮت ﻣﻌﺪﻧﯽ (AMF) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

جهت جلوگیری از بلند شدن تایل ها در سقف مشبکی که در معرض باد هستند مانند پیلوت ، از چه راه حلی می توان استفاده کرد؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۸:۳۰:۳۰ +۰۰:۰۰

ﮔﯿﺮه ﺗﺎﯾﻞ ﻗﻄﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ و پشت سقف کاذب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ، ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﮑﺎن ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ زﻟﺰﻟﻪ و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض وزش و ﮐﻮران ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ ( ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ) ، در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ‌ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﮔﯿﺮه ﻫﺎی ﺗﺎﯾﻞ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺎزه و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

در فضاهایی که در معرض رطوبت دایم هستند مانند استخر ها یا سرویس های بهداشتی عمومی ، آیا می توان از سقف مشبک استفاده کرد؟ چه نوع ساختاری مناسب است؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۸:۳۳:۱۱ +۰۰:۰۰

در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺸﺒﮏ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی روﮐﺶPVC و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖMR ﻧﺒﺎﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد زﯾﺮا درز ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻦ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺒﻮر رﻃﻮﺑﺖ و تعریق در ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻘﻒ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ AQUAPANEL skyliteﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

برای اجرای اولین پروفیل باربر در سقف D112b با توجه به فاصله نزدیک آن به دیوار و بوجود آمدن مشکل در پیچ کردن براکت به سازه چه راه حلی وجود دارد ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۸:۳۵:۳۷ +۰۰:۰۰

در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﭻ زدن در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺎرﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﺮدن ﻧﺒﺸﯽ ﺗﺮاز (حذف اولین آویز در فاصله ۱۰ سانتی متری) ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺎرﺑﺮ ﺗﺎ دﯾﻮار را اﻓﺰاﯾﺶ داد.

آیا امکان اجرای سقف های کاذب منحنی ( قوس دار) با سیستم های کناف وجود دارد ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۸:۳۸:۳۱ +۰۰:۰۰

ﺑﻠﻪ ، ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﻧﻮاع ﻗﻮس و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از روش ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﮐﺎذب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان ﺻﻔﺤﻪ۴۲ ﺗﺎ۵۹ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

رده وزنی سقف های کناف چند است؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۰۸:۳۹:۳۷ +۰۰:۰۰

رده وزﻧﯽ ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﮐﻨﺎف ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎری ﺑﯿﻦ۱۱٫۵ ﺗﺎ ﺣﺪودا۵۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﻟﺤﺎﻗﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ، ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه، ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رده وزﻧﯽ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد. ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﮐﺎذب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان ﺻﻔﺤﻪ۳۱ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

در پشت سقف کاذب به علت اختلاف دما و رطوبت یا عبور لوله های تاسیسات مکانیکی، تعرق ایجاد می شود. چه راه حلی برای این امر وجود دارد؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۵:۰۳:۳۶ +۰۰:۰۰

در این گونه موارد برای جلوگیری از آسیب رساندن به پانل یا تایل سقفی توصیه می شود که در پشت سقف کاذب از لایه عایق استفاده شود. جهت کنترل و دفع رطوبت از طریق ایجاد تهویه و یا تعبیه لایه های ویژه بخاربند و یا زهکش، لازم می باشد (توضیح این که پشم معدنی در برابر رطوبت آسیب پذیر است).

آیا قبل از اجرای پوشش نهائی بر روی صفحات روکش دار گچی نیاز به اجرای پرایمر می باشد؟ چرا؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۵:۰۲:۰۴ +۰۰:۰۰

له ، پس از عملیات درزگیری و قبل از کاشیکاری، اجرای کاغذ دیواری یا رنگ آمیزی با رنگ روغنی ، اجرای لایه پرایمر بر روی کل سطح کار لازم خواهد بود، حذف لایه پرایمر موجب بروز مسایل زیر خواهد شد: ۱ – در اجرای کاشی، اتصال مناسب میان چسب کاشی و پنل حاصل نشده، که نتیجه آن فروریزی کاشی ها در دوره بهره برداری خواهد بود. ۲ – در صورت اقدام به جداسازی کاغذ دیواری در نوسازی های آینده ساختمان، به کاغذ روکش پنل آسیب خواهد رسید (توضیح این که لایه پرایمر موجب می شود که کاغذ دیواری بدون آسیب به کاغذ روکش پنل، از آن جدا شود). ۳ – در رنگ آمیزی با رنگ روغنی، حالت سایه و روشن ایجاد شده، همچنین چسبندگی میان رنگ و لایه ماستیک تضعیف خواهد شد (توضیح این که اجرای پرایمر موجب یکسان شدن میزان جذب سطح پنل و محل های بتونه کاری شده گردیده و از ایجاد حالت سایه و روشن جلوگیری می نماید) (جهت اجرای رنگ های با پایه آب – پلاستیک نیازی به استفاده از پرایمر نمی باشد ولی اجرای یک لایه ماستیک روی سطح کار از الزامات رنگ آمیزی با رنگ های پلاستیک/ روغنی می باشد.) جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پرایمر مناسب برای هر یک از کاربردهای فوق الذکر، با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران تماس حاصل شود.

دلیل کاربرد پودر ماستیک چیست ؟ آیا استفاده از آن ضروری می باشد؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۵:۰۱:۱۱ +۰۰:۰۰

این محصول برای دستیابی به بهترین نتیجه در رنگ آمیزی، توصیه می شودپس از عملیات درزگیری و قبل از رنگ آمیزی، یک لایه نازک پوششی (۱ تا ۲ میلیمتر) با ماستیک کناف روی تمام سطح کار اجرا شود . (ضخامت قابل قبول، طی یک یا چند مرحله کاری قابل دستیابی است). اجرای لایه ماستیک باعث کاهش دفعات اجرای لایه رنگ می شود و از ایجاد سایه به واسطه تغییر جنسیت سطح زیر کار جلوگیری می نماید.

روی کدام جهت صفحات روکش دار گچی باید پوشش کاری نهائی ( رنگ ) انجام داد ؟ آیا اختلافی وجود دارد ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۵:۰۰:۰۴ +۰۰:۰۰

طرف رویی صفحات روکش دار گچی جایی که چاپ مشخصات پانل وجود ندارد ، برای اجرای پوشش کاری نهائی مناسب می باشد. علت این امر این است که پیگیری پانل تولیدی این شرکت در هنگام وقوع مشکل امکان پذیر باشد و تامین کردن لبه AK پانل برای اجرای صحیح عملیات درزگیری و آماده سازی سطح، ضرورت این موضوع را تائید می کند.

جهت جلوگیری از ایجاد ترک در محل اتصال سقف و دیوار چه راه حلی وجود دارد؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۰۸:۲۴:۲۰ +۰۰:۰۰

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﻣﺮﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن درزﮔﯿﺮی ﮐﻨﺞ داﺧﻠﯽ‌ای ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺸﮏ ﻗﺮار دارد (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ  ﯾﮏ دﯾﻮار و ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﮐﻨﺎف)، از ﻧﻮار درزﮔﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا در ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی درزﮔﯿﺮی وآﻣﺎده ﺳﺎزی ﺻﻔﺤﺎت روﮐﺶ دار ﮔﭽﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان  ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮای درزﮔﯿﺮی ﮐﻨﺞ داﺧﻠﯽ ای ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺸﮏ و ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد، (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ  ﯾﮏ دﯾﻮار ﮐﻨﺎف ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺑﻨﺎﯾﯽ؛ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﮐﻨﺎف ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﻮار ﺑﻨﺎﯾﯽ)، از ﻧﻮار ﭼﺴﺐ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺎف (Trenn-fix) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ، ﻧﻮار ﺗﺮن ﻓﯿﮑﺲ ﺑﺮ روی ﺳﺎزه ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت درزﮔﯿﺮی و ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﺘﻮﻧﻪ، اﺿﺎﻓﺎت آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﻎ ﺑﺮش ﺟﺪا ﻣﯽ‌ﺷﻮد

در ﻣﻮاردی ﺧﺎص ﻣﯽ‌ﺗﻮان از اﺗﺼﺎل ﻟﻐﺰان در ﺳﻘﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد،ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

مهمترین دلیل ترک بتونه در محل درزها چیست؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۰۸:۲۶:۲۸ +۰۰:۰۰

دلایل مختلفی مثل :
عدم استفاده از نوار درزگیر کناف جهت مسلح کردن محل درز
عدم رعایت فاصله حداکثر ۲ میلی متر درز بین پانل ها
عدم رعایت فاصله پیچ ها در نصب پانل ها
عدم اجرای صحیح زیر سازی فلزی
عدم رعایت کردن مراحل بتونه کاری و درست عمل نیاوردن بتونه درزگیر(طرح اختلاط) در به وجود آمدن ترک موثر می باشند.

معایب استفاده از بتونه سنتی (مل) بجای ماستیک چیست؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۴:۵۶:۱۹ +۰۰:۰۰

بتونه سنتی به دلیل وجود اختلاف در ترکیبات شیمیایی با بتونه درزگیر کناف یا ماستیک، به سطح پانل ها یا درز آنها نمی چسبد و از محل خود جدا می شود.

کاربرد محصول ردی فیکس (Readyfix) به چه صورت است؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۴:۵۵:۵۰ +۰۰:۰۰

این محصول به صورت آماده مصرف عرضه شده و نیاز به هیچ گونه اختلاطی ندارد و از آن می توان جهت درزگیری صفحات روکش دار گچی ( به همراه نوار درزگیر) و همچنین جهت پوشش کل سطوح ( پس از اتمام مراحل درزگیری و پوشش درزها ) که اصطلاحا ماستیک کاری نامیده می شود ، استفاده نمود. مزایا و ویژگی های این محصول صرفه جویی در وقت ، اجرای آسان و راحت ، قدرت چسبندگی بالا ، امکان پرداخت مناسب و سمباده پذیری آن است و روش اجرای این بتونه ، دقیقا مشابه اجرای بتونه درزگیری کناف و یا پودر ماستیک می باشد .

آیا قاب پیرامونی دیوار (محل اتصال دیوار کناف با دیوار های بنایی) نیاز به درزگیری دارد؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۴:۵۵:۲۰ +۰۰:۰۰

له، محل اتصال دیوار به عناصر پیرامونی باید با بتونه درزگیر کناف کاملا پر شود همچنین زمانی که دو ساختار غیر همجنس به یکدیگر اتصال می یابند، به علت این اختلاف، ترکی نامنظم و قابل رؤیت در فصل مشترک آن ها ایجاد می شود. برای جلوگیری از ایجاد چنین ترک هایی، در محلهایی که ساختارهای کناف و بنایی به یکدیگر می رسند، از نوار چسب جداکننده Trenn-fix استفاده می شود. بدین ترتیب در فصل مشترک دو ساختار، درزی مویین و نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهری کار ارتقا می یابد.

نحوه اجرای محصول عایق آبی به چه صورت است ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۴:۵۴:۱۵ +۰۰:۰۰

این محصول، جایگزین عایق های رطوبتی سنتی می باشد. مزیت استفاده از عایق رطوبتی کناف، ضخامت کم غشاء حاصل از آن است (حدود ۲ تا ۳ میلیمتر) که امکان اجرای دیوارهای تک لایه را در سلول های تر فراهم می سازد. از دیگر مزایای مهم این محصول، امکان اجرای کاشی (به وسیله چسب کاشی پایه سیمانی) بر روی آن است. برای اجرای این نوع عایق، ابتدا سطح کار آماده سازی و سپس با عایق رطوبتی کناف پوشش داده می شود به نحوی که لایه عایق، کف را به طور کامل پوشش داده و تا ارتفاع مورد نظر بر روی دیوار امتداد یابد. نقاط حساس مانند کنج ها و آب روها با استفاده از لایه الیافی مخصوص مسلح می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این محصول و نحوه اجرای آن، به کاتالوگ عایق آبی کناف ایران رجوع شود.

اساس تصمیم گیری برای طراحی سقف های کاذب ایمن در برابر زلزله چیست ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۴:۵۳:۰۲ +۰۰:۰۰

سه عامل مهم در طراحی زلزله دخیل هستند : تعریف موقعیت جغرافیایی منطقه ، وضعیت خاک بستر و نوع ساختمان . بیش از ۹۰% خاک ایران در برابر خطر احتمالی وقوع زلزله قرار دارد . طبق تعریف آئین نامه زلزله ایران عناصری مثل سقف کاذب علاوه بر سبک بودن باید شکل پذیر نیز باشد . تامین این شکل پذیری در حرکت رفت و برگشتی زلزله با حفظ ایستایی سقف و عدم آسیب رساندن به دیوار های پیرامونی ، تامین می شود.

مقاومت صفحات روکش دار گچی در برابر حریق به چه صورت است ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۴:۵۲:۲۲ +۰۰:۰۰

صفحات روکش دار گچی به تنهایی دارای کد مقاومت در برابر حریق نیستند و تنها در داخل ساختار می توانند این خاصیت را تا ۱۸۰ دقیقه تامین نمایند. صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر حریق (FR یا GKF) پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها حاوی الیاف شیشه می باشد و در محل هایی که مورد نظر مشاور پروژه است و نیاز به محافظت در برابر حریق وجود دارد (مانند پوشش ستون ها و تیرهای فولادی) مورد استفاده قرار می گیرند. این صفحات دارای روکش صورتی رنگ بوده و در امتداد محور میانی پشت آن ها مهر قرمز کناف چاپ شده است . در محل هایی که کد حریق مورد نیاز است برای دریافت پیشنهاد در تعیین ساختار تماس با واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران الزاما توصیه می شود.

آیا سیستمهای کناف مورد تایید استاندارد های داخلی می باشد ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۴:۵۱:۴۹ +۰۰:۰۰

بله ، سیستم های شرکت کناف ایران علاوه بر استاندارد های بین المللی EN – DIN – BS – ASTM دارای گواهینامه فنی و تائیدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و همچنین این شرکت پروانه علامت استاندارد اجباری محصول صفحات روکش دار گچی و سازه های فلزی را از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اخذ کرده است . لازم به ذکر است سیستم های کناف تمامی نیاز های فنی مندرج در آئین نامه های ساختمانی داخلی را مرتفع می سازد.

آیا دیواری که دارای خواص عایق صوتی و حرارتی باشد در محصولات کناف وجود دارد ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۴:۵۱:۱۱ +۰۰:۰۰

شرکت کناف ایران با توجه به ساختار در خواستی مشتری راه حل های متفاوتی در ارائه سیستم دارد. اساسا دیوار های ساختار خشک که توسط شرکت کناف ایران تولید می شود دارای خواص عایق صوتی و حرارتی می باشند ولی بسته به الزامات و خواسته های مورد نظر پروژه این خواص متغییر خواهند بود. شایان ذکر است که ارتقاء و بهبود خواص فیزیکی جداره ها ( دیوار ها و سقف ها ) در فضا های اجرا شده با سیستم های متداول دیگر نیز با اجرای سیستم کناف قابل تامین می باشد.

آیا محصولات کناف دارای ضمانت هستند ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۴:۵۰:۳۶ +۰۰:۰۰

کیفیت محصولات شرکت کناف دراجزای ساختار اجرا شده ای که براساس اطلاعات فنی این شرکت اجرا شده باشد، مورد تضمین است . به عبارت دیگر در صورت اجرای صحیح سیستم کناف طبق استاندارد های موجود و دستور العمل های مندرج در کتاب های راهنما ، این محصولات در صورت بروز اشکال دارای خدمات پس از فروش می باشند و می توانید هرگونه مشکل مربوط به کیفیت محصولات را در مرحله خرید محصول ، نصب سیستم و دوره بهره برداری آن به واحدامور کیفیت و شکایات شرکت کناف ایران گزارش دهید .

آیا محصولات تولیدی کناف پشتیبانی فنی برای ارائه راه حل دارد ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۴:۵۰:۰۰ +۰۰:۰۰

در صورت وجود هرگونه ابهام فنی در هر یک از مراحل طراحی ، اجرا ، بهره برداری و تعمیرات سیستم های ساخت و ساز خشک ، دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران آمادگی ارائه راهنمایی ها ، جزئیات فنی ، راه حل ها و رفع ابهام های فنی را دارد.

آیا سیستم های کناف دارای تاییدیه فنی می باشد ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۴:۴۱:۰۶ +۰۰:۰۰

بله ، سیستم های کناف در ایران دارای تائیدیه فنی از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۷ طی گواهی شماره ۹۰ – ۸ – ۲۰۹۲ از وزارت مسکن و شهرسازی ( مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) می باشد.

آیا محصولات و سیستم تولیدی کناف الزامات آئین نامه های ساختمانی ایران را مرتفع می سازد ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۴:۴۰:۳۹ +۰۰:۰۰

بله ، اساسا محصولات و سیستم های شرکت کناف ایران به منظور پاسخگویی به الزامات مندرج درآئین نامه های تدوین شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی در امور ساختمان و مسکن در ایران طراحی و تولید می شوند.

ویژگی های مهم سیستم کناف چیست؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۴:۳۹:۵۹ +۰۰:۰۰

ویژگی هایی همچون سهولت، سرعت و دقت بالا در اجرا ، ایمنی در برابر زلزله و حریق، خواص عایق بندی حرارتی، صوتی و رطوبتی و تعمیرات و نگهداری آسان از مهم ترین مزایای این سیستم هستند.

کاربرد های سیستم کناف در چه مکان هایی است؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۴:۳۹:۰۸ +۰۰:۰۰

ویژگی هایی همچون سهولت، سرعت و دقت بالا در اجرا، ایمنی در برابر زلزله و حریق، خواص عایق بندی حرارتی، صوتی و رطوبتی و تعمیرات و نگهداری آسان موجب شده است که امروزه این سیستم به عنوان جایگزین روش های سنتی در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار گیرد و تمامی نیاز های مهندسی و معماری را در همه فضا ها با کاربری های مختلف بر آورده سازد.

آیا می توان سیستم کناف را در اقلیم های مختلف بکار برد؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۴:۳۸:۱۸ +۰۰:۰۰

با توجه به شرایط مختلف اقلیمی ، سیستم کناف دارای ساختار ها و محصولات متفاوتی برای ارائه راه حل در شرایط خاص را دارد . جهت دریافت مشاوره در انتخاب ساختار تماس با واحد پشتیبانی فنی قویا توصیه می شود.

ضریب انتقال حرارت ساختارهای کناف چه مقدار است؟ ۱۳۹۴-۵-۲۵ ۰۴:۳۷:۴۴ +۰۰:۰۰

ضریب انتقال حرارت در ساختمان بسته به نوع ساختار مورد استفاده در ساختمان تعیین می شود . دیوارهای جداکننده عموما در حد فاصل فضاهای کنترل شده (به لحاظ حرارتی) قرار می گیرند؛ لیکن چنانچه در حد فاصل فضاهای کنترل نشده یا نیمه کنترل شده قرار گیرند، تعبیه عایق پشم معدنی در ساختار ضروری خواهد بود. عواملی همچون تعداد و ضخامت صفحات، اندازه استادها و ضخامت و خواص لایه عایق پشم معدنی مصرفی، در میزان عایق حرارتی دیوار موثر هستند. ارزش حداقل عایق حرارتی مجاز دیوار، با توجه به عملکرد ساختار، از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ایران قابل استخراج می باشد که با مراجعه به کتاب های راهنمای دیوار های کناف ساختار مورد نیاز جهت تامین میزان عایق حرارتی مورد نظر در ساختمان ، قابل دسترسی می باشد.

مقدار مقاومت و ایستایی دیوار های کناف در برابر ضربه چقدر است؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۰۸:۳۰:۴۱ +۰۰:۰۰

اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻌﺎرف در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد و ضخامت ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﯾﻮار ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ داد

دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﻨﺎف ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی در اﻣﺘﺪاد ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ کنند. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﻨﺎف در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ۵g ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارﻧﺪ . اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﻮار دارای رﻓﺘﺎر ﻣﯿﺎن ﻗﺎﺑﯽ اﯾﺪه آل ﺑﻮده و ﮐﺎﻣﻼ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﺟﺮای اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ را از ﻗﺎب ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻣﻨﻔﮏ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ دﯾﻮار و ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮار دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻔﺠﺎری ﻧﺸﺪه و آوار ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻤﯽﮔﺬارد.

 

آیا صفحات سیمانی آکوا پنل را مانند صفحات روکش دار گچی می توان به تنهایی به دیوار موجود بتنی یا بنایی چسباند ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۴ ۱۲:۵۷:۵۰ +۰۰:۰۰

خیر ، صفحات سیمانی آکواپنل باید برروی زیر سازی فلزی و ساختار مورد تائید واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران ، اجرا شوند .

نصب صفحات سیمانی به صورت عمودی یا افقی و پشت یا روی آن چه اختلافی ایجاد می کند ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۰۸:۳۷:۰۷ +۰۰:۰۰

با توجه به یکسان بودن مقاومت خمشی طولی و عرضی پنلهای سیمانی AQUAPANELT نصب این صفحات بصورت افقی یا عمودی مجاز می‌باشد. اﺟﺮای اﻧﺪود ﻣﺨﺼﻮص ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ، ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ ﯾﺎ اﻧﺪود آﻣﺎده ﻣﺼﺮف Q4 Finish روی ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﮔﻮی AQUAPANEL ﺑﺮ آن درج ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اجرای سنگ روی ساختار آکواپنل خارجی به چه صورت انجام می‌گیرد؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۰۸:۳۸:۴۵ +۰۰:۰۰

سنگ با وزن حداکثر ۴۰ کیلوگرم بر مترمربع و ابعاد ۶۰*۶۰ می‌تواند مستقیما به دیوار متصل می‌گردد. اما تاکید بر این است که سنگ نما پس از پوشش با اندود سیمانی ساتن سمنت بصورت خشکه چینی و اتصالات مکانیکی با پروفیل کشی و ساپورت گیری از سازه اصلی انجام شود

-آﯾﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮان به عنوان ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﮐﻮاﭘﺎﻧﻞ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۰۸:۴۰:۴۱ +۰۰:۰۰

ﺑﻠﻪ ،در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎ ﭘﺲ از درزﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﻧﺪود ﻣﺨﺼﻮص درزﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮری ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس و اﻧﺪود ﻣﺨﺼﻮص ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﺸﯽ ساتن سمنت در ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ ، ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎ در ﻧﻈﺮ گرفت.

روش ایمن نمودن دیوار های پیرامونی (آکوا پانل) در طبقات همکف ، اول و ساختمانهای ویلایی به چه صورت است؟ ۱۳۹۴-۵-۲۴ ۱۲:۵۴:۵۰ +۰۰:۰۰

برای ایمن نمودن دیوار ها می توان از یک ، دو یا سه لایه ورق گالوانیزه در بین پانل ها به طوری که سطح دیوار را کامل پوشش دهد، استفاده نمود . خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی فنی تماس حاصل فرمایید.

میزان مقاومت سیستم آکواپانل در برابر بارش باران و چرخه ذوب و یخبندان چگونه تعریف می شود؟ ۱۳۹۴-۵-۲۴ ۱۲:۵۳:۵۹ +۰۰:۰۰

اساس سیستم آکواپنل خارجی مقاومت ۱۰۰ درصد در برابر باران و تغییرات شرایط جوی و مقاومت کامل در چرخه های متعدد ذوب و یخبندان می باشد که این مزایا به شرط اجرای صحیح ساختار و رعایت جزئیات نصب مورد نظر به راحتی قابل دستیابی می باشد ( Test . ( Report ETA

اجرای پرایمر روی صفحات مسلح سیمانی داخلی یا خارجی ضرورت دارد ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۰۸:۴۴:۲۵ +۰۰:۰۰

پس از اجرای ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﻠﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از رﻧﮓ آﻣﯿﺰی،  بهتر است ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﻠﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد اﺟﺮای ﻻﯾﻪ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﭘﯿﺶ از رنگ آمیزی اﻟﺰامی است.

-شرایط نصب و اجرای سنگ و کاشی بر روی دیوار آکواپنل داخلی چگونه است ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۰۸:۵۶:۴۸ +۰۰:۰۰

ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری و ﻧﺼﺐ ﺳﻨﮓ ﺑﺮ روی دﯾﻮار آﮐﻮاﭘﻨﻞ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ و ﭼﺴﺐ ﺳﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آﻧﮑﻪ وزن ﻗﻄﻌﺎت اﻟﺤﺎﻗﯽ از ۵۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده و اﺑﻌﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ۶۰*۶۰ ﺳﺎﻧﺘﻤﯿﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﯾﺎ وزن آن ﻓﺮا ﺗﺮ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮای زﯾﺮ ﺳﺎزی ﻓﻠﺰی کمکی یا کاهش فواصل استادها ﺿﺮورت دارد

در ﺻﻮرت اطمینان از اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ در ﺟﻠﻮی دﯾﻮار ﺧﺎرﺟﯽ آﮐﻮاﭘﻨﻞ آﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ درزﮔﯿﺮی و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ اﻧﺪود ﻣﺨﺼﻮص اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۰۸:۵۸:۴۷ +۰۰:۰۰

در ﺻﻮرت آب ﺑﻨﺪ ﺑﻮدن و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ آب اﻧﺠﺎم کلیه مراحل تعریف شده درزگیری بدون نیاز به پوشش کاری ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ

زیرسازی دیوار های خارجی ( فواصل پروفیل های فلزی رانر و استاد ) بر چه اساسی تعیین می گردد؟ ۱۳۹۴-۵-۲۴ ۱۲:۵۱:۴۶ +۰۰:۰۰

ارتفاع و محل قرارگیری ساختمان ( شدت وزش بار باد مطابق با الزامات و داده های مندرج در مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان ) ، ارتفاع کف تا سقف و نوع مهار شوندگی دیوار ، تعیین کننده در مشخصات زیرسازی فلزی دیوار های خارجی می باشد. جهت انتخاب ساختار مناسب و مورد تایید زیرسازی با واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف تماس حاصل فرمایید.

ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﯾﻪ آب ﺑﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۰۹:۰۱:۴۱ +۰۰:۰۰

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺼﺐ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در وﺟﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﯾﻮار ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻨﺎف و ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﭘﺎﻧﻠﻬﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﻻﯾﻪ آب ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻻﯾﻪ از ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون محل ﭼﺎپ ﻟﻮﮔﻮ( اﺟﺎزه ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﻮار را ﻧﺪاده و از ﺳﻤﺖ داﺧﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻋﺒﻮر داده و ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻫﺪاﯾﺖ و زﻫﮑﺶ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ. اﺟﺮای اﯾﻦ ﻻﯾﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ دارﻧﺪ، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ، ﻟﺰوم اﺟﺮای اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮕﺮدد. در اﻗﻠﯿﻤﻬﺎی ﮔﺮم و ﺷﺮﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر(بجای استفاده از این لایه، اجرای لایه بخاربند(مشمع ضخیم پلی اتیلن)در وجه بیرونی پیشنهاد می‌گردد.

آﯾﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪود ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﺸﯽ مخصوص ساتن سمنت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺪون رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﯿﻢ ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۱۱:۱۰:۰۸ +۰۰:۰۰

خیر، سطح پوشش یافته با اندود ساتن سمنت حتما باید رنگ آمیزی شود.

آیا مجاز به اجرای ملات سیمان با تخته ماله ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺪود ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﺸﯽ مخصوص ساتن سمنت ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﯿﻢ ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۱۱:۳۸:۵۶ +۰۰:۰۰

ﺧﯿﺮ  ﭼﻮن اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ روی دﯾﻮار ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻨﺎف ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف می‌باشد و اﺟﺮای ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺪود ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎرﻣﻮرﯾﺖ ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﯿﻤﺎن ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﺮا روی اﻧﺪود اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎرﻣﻮرﯾﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮری ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻄﺢ، اﺟﺮا ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.

اختلاف صفحات سیمانی آکواپنل داخلی(Indoor) با نوع خارجی (Outdoor) آن در چیست ؟ ۱۳۹۴-۵-۲۴ ۱۲:۴۸:۱۷ +۰۰:۰۰

طرح اختلاط و مواد اولیه و مشخصات فنی آکواپنل داخلی با نوع خارجی آن کاملاً متفاوت بوده و آکواپنل خارجی دارای چگالی و وزن بالاتری نسبت به نوع داخلی آن می باشد به همین دلیل آکواپنل خارجی را می توان در فضای داخلی به کار برد ولی بر عکس این امر امکان پذیر نمی باشد . رجوع به مشخصات فنی و آدرس اینترنتی www.aquapanel.com در این زمینه توصیه می شود.

آیا اجرای درز نمایان (چفت) در نمای ساختمان با صفحات مسلح سیمانی آکواپنل عملی است؟ ۱۳۹۴-۵-۲۴ ۱۲:۴۷:۴۰ +۰۰:۰۰

بله. جهت اطلاع از جزئیات مخصوص اجرایی، با واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران تماس حاصل فرمایید

تایل های معدنی AMF دارای چه ویژگی هایی هستند؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۱۱:۴۹:۲۵ +۰۰:۰۰
 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ: ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻘﻔﻬﺎی ﮐﺎذب ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ۱۳۵۰۱-۱ EN در ﮐـﻼس A2 S1 d0( ﺳـﻮزﻧﺪه و دودزا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ) ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ۴۱۰۲ DIN ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۱۵ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ۶۰ دﻗﯿﻘـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ: اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻞ‌ها ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎ (ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ و ﭘﺮﻟﯿﺖ) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺮه ﻫـﺎی ﻫﻮای ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﺗﺎﯾﻞ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﺻﻮت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ از ارﺗﻌﺎش ﺻﺪا، اﻧﻌﮑﺎس ﺻﻮت و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﻬﻤﻪ در ﻓﻀﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺟﺬب ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﺰاﺣﻢ، ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﻮﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ. اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﻀﺎﻫﺎی اداری، ﺗﺠﺎری، آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی آﻣﻔﯽ ﺗﺌـﺎﺗﺮ و دﯾﮕـﺮ فضاهای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.
 • ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ: ﺗﺎﯾﻞ AMF ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۱۳ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ۳۰دﺳﯽ ﺑﻞ و ۱۵ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ۳۴ دﺳﯽ ﺑﻞ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮت ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﯾـﻦ ﺗﺎﯾـﻞﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎور و ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 • ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ: ﺗﺎﯾﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽAMF ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ و ﭘﺮﻟﯿﺖ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬـﺎ ﻋـﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗـﯽ ﺧـﻮﺑﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
 • ۰۵-۰٫۰۷= λ )ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی(  ﺳﺒﮏ ﺑﻮدن: ﺗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۱۳ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ۳/۶ و ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۱۵ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ۴/۵ ﮐﯿﻠﻮ‌ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وزن دارد. اﯾـﻦ ﻣﺰﯾـﺖ درﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺒﮏ ﺷﺪن وزن ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺼﺐ، ﻧﮕﻪ داری و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻘﻒﻫـﺎی ﮐﺎذب ﻣﺸﺒﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﮐﺎذب ﺳﻨﺘﯽ )ﮔﭻ و راﺑﯿﺘﺲ( ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﮐﺪام ﻧﻮع از ﺗﺎﯾﻞ‌هایAMF ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻀﺎ‌های ﺗﻤﯿﺰ،اﺳﺘﺮﯾﻞ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‌ها و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه‌ها) هستند؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۱۱:۵۲:۳۳ +۰۰:۰۰

ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎی ﮐﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

۱- ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰ Clean room

اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ، ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ ﺗﺎﯾـﻞ ﻣـﯽﭼﺴـﺒﻨﺪ را ﻧﻤﯽ‌دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‌ﻫﺎ ، ﻣﺮاﮐﺰدرﻣﺎﻧﯽ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داروﺳﺎزی و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ۱۴۶۴۴-۱ EN ISO و US.fed STD 209D

 

EN ISO  ۱۴۶۴۴-۱

US.Fed STD 209D Type of tile

ISO Class 4

Class 10

Schlicht SK, 600*600*15mm

ISO Class 6

Class 1000

Thermofon SK, 600*600*15mm

در ﺟﺪول زﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻞ Schlicht درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی، رﻓﺘﺎر ﻣﻮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ

ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﺗﺶو دودﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﻃﺒﻖ ۱۳۵۰۱-۱ DIN EN

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

DIN 4102

Part2

ﺟﺬب ﺻﻮت

آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ

aw,  NRC

ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮت

آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ

(dB)

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در

ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ

% RH

اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر

ﺗﺎﯾﻞ ﺳﻔﯿﺪ

RAL 9010

ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ

)ג (ﻻﻧﺪا

ג

A2 S1 d0

ﻣﻮاد ﻧﺴﻮز

اراﺋﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﻣﺸﺨﺺ از ۳۰ ﺗﺎ

۱۲۰دﻗﯿﻘﻪ

aw = 0,10 NRC=0,10 ۳۴ dB

 

RH 95% ﺣﺪاﻗﻞ

۹۲%

۰,۰۵

W/mK

 

۲- ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎ‌ی ﻫﺎﯾﮋن Hygiene

ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داروﺳﺎزی، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ و ﺑﺎ آﻟـﻮدﮔﯽ از  اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺎﯾﻞ در واﻗﻊ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﺟﻠﻮی واﮐﻨﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ و ﻗـﺎرچ  ﻫﺎ را ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد. تایل TOPIQ efficient pro Hygena یکی از انواع این نوع تایل‌ها می‌باشد.

ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺷﻤﺎره AMF 4 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺗﺎﯾﻞ‌ها ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻀﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۱۱:۵۴:۲۴ +۰۰:۰۰

ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۱۵ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ۹۵% ﺗﺎﯾﻞ (ﻓﺎﯾﻦ ﻓﺮﺳﮑﻮ ﺳﺎﺗﺮن ۹۰%) ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺎﯾﻞ AMF در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب رﯾﺰش چگونه اﺳﺖ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۱۱:۵۷:۲۹ +۰۰:۰۰

تایلهای معمولی AMF در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آب زرد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺸﺪار در ﻣﻮرد ﻧﻘﺺ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم و ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

ﻧﺤﻮه ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺎﯾﻞ AMF چگونه اﺳﺖ؟ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه: ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۱۱:۵۸:۵۳ +۰۰:۰۰
 • ﺣﻤﻞ ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎی AMF ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻟﯿﻔﺘﺮاک اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و از ﺣﻤﻞ دﺳﺘﯽ ﭘﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻒ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
 • ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از زﯾﺮ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد.
 • از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻧﺎﯾﻠﻮن دور ﭘﺎﻟﺖ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و ﭘﺎﻟﺖ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ AMF ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد.
 • ﺗﮑﺎن ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ در زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﭘﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻟﯿﻔﺘﺮاک ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻟﯿﻔﺘﺮاک ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ راﻧﺪه ﺷﺪه و از ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد
 • ﮐﻒ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎف ﺑﻮده ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در دو ﻃﺮف ﭘﺎﻟﺖ، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از واژﮔﻮن ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
 • ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺣﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻘﻒ دار ﺑﻮده و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﺎدر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎران ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد.
 • ﮐﺎرﺗﻦ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻤﺖ ﻟﺒﻪ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
 • ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ” ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﻤﻞ ﺷﻮد.
در ﭘﺮوژه‌های در ﺣﺎل اﺟﺮا در چه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﯾﻞ ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۱۲:۰۰:۳۸ +۰۰:۰۰

ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی AMF در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎزک ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺣﻤﻞ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ ﺳﻘﻒ اﻧﺠﺎم و تست شده باشند. ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ زﯾﺮﺳﺎزی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﮔﺎه از ﮔﺮد و ﺧﺎک ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ را ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺶ ﺳﻔﯿﺪ و ﺗﻤﯿﺰ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط و ﺗﻮﺳﻂ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﻤﻞ ﺷﻮد.

آیا تایل AMF رنگ پذیر است ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۱۲:۰۶:۵۴ +۰۰:۰۰

ﺑﻠﻪ ، اﻣﮑﺎن رﻧﮓ آﻣﯿﺰی اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت وﺟﻮد دارد، ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﻮراخ دارmicro perforated رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﺻﻮت ﺗﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺤﻮه اﻧﺒﺎر و نگهداری ﺗﺎﯾﻞ AMF ﭼﮕﻮنه اﺳﺖ؟ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه: ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۱۲:۰۸:۱۵ +۰۰:۰۰
 • در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﯿﺲ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﻢ ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﻣﺤﻞ ﺟﻬﺖ اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
 • از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد.
 • در ﺻﻮرت ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﻟﺖ، ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺣﻤﻞ ﮐﺮده و از رﻫﺎ ﮐﺮدن ﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد.
 • دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺒﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ از ۳۲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی ۱۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ۹۰% و ﺑﺮای ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی ۱۳ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ۷۰%ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی AMF را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه، ﺧﺸﮏ و ﺻﺎف ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در آن وﺟﻮد دارد اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮد.
 • ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎ از ﺳﻤﺖ ﻟﺒﻪ و ﮔﻮﺷﻪ رﻫﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
 • ﮐﺎرﺗﻦ ﺟﻌﺒﻪ AMF ﺑﺎ ﮐﺎﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد و ﮐﺎرﺗﻦ از ﻣﺤﻞ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

 

 

عامل اتصال مناسب جهت نصب سازه به سطح زمینه ( دیوار) چیست ؟ ۱۳۹۴-۵-۱۷ ۰۶:۱۶:۲۸ +۰۰:۰۰

برای این منظور، با توجه به جنس و مشخصات سطح زمینه استفاده از عامل اتصال مناسب توصیه می گردد . مثال برای اجرای سازه روی کف تمام شده از جنس سنگ یا سرامیک با توجه به ضخامت لایه از پیچ و رول پلاک ( با طول مناسب ) توصیه می گردد و یا جهت نصب سازه روی دیوار یا سقف هایی که با بلوک های تو خالی سفالی یا سیمانی اجرا شده اند استفاده از بولت های پروانه ای ، مهار های صلیبی مناسب می باشد. (Hollow Cavity) و یا پیچ با رول پلاک مخصوص

اگر فواصل زیر سازی فلزی دیوار رعایت نشده باشد آیا می توان با افزایش درز بین صفحات روکش دار گچی اختلافات را جبران کرد ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۷:۲۶:۱۱ +۰۰:۰۰

ﺧﯿﺮ ، در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺣﺪاﮐﺜﺮ۲ – ۳ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮار و ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ ﮐﻨﺎف ، ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﭘﺮ ﮐﺮد زﯾﺮا اﺻﻮﻻ ﺗﺮک ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ در ﻣﺤﻞ درز ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اﺻﻼح زﯾﺮ ﺳﺎزی ﻓﻠﺰی ﻗﻮﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

چه راه حلی برای ترمیم سطوح آسیب دیده وجود دارد ؟ ۱۳۹۴-۵-۱۷ ۰۶:۱۰:۵۰ +۰۰:۰۰

راه حل های ترمیمی بسیار ساده ای وجود دارد:

در صورتی که سطح صفحات گچی دچار آسیب موضعی شده باشند، بخشآسیب دیده به روش زیر ترمیم می شود:

در محل آسیب، پنل با استفاده از اره چاقویی برش داده شده و لبه های آن به وسیله سوهان پرداخت می شود تا یک حفره با شکل هندسی منظم (مانند مربع یا مستطیل) بدست آید.

به صفحه گچی متصل می TN زیرسازی انجام می شود. سازه ها در محل مناسب توسط پیچ U یا C در محل حفره، با استفاده از سازه شوند.

به زیرسازی متصل می شود. TN پس از انجام زیرسازی، یک قطعه پنل (متناسب با شکل و ابعاد حفره) توسط پیچ در انتها، درزگیری انجام و سطح کار جهت پذیرش پوشش نهایی آماده سازی می شود.

برای ترمیم محل های آسیب دیده با ابعاد کوچک، از وصله مخصوص استفاده می شود؛ بدین ترتیب که این وصله بر روی محل آسیب دیده قرار گرفته و بتونه کاری می شود.

دیوار های پوششی چگونه به دیوار زمینه متصل می شوند؟ ۱۳۹۴-۵-۱۷ ۰۶:۰۸:۰۷ +۰۰:۰۰

دیوارهای پوششی به دو صورت بدون سازه فلزی و با سازه فلزی با توجه به محدودیت ها و شرایط دیوار زمینه ، به آن متصل می شوند . برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب راهنمای دیوار های پوششی کناف ایران مراجعه فرمایید.

نحوه برش پانل ها جهت نصب در اطراف بازشوها (درب ، پنجره و …) به چه شکل می باشد ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۷:۳۰:۲۲ +۰۰:۰۰

در ﻣﺤﻞ درب ﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ’‘L ﺷﮑﻞ و در ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق و ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت‘C’ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ، درز ﻣﻤﺘﺪ در اﻣﺘﺪاد ﻗﺎﺋﻢ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺎزﺷﻮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺧﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد، در اﻣﺘﺪاد درزﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺮک اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

میزان عایق صوتی در دیوار ها بدون عایق پشم سنگ چقدر می باشد؟ ۱۳۹۴-۵-۱۷ ۰۵:۵۸:۵۸ +۰۰:۰۰

عواملی همچون تعداد و ضخامت صفحات، اندازه استادها و ضخامت و خواص لایه عایق پشم معدنی مصرفی، در میزان عبور صوت دیوار موثر هستند. در جداول اطلاعات عملکردی ساختار ها که در کتاب راهنمای دیوار های کناف درج شده است میزان عایق بودن صوتی بخش ۳٫۱٫۱ تعریف شده است و در صورت حذف DIN EN دیوار ها به واسطه وجود لایه عایق (پشم معدنی) مطابق با استاندارد ۱۳۱۶۲ این لایه از ساختار دیوار اظهار نظر در مورد میزان کاهش شدت صوت میسر نخواهد بود.

به طور کلی عملکرد صوتی لایه های الیافی پشم های معدنی، ناشی از به ارتعاش در آمدن الیاف بر اثر برخورد امواج صوتی و تبدیل انرژی این امواج به انرژی مکانیکی و سپس گرمایی است لذا حتی در صورت استفاده از لایه عایق پلی استایرن ، با توجه به عدم وجود الیاف در آنها ، این مواد عایق صوتی مناسبی نبوده و صرفا استفاده از عایق های معدنی برای این منظور توصیه می شود.

نصب سنگ و کاشی به چه صورت در سیستم کناف امکان پذیر می باشد؟ ۱۳۹۴-۵-۱۷ ۰۵:۵۰:۱۸ +۰۰:۰۰

قطعات پلاک نظیر کاشی، سنگ و آجر پلاک با وزن حداکثر ۴۰ کیلوگرم بر متر مربع با استفاده از چسب کاشی کناف بر روی دیوارهای خشک اجرا می شوند. قطعات سنگین تر باید به صورت مستقل از دیوار و با استفاده از اتصالات مکانیکی به بدنه اصلی ساختمان متصل گردند تا بار آن ها به دیوار کناف وارد نشود (اجرای خشک). چسب های کاشی کناف دارای پایه سیمانی بوده و در رده های مقاومتی مختلف تولید می شوند. نوع چسب کاشی مورد مصرف بر اساس کاربرد، جنس، وزن و ابعاد قطعات مورد استفاده انتخاب می شود. برای اجرای سنگ و کاشی بر روی دیوارهای کناف، صرفا از چسب کاشی کناف استفاده می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انواع چسب کاشی و ملات های بندکشی کناف و نحوه اجرای آن ها، به کاتالوگ محصولات شرکت کناف گچ رجوع شود.

مقدار مقاومت و ایستایی دیوار های کناف در برابر ضربه چقدر است؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۸:۱۰:۵۵ +۰۰:۰۰

اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻌﺎرف در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﯾﻮار ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.

دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﻨﺎف ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی در اﻣﺘﺪاد ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﻨﺎف در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﯿﺶ از۵g ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارﻧﺪ . اﯾﻦ دیوارها دارای رﻓﺘﺎر ﻣﯿﺎن ﻗﺎﺑﯽ اﯾﺪه آل ﺑﻮده و ﮐﺎﻣﻼ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎشند. ﺑﺎ اﺟﺮای اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ را از ﻗﺎب ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻣﻨﻔﮏ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ دﯾﻮار و ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮار دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻔﺠﺎری ﻧﺸﺪه و آوار ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻤﯽ‌ﮔﺬارند.

نصب بارهای کنسولی بر روی دیوارهای کناف به چه صورت انجام می شود؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۸:۰۹:۴۸ +۰۰:۰۰

ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﺮ‌روی دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﻨﺎف ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺒﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ، ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی۱۸۱۸۳  DIN و۴۱۰۳  DIN ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻧﺼﺐ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎب ﻋﮑﺲ، ﻗﻔﺴﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ادوات ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮ روی دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﻨﺎف ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺗﺼﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل، ﺑﺮاﺳﺎس رده ﺑﺎرﮔﺬاری و ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدد . ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان ﺻﻔﺤﻪ۴۰ ﺗﺎ۴۳ یا دفترچه راهنمای نصب بار برروی ساختارهای کناف ایران، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

دردیوار بین واحد ها جهت استحکام بیشتر ساختار پیشنهادی کناف چیست ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۸:۰۸:۲۳ +۰۰:۰۰

در دﯾﻮار‌ﻫﺎی ﺑﯿﻦ واﺣﺪ‌ﻫﺎ و ﻓﻀﺎ‌ﻫﺎی ﻣﺸﺎع اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻻﯾﻪ ﭘﺎﻧﻞ در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺎ اﺟﺮای دو ردﯾﻒ زﯾﺮ ﺳﺎزی ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ در دﯾﻮار، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻزم ﺑﯿﻦ دو ردﯾﻒ ﻗﺎب ﻓﻠﺰی رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد . ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﺖ ﭼﺴﺐ دار ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ۵۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روی اﺳﺘﺎد‌ﻫﺎی ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺳﺎزه ﺿﺮوری ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ردﯾﻒ ﺳﺎزه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﻓﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .(دﯾﻮار W115)

در یک فضای اداری ، بین ۲ اتاق مشکل انتقال صوت وجود دارد، با اینکه دیوار موجود تا ۴۸ دسی بل عایق صوت می باشد، اما همچنان می توان مکالمات اتاق مجاور را شنید. دیوار موجود تا سقف کاذب امتداد دارد ولی امکان ادامه آن تا سقف اصلی وجود ندارد، چه را حلی پیشنهاد می شود؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۸:۰۷:۲۲ +۰۰:۰۰

در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی اداری ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻞ ﺻﻮﺗﯽ در ﺳﻘﻒ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ، دراﻣﺘﺪاد دﯾﻮارﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ دﯾﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه در ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﺑﺪ ( ﺳﺎزه و ﭘﺎﻧﻞ) اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺟﺎذب ﺻﻮت در ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﯾﯽ دو ﺳﻤﺖ دﯾﻮار ﻗﻄﻊ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻫﺮ دو اﺗﺎق اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد و ﭘﻨﻞ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب در ﻣﺤﻞ دﯾﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه دو اﺗﺎق ﮐﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آن اﺳﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه و ﭘﻞ ﺻﻮﺗﯽ آن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ “ﺳﻘﻔﻬﺎی ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف اﯾﺮان” رﺟﻮع ﺷﻮد.

ضریب انتقال حرارت دیوارهای کناف چه مقدار است؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۸:۰۶:۲۲ +۰۰:۰۰

ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد . دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﺮارﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺪاد و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺻﻔﺤﺎت، اﻧﺪازه اﺳﺘﺎدﻫﺎ و ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺧﻮاص ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ، در ﻣﯿﺰان ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ دﯾﻮار ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ارزش ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺠﺎز دﯾﻮار، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎر، از ﻣﺒﺤﺚ۱۹ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﻨﺎف ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

در مکان هایی که نیاز به شست و شوی روزمرهء دیوارها وجود دارد ( مانند فضا های تولید مواد غذایی ) از چه نوع پانلی باید استفاده کرد؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۸:۱۲:۵۱ +۰۰:۰۰

در ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ‌ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آب رﯾﺰی ﻣﺪاوم وﺟﻮد دارد، اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽAQUAPANEL Indoor ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ۱۲٫۵ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎدﮔﺬاری ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ۶۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ “دﯾﻮارﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ آﮐﻮاﭘﻨﻞ” رﺟﻮع ﺷﻮد.

چه محدودیتی جهت استفاده از سیستم کناف به عنوان دیوار در فضاهای مختلف وجود دارد؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۸:۰۵:۰۲ +۰۰:۰۰

در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺎف دو ﮔﺮوه دﯾﻮار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﻮار ﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه و دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎری و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

دﯾﻮار‌ﻫﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻮار ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎده ، دﯾﻮار ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ، دﯾﻮار ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻮﺗﯽ و دﯾﻮار ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮار ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﻧﻮع دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه و ﺑﺪون ﺳﺎزه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮار ﻫﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه وﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

آﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺎف را ﻣﯽ‌ﺗﻮان در ﻧﻤﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺎن (expose) اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۸:۰۳:۴۱ +۰۰:۰۰

ﺑﻠﻪ، در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺎف اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮار آﮐﻮاﭘﺎﻧﻞ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺮوژه ﻣﯽ‌ﺗﻮان روی ﺳﻄﻮح، رﻧﮓ ﻧﻤﺎ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ دارﻣﻌﺪﻧﯽ و یا قطعات کاشی و سرامیک و آجر با ضوابط و وزن مشخص توسط چسب کاشی کناف اﺟﺮا ﻧﻤﻮد.

عامل اتصال مناسب جهت نصب سازه به سطح زمینه ( دیوار) چیست ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۸:۰۲:۳۱ +۰۰:۰۰

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺎزه روی ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ از (ﭘﯿﭻ و رول ﭘﻼک) ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه روی دﯾﻮار ﯾﺎ ﺳﻘﻒ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮک‌ﻫﺎی ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه‌اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﺮواﻧﻪ ای، ﻣﻬﺎر ﻫﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﯾﺎ ﭘﯿﭻ ﺑﺎ رول ﭘﻼک ﻣﺨﺼﻮص ( Hollow Cavity) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ارتفاع دیواری که مورد نظر اجرا است بلند تر از اندازه سازه عمودی ( استاد ) می باشد ، راه حل چیست ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۸:۰۱:۲۵ +۰۰:۰۰

ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن، اﻧﺪازه اﺳﺘﺎدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع دﯾﻮار اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺳﻔﺎرش ﺳﺎزه اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﯾﺎ ﺑﺮش اﺳﺘﺎد ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل دﻟﺨﻮاه راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎدﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه، اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل اﺳﺘﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ روش ذﮐﺮ ﺷﺪه در راﻫﻨﻤﺎی دﯾﻮار ﻫﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺎف اﯾﺮان )ﺻﻔﺤﻪ۲۸ ( اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، از ﭘﺎﻧﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت، اﺗﺼﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﺮچ و ﭘﯿﭻ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎدﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزه ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺼﯿﺮ ﭼﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

اگر فواصل زیر سازی فلزی دیوار رعایت نشده باشد آیا می توان با افزایش درز بین صفحات روکش دار گچی اختلافات را جبران کرد ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۷:۵۹:۴۳ +۰۰:۰۰

ﺧﯿﺮ ، در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺣﺪاﮐﺜﺮ۲ – ۳ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮار و ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ ﮐﻨﺎف، ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﭘﺮ ﮐﺮد زﯾﺮا اﺻﻮﻻ ﺗﺮک ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ در ﻣﺤﻞ درز ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ایجاد مس‌شوند ﻟﺬا در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اﺻﻼح زﯾﺮ ﺳﺎزی ﻓﻠﺰی ﻗﻮﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

چه راه حلی برای ترمیم سطوح آسیب دیده وجود دارد ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۷:۵۷:۵۳ +۰۰:۰۰

راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ای وﺟﻮد دارد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:

در ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ، ﭘﻨﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اره ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﺑﺮش داده ﺷﺪه و ﻟﺒﻪ ﻫﺎی آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮﻫﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺣﻔﺮه ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﻈﻢ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ) ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ.

در ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺮه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزهC ﯾﺎU  زﯾﺮﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺳﺎزه‌ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﭻTN  ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﭽﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم زﯾﺮﺳﺎزی، ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻨﻞ (ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و اﺑﻌﺎد ﺣﻔﺮه) ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﭻTN ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎزی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

 

آیا در اطراف درب و پنجره و باز شو ها نیاز به تقویت سازه های عمودی (استاد) می باشد ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۷:۵۶:۵۱ +۰۰:۰۰

ب

ﺑﻠﻪ ، ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎر (ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﻟﺮزش ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن( اﺳﺘﺎدﻫﺎ) در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻂ (راﻧﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﺎد) ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ‌ﮔﺮدﻧﺪ. راﻧﺮ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ، در ﮐﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎد اﺟﺮا ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻧﺼﺐ، راﻧﺮ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ را ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﻗﺪری ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﺮﯾﺪ ﺗﺎ در راﻧﺮﻫﺎی ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﻨﺪ، ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، راﻧﺮ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮچ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت، اﺗﺼﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺳﺎزه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﭽﻬﺎی اﺗﺼﺎل ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎزی ﻓﻠﺰی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺮای درب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزن ﺑﯿﺶ از۲۵  و ﮐﻤﺘﺮ از۵۰ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻘﻄﺎع ﻗﻮﻃﯽ ﺷﺪه (ﺑﺎﮐﺲ) ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎزﺷﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ از ﭼﻮب ﭼﻬﺎرﺗﺮاش ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﮐﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد و ﭼﺎرﭼﻮب در ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﺎد، راﻧﺮ و ﭼﺎرﺗﺮاش ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. (ﭼﺎرﺗﺮاش ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ و از ﭼﻮب ﺑﺪون اﻋﻮﺟﺎع انتخاب ﮔﺮدد).

ﺑﺮای اﺟﺮای درب ﻫﺎی ﺑﺎ وزن و اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف، ﺳﺎزه ﮐﺸﯽ ﻓﻮﻻدی و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻗﻮﻃﯽ ﻓﻮﻻدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺳﺎزه ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺎر درب ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ دﯾﻮار ﮐﻨﺎف در ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد، (در واﻗﻊ، ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻮار ﮐﻨﺎف ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ).

برای درهای با وزن بالاتر از ۲۵ کیلوگرم و ابعاد نامتعارف، علاوه بر اجرای سازه کشی فولادی، می‌توان از پروفیل های UA نیز استفاده نمود. (بری اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای دیوار های جداکننده صفحه ۶۶ مراجعه فرمائید.)

نحوه برش پانل ها جهت نصب در اطراف بازشوها (درب ، پنجره و …) به چه شکل می باشد ؟ ۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۸:۱۴:۱۱ +۰۰:۰۰

در ﻣﺤﻞ درب ﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ’‘L ﺷﮑﻞ و در ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق و ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت‘C’ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ، درز ﻣﻤﺘﺪ در اﻣﺘﺪاد ﻗﺎﺋﻢ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺎزﺷﻮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺧﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد، در اﻣﺘﺪاد درزﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺮک اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ