Loading...
پرسش های متداول2018-10-29T08:10:29+00:00
آیا می توان در سلول های تر از دیوار جداکننده با پانل های گچی به جای استفاده از پانل های سیمانی استفاده کرد.2019-01-14T08:19:42+00:00

بله در فضاهای مرطوب می بایست از دولایه صفحه MR یا FM با ضخامت ۱۲.۵ میلیمتر با استادگذاری ۶۰ سانتیمتر وعایق رطوبتی ایزوگام یا قیروگونی استفاده کرد. بعنوان ساختار جایگزین، می توان از یک لایه صفحه MR یا FM با ضخامت ۱۸ میلیمتر یا یک لایه صفحه MR یا FM با ضخامت ۱۲.۵ یا ۱۵ میلیمتر با استادگذاری ۴۰ سانتیمتر همراه با عایق مایع بکاررونده کناف (عایق آبی) استفاده نمود.

آیا امکان اجرای ابزار گچی بر روی دیوارهای کناف وجود دارد؟2019-01-14T08:19:03+00:00

بله براي اجراي ابزار گچي به روش تر، ابتدا نوار چسب جداکننده کناف بر روي سطح سقف اجرا شده، سپس با استفاده از ماله يا کاردک دندانه دار، يک لايه بتونه درزگير کناف به صورت شانه‌اي بر روي سطح ديوار (در محدوده اجراي ابزار) اجرا مي‌شود و پس از خشک شدن لايه بتونه، ابزار گچي به روش متداول بر روي آن اجرا مي‌شود.

در اين روش، ابزار تنها به ديوار متصل است؛ لذا اجراي ابزار با اندازه و وزن غير متعارف توصيه نمي‌شود.

در مورد ابزارهای پیش ساخته که قالبا از جنس پلي يورتان يا پلي استايرن بوده که با چسب مناسب (نظير چسب چوب) بر روي ساختار نصب مي‌شوند. به واسطه توليد صنعتي اين قطعات، سطح زير کار بايد صاف و گونيا باشد.

ﻧﺼﺐ ﺳﻨﮓ و ﮐﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺎف اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ؟2019-01-14T08:23:32+00:00

ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻼك ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﺷﯽ، ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ ﺑﺎ وزن ﺣﺪاﮐﺜﺮ40 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻨﺎف ﺑﺮ روي دﯾﻮارﻫﺎي ﺧﺸﮏ اﺟﺮا ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﻮار و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﻨﺎف وارد ﻧﺸﻮد (اﺟﺮاي ﺧﺸﮏ)، ﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻨﺎف ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده و در رده ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻮع ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرﺑﺮد، ﺟﻨﺲ، وزن و اﺑﻌﺎد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﻨﮓ و ﮐﺎﺷﯽ ﺑﺮ روي دﯾﻮارﻫﺎي ﮐﻨﺎف، ﺻﺮﻓﺎ از ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻨﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ و ﻣﻼت ﻫﺎي ﺑﻨﺪﮐﺸﯽ ﮐﻨﺎف و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي آن ﻫﺎ، ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف ﮔﭻ رﺟﻮع ﺷﻮد.

آیا می توان از پیچ های نصب پانل های گچی برای نصب صفحات سیمانی آکواپنل استفاده کرد؟2019-01-13T11:43:14+00:00

خیر، باید از پیچ مخصوص Maxi آکواپنل که در دونوع SN و سرمته SB جهت اتصال صفحات مسلح سیمانی آکواپنل به انواع زیرسازی های مرسوم استفاده شود.

چه زمانی می‌توانید از صفحات مسلح سیمانی با ضخامت ۸ میلیمتر(اسکای لایت) بجای آکواپنل خارجی با ضخامت 12.5 میلیمتر استفاده نمود؟2019-01-13T11:41:32+00:00

برای سقف های خارجی تا ارتفاع ۲۵ متر یا بار باد کمتر از 1.5 کیلو نیوتون بر مترمربع.

 

آیا می توان در فضا های خارجی که در معرض آبریزی مستقیم قرار ندارند (بعنوان مثال سقف پارکینگ های باز و بالکن ها و …) از پنل های گچی بعنوان پوشش نهایی استفاده کرد؟2019-01-12T08:43:52+00:00

بدلیل عدم امکان کنترل دمای محیط خارجی به هیچ عنوان نمی توان در فضاهای باز از پانل MR استفاده نمود.

عامل اتصال مناسب جهت اتصال سازه های گالوانیزه (آویز) به انواع سقف های سازه ای که به منظور اجرای زیرسازی سقف های کناف مورد استفاده قرار می‌گیرند را معرفی نمائید؟2019-01-12T08:42:27+00:00

در این مورد به استحضار می رساند این شرکت هر عامل اتصال مناسب که دارای مقاومت کششی KN۰.۴ (kg۴۰ نقطه ای) باشد جهت استفاده در ساختارهای کناف مجاز می‌داند. لذا تائیدیه این مشخصه می‌بایست توسط تولید کننده آن محصول ارائه گردد.

جهت نصب آویزگیری از بلوک های توخالی سفالی و یا سیمانی سقفی می توان از بولت پروانه ای و یا مهار صلیبی استفاده کرد

در قسمت هایی که فاصله سقف کاذب از سقف اصلی ساختمان بیش از 1.5 متر است از چه نوع آویز گیری‌باید استفاده کرد؟2019-01-12T08:41:18+00:00

در صورت آویز گیری با ارتفاع بیش از 1.5 متر می‌توان از آویزنانیوس و تا حداکثر ۴متر استفاده نمود(استفاده از آویز نانیوس در سقف های دارای کد حریق الزامی است) همچنین می‌توان با قوطی کشی و کاهش ارتفاع به زیر 1.5 متر با استفاده از آویز ترکیبی از شاسی کشی ایجاد شده آویز گیری نمود.

مقدار آب اختلاط و میزان مصرف پودر پرلفیکس به ازای هر مترمربع پنل چقدر است؟2019-01-12T08:17:08+00:00

براي تهيه چسب پرلفيکس، به ازاي هر 10 کيلوگرم پودر، به طور تقريبي 5 الي 5/5 ليتر آب مورد نياز مي‌باشد و برای هر متر مربع حدودا ۵ کیلوگرم پودر پرلفیکس مورد نیازاست.

تا چه میزان می توان توسط ساختارهای پوششی کناف عایق صوت و حرارت را بهبود بخشید؟2019-01-12T08:15:55+00:00

عملکرد صوتی و حرارتی دیوارهای پوششی همواره همراه با دیوار زمینه محاسبه می‌گردد و در این راستا ضخامت لایه عایق و چگالی آن نیز نقش موثری در میزان عملکرد مورد نظر ایفا خواهد نمود.

در این زمینه توصیه می گردد جداول صفحات ۷۲ تا ۷۶ دفترچه راهنمای دیوارهای پوششی مراجعه شود.

آیا امکان بارگذاری در ساختار W623 وجود دارد؟2019-01-12T08:14:38+00:00

بارهاي سبک (نظير ساعت و قاب عکس) را مي‌توان مستقيما و در هر نقطه اي بر روي صفحات نصب نمود. بارهاي سنگين (نظير قفسه آشپزخانه و جعبه آتش نشاني و تابلوي برق روکار) بايد توسط عوامل اتصال مناسب به ديوار زمينه متصل شوند. عوامل اتصال مذکور بايد از خمير بين پنل و ديوار زمينه عبور کرده و به ميزان کافي در ديوار زمينه نفوذ کنند. اجراي بارهاي گسترده مانند کاشي کاري بر روي ديوار فوق مجار نمي‌باشد.

ﻧﺤﻮه ﺑﺮش ﭘﺎﻧﻞﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ در اﻃﺮاف ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ (درب ، ﭘﻨﺠﺮه و… ) ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ؟2019-01-09T06:39:00+00:00

در ﻣﺤﻞ دربﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ’L‘ ﺷﮑﻞ و در ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق و ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ’C‘ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ، درز ﻣﻤﺘﺪ در اﻣﺘﺪاد ﻗﺎﺋﻢ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺎزﺷﻮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺧﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد، در اﻣﺘﺪاد درزﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺮك اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دیوار هاي پوششی چگونه به دیوار زمینه متصل می شوند؟2019-01-09T07:14:21+00:00

دﯾﻮارﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﺪون ﺳﺎزه ﻓﻠﺰي و ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻓﻠﺰي( متصل به دیوار زمینه با مستقل از آن) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ، ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي دﯾﻮار ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

چه راه حلی براي ترمیم سطوح آسیب دیده وجود دارد ؟راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اي وﺟﻮد دارد:2019-01-09T08:24:26+00:00

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:

در ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ، ﭘﻨﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اره ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﺑﺮش داده ﺷﺪه و ﻟﺒﻪ ﻫﺎي آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮﻫﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺣﻔﺮه ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ (ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ) ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ.

در ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺮه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزهC ﯾﺎU  زﯾﺮﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﭻTN ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﭽﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم زﯾﺮﺳﺎزي، ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻨﻞ )ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و اﺑﻌﺎد ﺣﻔﺮهﺗﻮﺳﻂ (ﭘﯿﭻTN) ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎزي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

در اﻧﺘﻬﺎ، درزﮔﯿﺮي اﻧﺠﺎم و ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ، از وﺻﻠﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺻﻠﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺘﻮﻧﻪ ﮐﺎري ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

اگر فواصل زیر سازي فلزي دیوار رعایت نشده باشد آیا می توان با افزایش درز بین صفحات روکش دار گچی اختلافات را جبران کرد ؟2015-08-16T06:21:37+00:00

خیر ، در هنگام نصب صفحات باید دقت شود که فاصله بین صفحات حداکثر 3 -2 میلی متر باشد که به توان به وسیله نوار و بتونه درزگیر کناف ، بین آنها را طبق قاعده پر کرد زیرا اصولا ترك هایی که در سطوح به وجود می آیند در محل درز بین صفحات می باشند لذا در این گونه موارد اصلاح زیر سازي فلزي قویا توصیه می شود.

عامل اتصال مناسب جهت نصب سازه به سطح زمینه ( دیوار) چیست ؟2019-01-09T08:38:06+00:00

ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﺎزه روي ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ از ﭘﯿﭻ و رول ﭘﻼك ) ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ( ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه روي دﯾﻮار ﯾﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﻟﺖ ﻫﺎي ﭘﺮواﻧﻪ اي ، ﻣﻬﺎر ﻫﺎي ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﯾﺎ ﭘﯿﭻ ﺑﺎ رول ﭘﻼك ﻣﺨﺼﻮص (Hollow Cavity) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

آیا سیستم کناف را می توان در نماي خارجی به صورت نمایان (expose) استفاده کرد؟2015-08-16T05:57:53+00:00

بله ، در سیستم کناف استفاده از دیوار آکواپانل خارجی در نماي ساختمان توصیه می شود که با توجه به طرح معماري پروژه می توان روي سطوح، رنگ نما یا پوشش هاي بافت دارمعدنی اجرا نمود.

در مکان هایی که نیاز به شست و شوي روزمرهء دیوارها وجود دارد( مانند فضا هاي تولید مواد غذایی ) از چه نوع پانلی باید استفاده کرد؟2015-08-16T05:42:13+00:00

در فضاهایی که رطوبت محیط زیاد است و یا شرایط آب ریزي مداوم وجود دارد، استفاده از یک لایه صفحه سیمانی Aquapanel Indoor با ضخامت 5/12میلیمتر با استادگذاري به فواصل 60 سانتیمتر الزامی است . براي کسب اطلاعات بیشتر به کاتالوگ “دیوارهاي داخلی با آکواپنل” رجوع شود.

برای محافظت داکت هاي تاسیساتی در برابر حریق چه راه حلی وجود دارد؟2019-01-09T11:30:17+00:00

در ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ (ﻧﻈﯿﺮ داﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺮق، ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺷﻮت ﻫﺎي زﺑﺎﻟﻪ) ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ارﺗﺒﺎط اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و اﻣﮑﺎن ﻧﻔﻮذ و ﺳﺮاﯾﺖ آﺗﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ داراي اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده و در ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻬﺎر و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺣﺮﯾﻖ ﺳﻘﻮط ﻧﮑﺮده و ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ وارد ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

داﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺟﺰء زون ﻫﺎي ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ‌روﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ‌ﺗﻮان از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎري از دو ﺳﻤﺖ دﯾﻮار ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﺎزه اﻣﮕﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺮاي ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ دﯾﻮار، از ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، از ﻧﻮار ﭘﻨﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎل اﺳﺘﺎدﻫﺎ (در ﺳﻤﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

در دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﮐﺪ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، از ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ ﻧﻮعFR ﯾﺎFM اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺗﻌﺪاد و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﯽ، اﻧﺪازه و ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺧﻮاص ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺪ ﺣﺮﯾﻖ و ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي داراي ﮐﺪ ﺣﺮﯾﻖ (ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺧﯿﺮ) ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي داراي ﮐﺪ ﺣﺮﯾﻖ داراي ﺿﻮاﺑﻂ و ﺟﺰﺋﯿﺎت وﯾﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ داﯾﺮه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان ﻗﻮﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

در دیوارهاي پوششی بدون سازه ناترازي دیوارزمینه حداکثرچقدر باشد ؟2019-01-09T11:44:55+00:00

نا ترازي دیوار زمینه نباید بیش از 4 سانتی متر باشد.

در دیوارهاي پوششی با سازه نحوه عبور تاسیسات به چه صورت می باشد؟2019-01-12T07:44:46+00:00

وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ آزاد ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺤﺎت و دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ، ﻓﻀﺎي ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ و ﻋﺒﻮر ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، آن ﻫﻢ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﯿﺎرزﻧﯽ، اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت در ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻻﯾﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ و دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ و دﻓﻦ ﻧﺸﺪن آن در داﺧﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮردﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را ﻧﯿﺰ آﺳﺎن ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت، ﺑﺮ روي دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺼﺐ و داراي اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻢ، ادوات ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي ﺑﺮق و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮ روي دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

در دیوارهاي پوششی با سازه ناترازي دیوارزمینه چگونه باید باشد ؟2019-01-12T07:46:31+00:00

در دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ؛ اﺳﺘﺤﮑﺎم دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺎن آن و زﯾﺮﺳﺎزي ﻓﻠﺰي داراي اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اﺳﺖ. در دﯾﻮارﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ، ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻧﺎﺗﺮازي ﻫﺎي ﺑﯿﺶ از4 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮان از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪون ﺳﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ، اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

در دیوارهاي پوششی مستقل از دیوار زمینه اجراي ساپورت لازم است؟ درصورت لزوم نحوه اجراي آن چگونه است ؟2015-08-16T05:37:00+00:00

در مواردي که ارتفاع دیوار بیش از ارتفاع مجاز و یا عرض آن بیش از اندازه مجاز باشد ، اجراي ساپورت بسته به نظر مشاور پروژه توصیه می شود. در مقاوم سازي ساختمان در برابر حریق، پوشش و محافظت مسیرهاي قائم تاسیساتی نظیر داکت هاي برق، کانال هاي تهویه و شوت هاي زباله که از دیوار پوششی مستقل از دیوار زمینه استفاده می شود ، مهار آن به بدنه اصلی ساختمان باید در نظر گرفته شود.

در دیوارهاي پوششی با سازه اجراي چار چوبها به چه صورتی انجام می شود؟2019-01-12T07:49:50+00:00

ﭼﻬﺎرﭼﻮب در و ﭘﻨﺠﺮه و ﺑﺪﻧﻪ ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﺗﻮﮐﺎر، ﺑﻪ دﯾﻮار زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺎزﺷﻮ، ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﻣﺸﺮوح در ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي دﯾﻮارﻫﺎي ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺎف اﯾﺮان ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ . ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺤﮑﺎم، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻗﺎب ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺠﺎور. اﺟﺰاي اﻓﻘﯽ ﻗﺎب ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ را (ﺳﺎزهUD28 ﯾﺎ L25) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎري ﺳﻄﺢ ﻣﺤﯿﻄﯽ درون ﺑﺎزﺷﻮ ﮐﻪ در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﺪاره ﻗﺮار دارد ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎري ﺑﺪون ﺳﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺧﻤﯿﺮ ﭘﺮﻟﻔﯿﮑﺲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﻟﺒﻪ آزاد ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻗﺎب ﺑﺎزﺷﻮ ﭘﯿﭻ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﮐﺐ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﺳﺎزي ﻓﻠﺰي در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ، اﻣﮑﺎن اﺟﺮاي ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﺑﺎزﺷﻮ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. روش اﺟﺮاي ﻗﺎب ﺑﺎزﺷﻮي ﭘﻨﺠﺮه، ﻣﺸﺎﺑﻪ روش اﺟﺮاي ﻗﺎب ﺑﺎزﺷﻮي ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﺗﻮﮐﺎر اﺳﺖ.

براي خرید و یا دریافت جزئیات مربوط به مشخصات تایل هاي سقفی به چه مرجعی مراجعه کنیم ؟2015-08-16T05:34:49+00:00

براي دریافت جزئیات مربوط به مشخصات و نمونه تایل هاي سقفی می توانید با واحد فروش شرکت کناف ایران تماس حاصل نمائید و جهت خرید از خدمات شبکه عاملیت هاي فروش بهره مند شوید.

اساس تصمیم گیري براي طراحی سقف هاي کاذب ایمن در برابر زلزله چیست ؟2015-08-16T05:34:18+00:00

سه عامل مهم در طراحی زلزله دخیل هستند : تعریف موقعیت جغرافیایی منطقه ، وضعیت خاك بستر و نوع ساختمان . بیش از 90% خاك ایران در برابر خطر احتمالی وقوع زلزله قرار دارد . طبق تعریف آئین نامه زلزله ایران عناصري مثل سقف کاذب علاوه بر سبک بودن باید شکل پذیر نیز باشد . تامین این شکل پذیري در حرکت رفت و برگشتی زلزله با حفظ ایستایی سقف و عدم آسیب رساندن به دیوار هاي پیرامونی ، تامین می شود.

چه راه حلی براي ترمیم سطوح آسیب دیده وجود دارد ؟2015-08-16T05:33:31+00:00

راه حل هاي ترمیمی بسیار ساده اي وجود دارد: در صورتی که سطح صفحات گچی دچار آسیب موضعی شده باشند، بخش آسیب دیده به روش زیر ترمیم می شود: در محل آسیب، پنل با استفاده از اره چاقویی برش داده شده و لبه هاي آن به وسیله سوهان پرداخت می شود تا یک حفره با شکل هندسی منظم (مانند مربع یا مستطیل) بدست آید. در محل حفره، با استفاده از سازه C یا U زیرسازي انجام می شود. سازه ها در محل مناسب توسط پیچ TN به صفحه گچی متصل می شوند. پس از انجام زیرسازي، یک قطعه پنل (متناسب با شکل و ابعاد حفره) توسط پیچ TN به زیرسازي متصل می شود. در انتها، درزگیري انجام و سطح کار جهت پذیرش پوشش نهایی آماده سازي می شود. براي ترمیم محل هاي آسیب دیده با ابعاد کوچک، از وصله مخصوص استفاده می شود؛ بدین ترتیب که این وصله بر روي محل آسیب دیده قرار گرفته و بتونه کاري می شود.

آیا علاوه بر آویز گیري از سقف اصلی در سقف هاي کاذب مهار بندي دیگري لازم است؟2015-08-16T05:31:49+00:00

بله ، در مواردي که دیوار کناف صرفا به سقف کاذب متصل می شود، اطمینان از استحکام سقف کاذب و نبود حرکات جانبی در آن ضروري است. براي جلوگیري از حرکات جانبی، باید اعضاي بادبندي در اجراي زیرسازي سقف کاذب در نظر گرفته شوند. به علاوه، در چنین شرایطی رعایت جزئیات مربوط به عایق کاري صوتی نیز توصیه می شود. براي سقف هاي کاذب با سطوح گسترده و یکنواخت، اجراي عناصر بادبندي جهت مهار حرکات جانبی (براي مساحت حداکثر هر 25 متر مربع) توصیه می گردد.

براي بدست آوردن شرایط مناسب شنیداري بهینه ، استفاده از چه نوع تایل سقفی توصیه می شود؟2019-01-12T08:25:12+00:00

ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎي ﺳﻘﻔﯽ داراي اﺑﻌﺎد60*60 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺲ در دو ﻧﻮع ﮔﭽﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﮐﻨﺎف و ﮐﻨﺎف اي.ام.اف ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﮔﭽﯽ در دو ﻧﻮع ﺳﺎده (ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮاص ﺻﻮﺗﯽ) و (آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﺟﺎذب ﺻﻮت) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎي آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﻏﺎﻟﺒﺎ در فضاهایی ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ، آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ، ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺰرگ و دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎي آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ در رده ﻫﺎي ﺟﺬب ﺻﻮت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف اي.ام.اف از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف ﺑﻮده و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ را در ﻃﺮح ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ “ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف اي.ام.اف اﯾﺮان” رﺟﻮع ﺷﻮد.در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاص آﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯽ در زون ﻫﺎي ﺣﺮﯾﻖ، ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﺟﺎذب ﺻﻮت ﻣﻌﺪﻧﯽ (AMF) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

جهت جلوگیري از بلند شدن تایل ها در سقف مشبکی که در معرض باد هستند مانند پیلوت ، از چه راه حلی می توان استفاده کرد؟2019-01-12T08:30:30+00:00

ﮔﯿﺮه ﺗﺎﯾﻞ ﻗﻄﻌﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ و پشت سقف کاذب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ، ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﮑﺎن ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ زﻟﺰﻟﻪ و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض وزش و ﮐﻮران ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ ( ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ) ، در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ‌ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﮔﯿﺮه ﻫﺎي ﺗﺎﯾﻞ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺎزه و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

در فضاهایی که در معرض رطوبت دایم هستند مانند استخر ها یا سرویس هاي بهداشتی عمومی ، آیا می توان از سقف مشبک استفاده کرد؟ چه نوع ساختاري مناسب است؟2019-01-12T08:33:11+00:00

در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺸﺒﮏ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎي روﮐﺶPVC و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﻞ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖMR ﻧﺒﺎﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد زﯾﺮا درز ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻦ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺒﻮر رﻃﻮﺑﺖ و تعریق در ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻘﻒ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ AQUAPANEL skyliteﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

براي اجراي اولین پروفیل باربر در سقف D112b با توجه به فاصله نزدیک آن به دیوار و بوجود آمدن مشکل در پیچ کردن براکت به سازه چه راه حلی وجود دارد ؟2019-01-12T08:35:37+00:00

در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﭻ زدن در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺎرﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﺮدن ﻧﺒﺸﯽ ﺗﺮاز (حذف اولین آویز در فاصله 10 سانتی متری) ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺎرﺑﺮ ﺗﺎ دﯾﻮار را اﻓﺰاﯾﺶ داد.

آیا امکان اجراي سقف هاي کاذب منحنی ( قوس دار) با سیستم هاي کناف وجود دارد ؟2019-01-12T08:38:31+00:00

ﺑﻠﻪ ، ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﻧﻮاع ﻗﻮس و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از روش ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﮐﺎذب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان ﺻﻔﺤﻪ42 ﺗﺎ59 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

رده وزنی سقف هاي کناف چند است؟2019-01-12T08:39:37+00:00

رده وزﻧﯽ ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﮐﻨﺎف ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎري ﺑﯿﻦ11.5 ﺗﺎ ﺣﺪودا50 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﻟﺤﺎﻗﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ، ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه، ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رده وزﻧﯽ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﮐﺎذب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان ﺻﻔﺤﻪ31 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

در پشت سقف کاذب به علت اختلاف دما و رطوبت یا عبور لوله هاي تاسیسات مکانیکی، تعرق ایجاد می شود. چه راه حلی براي این امر وجود دارد؟2015-08-16T05:03:36+00:00

در این گونه موارد براي جلوگیري از آسیب رساندن به پانل یا تایل سقفی توصیه می شود که در پشت سقف کاذب از لایه عایق استفاده شود. جهت کنترل و دفع رطوبت از طریق ایجاد تهویه و یا تعبیه لایه هاي ویژه بخاربند و یا زهکش، لازم می باشد (توضیح این که پشم معدنی در برابر رطوبت آسیب پذیر است).

آیا قبل از اجراي پوشش نهائی بر روي صفحات روکش دار گچی نیاز به اجراي پرایمر می باشد؟ چرا؟2015-08-16T05:02:04+00:00

له ، پس از عملیات درزگیري و قبل از کاشیکاري، اجراي کاغذ دیواري یا رنگ آمیزي با رنگ روغنی ، اجراي لایه پرایمر بر روي کل سطح کار لازم خواهد بود، حذف لایه پرایمر موجب بروز مسایل زیر خواهد شد: 1 – در اجراي کاشی، اتصال مناسب میان چسب کاشی و پنل حاصل نشده، که نتیجه آن فروریزي کاشی ها در دوره بهره برداري خواهد بود. 2 – در صورت اقدام به جداسازي کاغذ دیواري در نوسازي هاي آینده ساختمان، به کاغذ روکش پنل آسیب خواهد رسید (توضیح این که لایه پرایمر موجب می شود که کاغذ دیواري بدون آسیب به کاغذ روکش پنل، از آن جدا شود). 3 – در رنگ آمیزي با رنگ روغنی، حالت سایه و روشن ایجاد شده، همچنین چسبندگی میان رنگ و لایه ماستیک تضعیف خواهد شد (توضیح این که اجراي پرایمر موجب یکسان شدن میزان جذب سطح پنل و محل هاي بتونه کاري شده گردیده و از ایجاد حالت سایه و روشن جلوگیري می نماید) (جهت اجراي رنگ هاي با پایه آب – پلاستیک نیازي به استفاده از پرایمر نمی باشد ولی اجراي یک لایه ماستیک روي سطح کار از الزامات رنگ آمیزي با رنگ هاي پلاستیک/ روغنی می باشد.) جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پرایمر مناسب براي هر یک از کاربردهاي فوق الذکر، با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران تماس حاصل شود.

دلیل کاربرد پودر ماستیک چیست ؟ آیا استفاده از آن ضروري می باشد؟2015-08-16T05:01:11+00:00

این محصول براي دستیابی به بهترین نتیجه در رنگ آمیزي، توصیه می شودپس از عملیات درزگیري و قبل از رنگ آمیزي، یک لایه نازك پوششی (1 تا 2 میلیمتر) با ماستیک کناف روي تمام سطح کار اجرا شود . (ضخامت قابل قبول، طی یک یا چند مرحله کاري قابل دستیابی است). اجراي لایه ماستیک باعث کاهش دفعات اجراي لایه رنگ می شود و از ایجاد سایه به واسطه تغییر جنسیت سطح زیر کار جلوگیري می نماید.

روي کدام جهت صفحات روکش دار گچی باید پوشش کاري نهائی ( رنگ ) انجام داد ؟ آیا اختلافی وجود دارد ؟2015-08-16T05:00:04+00:00

طرف رویی صفحات روکش دار گچی جایی که چاپ مشخصات پانل وجود ندارد ، براي اجراي پوشش کاري نهائی مناسب می باشد. علت این امر این است که پیگیري پانل تولیدي این شرکت در هنگام وقوع مشکل امکان پذیر باشد و تامین کردن لبه AK پانل براي اجراي صحیح عملیات درزگیري و آماده سازي سطح، ضرورت این موضوع را تائید می کند.

جهت جلوگیري از ایجاد ترك در محل اتصال سقف و دیوار چه راه حلی وجود دارد؟2019-01-13T08:24:20+00:00

ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ اﻣﺮﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن درزﮔﯿﺮي ﮐﻨﺞ داﺧﻠﯽ‌اي ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺸﮏ ﻗﺮار دارد (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ  ﯾﮏ دﯾﻮار و ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﮐﻨﺎف)، از ﻧﻮار درزﮔﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا در ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي درزﮔﯿﺮي وآﻣﺎده ﺳﺎزي ﺻﻔﺤﺎت روﮐﺶ دار ﮔﭽﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان  ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮاي درزﮔﯿﺮي ﮐﻨﺞ داﺧﻠﯽ اي ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺸﮏ و ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد، (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ  ﯾﮏ دﯾﻮار ﮐﻨﺎف ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺑﻨﺎﯾﯽ؛ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﮐﻨﺎف ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﻮار ﺑﻨﺎﯾﯽ)، از ﻧﻮار ﭼﺴﺐ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺎف (Trenn-fix) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ، ﻧﻮار ﺗﺮن ﻓﯿﮑﺲ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت درزﮔﯿﺮي و ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﺘﻮﻧﻪ، اﺿﺎﻓﺎت آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﻎ ﺑﺮش ﺟﺪا ﻣﯽ‌ﺷﻮد

در ﻣﻮاردي ﺧﺎص ﻣﯽ‌ﺗﻮان از اﺗﺼﺎل ﻟﻐﺰان در ﺳﻘﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد،ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

مهمترین دلیل ترك بتونه در محل درزها چیست؟2019-01-13T08:26:28+00:00

دلایل مختلفی مثل :
عدم استفاده از نوار درزگیر کناف جهت مسلح کردن محل درز
عدم رعایت فاصله حداکثر 2 میلی متر درز بین پانل ها
عدم رعایت فاصله پیچ ها در نصب پانل ها
عدم اجراي صحیح زیر سازي فلزي
عدم رعایت کردن مراحل بتونه کاري و درست عمل نیاوردن بتونه درزگیر(طرح اختلاط) در به وجود آمدن ترك موثر می باشند.

معایب استفاده از بتونه سنتی (مل) بجاي ماستیک چیست؟2015-08-16T04:56:19+00:00

بتونه سنتی به دلیل وجود اختلاف در ترکیبات شیمیایی با بتونه درزگیر کناف یا ماستیک، به سطح پانل ها یا درز آنها نمی چسبد و از محل خود جدا می شود.

کاربرد محصول ردي فیکس (Readyfix) به چه صورت است؟2015-08-16T04:55:50+00:00

این محصول به صورت آماده مصرف عرضه شده و نیاز به هیچ گونه اختلاطی ندارد و از آن می توان جهت درزگیري صفحات روکش دار گچی ( به همراه نوار درزگیر) و همچنین جهت پوشش کل سطوح ( پس از اتمام مراحل درزگیري و پوشش درزها ) که اصطلاحا ماستیک کاري نامیده می شود ، استفاده نمود. مزایا و ویژگی هاي این محصول صرفه جویی در وقت ، اجراي آسان و راحت ، قدرت چسبندگی بالا ، امکان پرداخت مناسب و سمباده پذیري آن است و روش اجراي این بتونه ، دقیقا مشابه اجراي بتونه درزگیري کناف و یا پودر ماستیک می باشد .

آیا قاب پیرامونی دیوار (محل اتصال دیوار کناف با دیوار هاي بنایی) نیاز به درزگیري دارد؟2015-08-16T04:55:20+00:00

له، محل اتصال دیوار به عناصر پیرامونی باید با بتونه درزگیر کناف کاملا پر شود همچنین زمانی که دو ساختار غیر همجنس به یکدیگر اتصال می یابند، به علت این اختلاف، ترکی نامنظم و قابل رؤیت در فصل مشترك آن ها ایجاد می شود. براي جلوگیري از ایجاد چنین ترك هایی، در محلهایی که ساختارهاي کناف و بنایی به یکدیگر می رسند، از نوار چسب جداکننده Trenn-fix استفاده می شود. بدین ترتیب در فصل مشترك دو ساختار، درزي مویین و نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهري کار ارتقا می یابد.

نحوه اجراي محصول عایق آبی به چه صورت است ؟2015-08-16T04:54:15+00:00

این محصول، جایگزین عایق هاي رطوبتی سنتی می باشد. مزیت استفاده از عایق رطوبتی کناف، ضخامت کم غشاء حاصل از آن است (حدود 2 تا 3 میلیمتر) که امکان اجراي دیوارهاي تک لایه را در سلول هاي تر فراهم می سازد. از دیگر مزایاي مهم این محصول، امکان اجراي کاشی (به وسیله چسب کاشی پایه سیمانی) بر روي آن است. براي اجراي این نوع عایق، ابتدا سطح کار آماده سازي و سپس با عایق رطوبتی کناف پوشش داده می شود به نحوي که لایه عایق، کف را به طور کامل پوشش داده و تا ارتفاع مورد نظر بر روي دیوار امتداد یابد. نقاط حساس مانند کنج ها و آب روها با استفاده از لایه الیافی مخصوص مسلح می شوند. براي کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این محصول و نحوه اجراي آن، به کاتالوگ عایق آبی کناف ایران رجوع شود.

اساس تصمیم گیري براي طراحی سقف هاي کاذب ایمن در برابر زلزله چیست ؟2015-08-16T04:53:02+00:00

سه عامل مهم در طراحی زلزله دخیل هستند : تعریف موقعیت جغرافیایی منطقه ، وضعیت خاك بستر و نوع ساختمان . بیش از 90% خاك ایران در برابر خطر احتمالی وقوع زلزله قرار دارد . طبق تعریف آئین نامه زلزله ایران عناصري مثل سقف کاذب علاوه بر سبک بودن باید شکل پذیر نیز باشد . تامین این شکل پذیري در حرکت رفت و برگشتی زلزله با حفظ ایستایی سقف و عدم آسیب رساندن به دیوار هاي پیرامونی ، تامین می شود.

مقاومت صفحات روکش دار گچی در برابر حریق به چه صورت است ؟2015-08-16T04:52:22+00:00

صفحات روکش دار گچی به تنهایی داراي کد مقاومت در برابر حریق نیستند و تنها در داخل ساختار می توانند این خاصیت را تا 180 دقیقه تامین نمایند. صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر حریق (FR یا GKF) پنل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن ها حاوي الیاف شیشه می باشد و در محل هایی که مورد نظر مشاور پروژه است و نیاز به محافظت در برابر حریق وجود دارد (مانند پوشش ستون ها و تیرهاي فولادي) مورد استفاده قرار می گیرند. این صفحات داراي روکش صورتی رنگ بوده و در امتداد محور میانی پشت آن ها مهر قرمز کناف چاپ شده است . در محل هایی که کد حریق مورد نیاز است براي دریافت پیشنهاد در تعیین ساختار تماس با واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران الزاما توصیه می شود.

آیا سیستمهاي کناف مورد تایید استاندارد هاي داخلی می باشد ؟2015-08-16T04:51:49+00:00

بله ، سیستم هاي شرکت کناف ایران علاوه بر استاندارد هاي بین المللی EN – DIN – BS – ASTM داراي گواهینامه فنی و تائیدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و همچنین این شرکت پروانه علامت استاندارد اجباري محصول صفحات روکش دار گچی و سازه هاي فلزي را از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اخذ کرده است . لازم به ذکر است سیستم هاي کناف تمامی نیاز هاي فنی مندرج در آئین نامه هاي ساختمانی داخلی را مرتفع می سازد.

آیا دیواري که داراي خواص عایق صوتی و حرارتی باشد در محصولات کناف وجود دارد ؟2015-08-16T04:51:11+00:00

شرکت کناف ایران با توجه به ساختار در خواستی مشتري راه حل هاي متفاوتی در ارائه سیستم دارد. اساسا دیوار هاي ساختار خشک که توسط شرکت کناف ایران تولید می شود داراي خواص عایق صوتی و حرارتی می باشند ولی بسته به الزامات و خواسته هاي مورد نظر پروژه این خواص متغییر خواهند بود. شایان ذکر است که ارتقاء و بهبود خواص فیزیکی جداره ها ( دیوار ها و سقف ها ) در فضا هاي اجرا شده با سیستم هاي متداول دیگر نیز با اجراي سیستم کناف قابل تامین می باشد.

آیا محصولات کناف داراي ضمانت هستند ؟2015-08-16T04:50:36+00:00

کیفیت محصولات شرکت کناف دراجزاي ساختار اجرا شده اي که براساس اطلاعات فنی این شرکت اجرا شده باشد، مورد تضمین است . به عبارت دیگر در صورت اجراي صحیح سیستم کناف طبق استاندارد هاي موجود و دستور العمل هاي مندرج در کتاب هاي راهنما ، این محصولات در صورت بروز اشکال داراي خدمات پس از فروش می باشند و می توانید هرگونه مشکل مربوط به کیفیت محصولات را در مرحله خرید محصول ، نصب سیستم و دوره بهره برداري آن به واحدامور کیفیت و شکایات شرکت کناف ایران گزارش دهید .

آیا محصولات تولیدي کناف پشتیبانی فنی براي ارائه راه حل دارد ؟2015-08-16T04:50:00+00:00

در صورت وجود هرگونه ابهام فنی در هر یک از مراحل طراحی ، اجرا ، بهره برداري و تعمیرات سیستم هاي ساخت و ساز خشک ، دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران آمادگی ارائه راهنمایی ها ، جزئیات فنی ، راه حل ها و رفع ابهام هاي فنی را دارد.

آیا سیستم هاي کناف داراي تاییدیه فنی می باشد ؟2015-08-16T04:41:06+00:00

بله ، سیستم هاي کناف در ایران داراي تائیدیه فنی از تاریخ 1390/3/7 طی گواهی شماره 90 – 8 – 2092 از وزارت مسکن و شهرسازي ( مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) می باشد.

آیا محصولات و سیستم تولیدي کناف الزامات آئین نامه هاي ساختمانی ایران را مرتفع می سازد ؟2015-08-16T04:40:39+00:00

بله ، اساسا محصولات و سیستم هاي شرکت کناف ایران به منظور پاسخگویی به الزامات مندرج درآئین نامه هاي تدوین شده توسط وزارت مسکن و شهرسازي در امور ساختمان و مسکن در ایران طراحی و تولید می شوند.

ویژگی هاي مهم سیستم کناف چیست؟2015-08-16T04:39:59+00:00

ویژگی هایی همچون سهولت، سرعت و دقت بالا در اجرا ، ایمنی در برابر زلزله و حریق، خواص عایق بندي حرارتی، صوتی و رطوبتی و تعمیرات و نگهداري آسان از مهم ترین مزایاي این سیستم هستند.

کاربرد هاي سیستم کناف در چه مکان هایی است؟2015-08-16T04:39:08+00:00

ویژگی هایی همچون سهولت، سرعت و دقت بالا در اجرا، ایمنی در برابر زلزله و حریق، خواص عایق بندي حرارتی، صوتی و رطوبتی و تعمیرات و نگهداري آسان موجب شده است که امروزه این سیستم به عنوان جایگزین روش هاي سنتی در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار گیرد و تمامی نیاز هاي مهندسی و معماري را در همه فضا ها با کاربري هاي مختلف بر آورده سازد.

آیا می توان سیستم کناف را در اقلیم هاي مختلف بکار برد؟2015-08-16T04:38:18+00:00

با توجه به شرایط مختلف اقلیمی ، سیستم کناف داراي ساختار ها و محصولات متفاوتی براي ارائه راه حل در شرایط خاص را دارد . جهت دریافت مشاوره در انتخاب ساختار تماس با واحد پشتیبانی فنی قویا توصیه می شود.

ضریب انتقال حرارت ساختارهاي کناف چه مقدار است؟2015-08-16T04:37:44+00:00

ضریب انتقال حرارت در ساختمان بسته به نوع ساختار مورد استفاده در ساختمان تعیین می شود . دیوارهاي جداکننده عموما در حد فاصل فضاهاي کنترل شده (به لحاظ حرارتی) قرار می گیرند؛ لیکن چنانچه در حد فاصل فضاهاي کنترل نشده یا نیمه کنترل شده قرار گیرند، تعبیه عایق پشم معدنی در ساختار ضروري خواهد بود. عواملی همچون تعداد و ضخامت صفحات، اندازه استادها و ضخامت و خواص لایه عایق پشم معدنی مصرفی، در میزان عایق حرارتی دیوار موثر هستند. ارزش حداقل عایق حرارتی مجاز دیوار، با توجه به عملکرد ساختار، از مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ایران قابل استخراج می باشد که با مراجعه به کتاب هاي راهنماي دیوار هاي کناف ساختار مورد نیاز جهت تامین میزان عایق حرارتی مورد نظر در ساختمان ، قابل دسترسی می باشد.

مقدار مقاومت و ایستایی دیوار هاي کناف در برابر ضربه چقدر است؟2019-01-13T08:30:41+00:00

اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻌﺎرف در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد و ضخامت ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﯾﻮار ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ داد

دﯾﻮارﻫﺎي ﮐﻨﺎف ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي در اﻣﺘﺪاد ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ کنند. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎي ﮐﻨﺎف در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﯿﺶ از 5g ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارﻧﺪ . اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﻮار داراي رﻓﺘﺎر ﻣﯿﺎن ﻗﺎﺑﯽ اﯾﺪه آل ﺑﻮده و ﮐﺎﻣﻼ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﺟﺮاي اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ را از ﻗﺎب ﻫﺎي ﺳﺎزه ﻣﻨﻔﮏ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ دﯾﻮار و ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮار دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻔﺠﺎري ﻧﺸﺪه و آوار ﺑﺮ ﺟﺎي ﻧﻤﯽﮔﺬارد.

 

آیا صفحات سیمانی آکوا پنل را مانند صفحات روکش دار گچی می توان به تنهایی به دیوار موجود بتنی یا بنایی چسباند ؟2015-08-15T12:57:50+00:00

خیر ، صفحات سیمانی آکواپنل باید برروي زیر سازي فلزي و ساختار مورد تائید واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران ، اجرا شوند .

نصب صفحات سیمانی به صورت عمودي یا افقی و پشت یا روي آن چه اختلافی ایجاد می کند ؟2019-01-13T08:37:07+00:00

با توجه به یکسان بودن مقاومت خمشی طولی و عرضی پنلهای سیمانی AQUAPANELT نصب این صفحات بصورت افقی یا عمودی مجاز می‌باشد. اﺟﺮاي اﻧﺪود ﻣﺨﺼﻮص ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ، ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ ﯾﺎ اﻧﺪود آﻣﺎده ﻣﺼﺮف Q4 Finish روي ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﮔﻮی AQUAPANEL ﺑﺮ آن درج ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اجرای سنگ روی ساختار آکواپنل خارجی به چه صورت انجام می‌گیرد؟2019-01-13T08:38:45+00:00

سنگ با وزن حداکثر ۴۰ کیلوگرم بر مترمربع و ابعاد ۶۰*۶۰ می‌تواند مستقیما به دیوار متصل می‌گردد. اما تاکید بر این است که سنگ نما پس از پوشش با اندود سیمانی ساتن سمنت بصورت خشکه چینی و اتصالات مکانیکی با پروفیل کشی و ساپورت گیری از سازه اصلی انجام شود

-آﯾﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮان به عنوان ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﮐﻮاﭘﺎﻧﻞ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد؟2019-01-13T08:40:41+00:00

ﺑﻠﻪ ،در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎ ﭘﺲ از درزﮔﯿﺮي ﺑﺎ اﻧﺪود ﻣﺨﺼﻮص درزﮔﯿﺮي و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮري ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس و اﻧﺪود ﻣﺨﺼﻮص ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﺸﯽ ساتن سمنت در ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ ، ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎ در ﻧﻈﺮ گرفت.

روش ایمن نمودن دیوار هاي پیرامونی (آکوا پانل) در طبقات همکف ، اول و ساختمانهاي ویلایی به چه صورت است؟2015-08-15T12:54:50+00:00

براي ایمن نمودن دیوار ها می توان از یک ، دو یا سه لایه ورق گالوانیزه در بین پانل ها به طوري که سطح دیوار را کامل پوشش دهد، استفاده نمود . خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی فنی تماس حاصل فرمایید.

میزان مقاومت سیستم آکواپانل در برابر بارش باران و چرخه ذوب و یخبندان چگونه تعریف می شود؟2015-08-15T12:53:59+00:00

اساس سیستم آکواپنل خارجی مقاومت 100 درصد در برابر باران و تغییرات شرایط جوي و مقاومت کامل در چرخه هاي متعدد ذوب و یخبندان می باشد که این مزایا به شرط اجراي صحیح ساختار و رعایت جزئیات نصب مورد نظر به راحتی قابل دستیابی می باشد ( Test . ( Report ETA

اجراي پرایمر روي صفحات مسلح سیمانی داخلی یا خارجی ضرورت دارد ؟2019-01-13T08:44:25+00:00

پس از اجرای ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﻠﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎري ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از رﻧﮓ آﻣﯿﺰي،  بهتر است ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺴﻠﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد اﺟﺮاي ﻻﯾﻪ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﭘﯿﺶ از رنگ آمیزی اﻟﺰامی است.

-شرایط نصب و اجراي سنگ و کاشی بر روي دیوار آکواپنل داخلی چگونه است ؟2019-01-13T08:56:48+00:00

ﮐﺎﺷﯽﮐﺎري و ﻧﺼﺐ ﺳﻨﮓ ﺑﺮ روي دﯾﻮار آﮐﻮاﭘﻨﻞ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺴﺐ ﮐﺎﺷﯽ و ﭼﺴﺐ ﺳﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آﻧﮑﻪ وزن ﻗﻄﻌﺎت اﻟﺤﺎﻗﯽ از 50 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده و اﺑﻌﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از 60*60 ﺳﺎﻧﺘﻤﯿﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﯾﺎ وزن آن ﻓﺮا ﺗﺮ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮاي زﯾﺮ ﺳﺎزي ﻓﻠﺰي کمکی یا کاهش فواصل استادها ﺿﺮورت دارد

در ﺻﻮرت اطمینان از اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ در ﺟﻠﻮي دﯾﻮار ﺧﺎرﺟﯽ آﮐﻮاﭘﻨﻞ آﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ درزﮔﯿﺮي و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ اﻧﺪود ﻣﺨﺼﻮص اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ؟2019-01-13T08:58:47+00:00

در ﺻﻮرت آب ﺑﻨﺪ ﺑﻮدن و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ آب اﻧﺠﺎم کلیه مراحل تعریف شده درزگیری بدون نیاز به پوشش کاری ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ

زیرسازي دیوار هاي خارجی ( فواصل پروفیل هاي فلزي رانر و استاد ) بر چه اساسی تعیین می گردد؟2015-08-15T12:51:46+00:00

ارتفاع و محل قرارگیري ساختمان ( شدت وزش بار باد مطابق با الزامات و داده هاي مندرج در مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ) ، ارتفاع کف تا سقف و نوع مهار شوندگی دیوار ، تعیین کننده در مشخصات زیرسازي فلزي دیوار هاي خارجی می باشد. جهت انتخاب ساختار مناسب و مورد تایید زیرسازي با واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف تماس حاصل فرمایید.

ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﯾﻪ آب ﺑﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ ؟2019-01-13T09:01:41+00:00

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺼﺐ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در وﺟﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﯾﻮار ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻨﺎف و ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﭘﺎﻧﻠﻬﺎي ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻻﯾﻪ آب ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻻﯾﻪ از ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون محل ﭼﺎپ ﻟﻮﮔﻮ( اﺟﺎزه ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﻮار را ﻧﺪاده و از ﺳﻤﺖ داﺧﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻋﺒﻮر داده و ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻫﺪاﯾﺖ و زﻫﮑﺶ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ. اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻻﯾﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ دارﻧﺪ، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ، ﻟﺰوم اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮕﺮدد. در اﻗﻠﯿﻤﻬﺎي ﮔﺮم و ﺷﺮﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر(بجای استفاده از این لایه، اجرای لایه بخاربند(مشمع ضخیم پلی اتیلن)در وجه بیرونی پیشنهاد می‌گردد.

آﯾﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪود ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﺸﯽ مخصوص ساتن سمنت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺪون رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﯿﻢ ؟2019-01-13T11:10:08+00:00

خیر، سطح پوشش یافته با اندود ساتن سمنت حتما باید رنگ آمیزی شود.

آیا مجاز به اجراي ملات سیمان با تخته ماله ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺪود ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷﺸﯽ مخصوص ساتن سمنت ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﯿﻢ ؟2019-01-13T11:38:56+00:00

ﺧﯿﺮ  ﭼﻮن اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ روي دﯾﻮار ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻨﺎف ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف می‌باشد و اﺟﺮاي ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺪود ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎرﻣﻮرﯾﺖ ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺳﯿﻤﺎن ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﺮا روي اﻧﺪود اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎرﻣﻮرﯾﺖ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮري ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻄﺢ، اﺟﺮا ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.

اختلاف صفحات سیمانی آکواپنل داخلی(Indoor) با نوع خارجی (Outdoor) آن در چیست ؟2015-08-15T12:48:17+00:00

طرح اختلاط و مواد اولیه و مشخصات فنی آکواپنل داخلی با نوع خارجی آن کاملاً متفاوت بوده و آکواپنل خارجی داراي چگالی و وزن بالاتري نسبت به نوع داخلی آن می باشد به همین دلیل آکواپنل خارجی را می توان در فضاي داخلی به کار برد ولی بر عکس این امر امکان پذیر نمی باشد . رجوع به مشخصات فنی و آدرس اینترنتی www.aquapanel.com در این زمینه توصیه می شود.

آیا اجراي درز نمایان (چفت) در نماي ساختمان با صفحات مسلح سیمانی آکواپنل عملی است؟2015-08-15T12:47:40+00:00

بله. جهت اطلاع از جزئیات مخصوص اجرایی، با واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران تماس حاصل فرمایید

تایل هاي معدنی AMF داراي چه ویژگی هایی هستند؟2019-01-13T11:49:25+00:00
 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ: ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺳﻘﻔﻬﺎي ﮐﺎذب ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 13501-1 EN در ﮐـﻼس A2 S1 d0( ﺳـﻮزﻧﺪه و دودزا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ) ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ 4102 DIN ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 15 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 60 دﻗﯿﻘـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ: اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻞ‌ها ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎ (ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ و ﭘﺮﻟﯿﺖ) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺮه ﻫـﺎي ﻫﻮای ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﺗﺎﯾﻞ داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﺻﻮت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ از ارﺗﻌﺎش ﺻﺪا، اﻧﻌﮑﺎس ﺻﻮت و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﻬﻤﻪ در ﻓﻀﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺟﺬب ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﺰاﺣﻢ، ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﻮﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ. اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﻀﺎﻫﺎي اداري، ﺗﺠﺎري، آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي آﻣﻔﯽ ﺗﺌـﺎﺗﺮ و دﯾﮕـﺮ فضاهای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.
 • ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ: ﺗﺎﯾﻞ AMF ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 13 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 30دﺳﯽ ﺑﻞ و 15 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 34 دﺳﯽ ﺑﻞ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮت ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﯾـﻦ ﺗﺎﯾـﻞﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺻﺪاﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور و ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 • ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ: ﺗﺎﯾﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽAMF ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ و ﭘﺮﻟﯿﺖ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬـﺎ ﻋـﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗـﯽ ﺧـﻮﺑﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
 • 05-0.07= λ )ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي(  ﺳﺒﮏ ﺑﻮدن: ﺗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 13 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 3/6 و ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 15 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 4/5 ﮐﯿﻠﻮ‌ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وزن دارد. اﯾـﻦ ﻣﺰﯾـﺖ درﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺒﮏ ﺷﺪن وزن ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺼﺐ، ﻧﮕﻪ داري و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻘﻒﻫـﺎي ﮐﺎذب ﻣﺸﺒﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﮐﺎذب ﺳﻨﺘﯽ )ﮔﭻ و راﺑﯿﺘﺲ( ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﮐﺪام ﻧﻮع از ﺗﺎﯾﻞ‌هایAMF ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻀﺎ‌های ﺗﻤﯿﺰ،اﺳﺘﺮﯾﻞ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‌ها و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه‌ها) هستند؟2019-01-13T11:52:33+00:00

ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎي ﮐﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﻤﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1- ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺗﻤﯿﺰ Clean room

اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ، ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ ﺗﺎﯾـﻞ ﻣـﯽﭼﺴـﺒﻨﺪ را ﻧﻤﯽ‌دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‌ﻫﺎ ، ﻣﺮاﮐﺰدرﻣﺎﻧﯽ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داروﺳﺎزي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺗﻤﯿﺰ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ 14644-1 EN ISO و US.fed STD 209D

 

EN ISO  14644-1

US.Fed STD 209DType of tile

ISO Class 4

Class 10

Schlicht SK, 600*600*15mm

ISO Class 6

Class 1000

Thermofon SK, 600*600*15mm

در ﺟﺪول زﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﯾﻞ Schlicht درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي، رﻓﺘﺎر ﻣﻮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ

ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﺗﺶو دودﻫﺎي ﺳﻤﯽ ﻃﺒﻖ 13501-1 DIN EN

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

DIN 4102

Part2

ﺟﺬب ﺻﻮت

آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ

aw,  NRC

ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮت

آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ

(dB)

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در

ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ

% RH

اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر

ﺗﺎﯾﻞ ﺳﻔﯿﺪ

RAL 9010

ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ

)ג (ﻻﻧﺪا

ג

A2 S1 d0

ﻣﻮاد ﻧﺴﻮز

اراﺋﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﻣﺸﺨﺺ از 30 ﺗﺎ

120دﻗﯿﻘﻪ

aw = 0,10 NRC=0,1034 dB

 

RH 95%ﺣﺪاﻗﻞ

92%

0,05

W/mK

 

2- ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎ‌ی ﻫﺎﯾﮋن Hygiene

ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داروﺳﺎزي، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ و ﺑﺎ آﻟـﻮدﮔﯽ از  اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺎﯾﻞ در واﻗﻊ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﺟﻠﻮي واﮐﻨﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ و ﻗـﺎرچ  ﻫﺎ را ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد. تایل TOPIQ efficient pro Hygena یکی از انواع این نوع تایل‌ها می‌باشد.

ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺷﻤﺎره AMF 4 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺗﻤﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺗﺎﯾﻞ‌ها ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻀﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ؟2019-01-13T11:54:24+00:00

ﺗﺎﯾﻞ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 15 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ 95% ﺗﺎﯾﻞ (ﻓﺎﯾﻦ ﻓﺮﺳﮑﻮ ﺳﺎﺗﺮن 90%) ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺎﯾﻞ AMF در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب رﯾﺰش چگونه اﺳﺖ؟2019-01-13T11:57:29+00:00

تایلهای معمولی AMF در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آب زرد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺸﺪار در ﻣﻮرد ﻧﻘﺺ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺨﯿﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم و ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

ﻧﺤﻮه ﺑﺎرﮔﯿﺮي و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺎﯾﻞ AMF چگونه اﺳﺖ؟ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه:2019-01-13T11:58:53+00:00
 • ﺣﻤﻞ ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎي AMF ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻟﯿﻔﺘﺮاك اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و از ﺣﻤﻞ دﺳﺘﯽ ﭘﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻒ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
 • ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ از زﯾﺮ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد.
 • از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻧﺎﯾﻠﻮن دور ﭘﺎﻟﺖ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده و ﭘﺎﻟﺖ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ AMF ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد.
 • ﺗﮑﺎن ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ در زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﭘﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻟﯿﻔﺘﺮاك ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻟﯿﻔﺘﺮاك ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ راﻧﺪه ﺷﺪه و از ﺗﺮﻣﺰﻫﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد
 • ﮐﻒ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎف ﺑﻮده ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در دو ﻃﺮف ﭘﺎﻟﺖ، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از واژﮔﻮن ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.
 • ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺣﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻘﻒ دار ﺑﻮده و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﺎدر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎران ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد.
 • ﮐﺎرﺗﻦ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻤﺖ ﻟﺒﻪ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
 • ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ” ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﻤﻞ ﺷﻮد.
در ﭘﺮوژه‌های در ﺣﺎل اﺟﺮا در چه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﯾﻞ ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟2019-01-13T12:00:38+00:00

ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎي AMF در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎزك ﮐﺎري ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺣﻤﻞ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ ﺳﻘﻒ اﻧﺠﺎم و تست شده باشند. ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ زﯾﺮﺳﺎزي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﮔﺎه از ﮔﺮد و ﺧﺎك ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ را ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺶ ﺳﻔﯿﺪ و ﺗﻤﯿﺰ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط و ﺗﻮﺳﻂ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﻤﻞ ﺷﻮد.

آیا تایل AMF رنگ پذیر است ؟2019-01-13T12:06:54+00:00

ﺑﻠﻪ ، اﻣﮑﺎن رﻧﮓ آﻣﯿﺰي اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت وﺟﻮد دارد، ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﺳﻮراخ دارmicro perforated رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﺻﻮت ﺗﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺤﻮه اﻧﺒﺎر و نگهداری ﺗﺎﯾﻞ AMF ﭼﮕﻮنه اﺳﺖ؟ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه:2019-01-13T12:08:15+00:00
 • در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﯿﺲ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﻢ ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﻣﺤﻞ ﺟﻬﺖ اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
 • از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري ﭘﺎﻟﺖ ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد.
 • در ﺻﻮرت ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﻟﺖ، ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺣﻤﻞ ﮐﺮده و از رﻫﺎ ﮐﺮدن ﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد.
 • دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺒﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ از 32 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎي 15 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از 90% و ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎي 13 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ از 70%ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎي AMF را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه، ﺧﺸﮏ و ﺻﺎف ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در آن وﺟﻮد دارد اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮد.
 • ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎ از ﺳﻤﺖ ﻟﺒﻪ و ﮔﻮﺷﻪ رﻫﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
 • ﮐﺎرﺗﻦ ﺟﻌﺒﻪ AMF ﺑﺎ ﮐﺎﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد و ﮐﺎرﺗﻦ از ﻣﺤﻞ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

 

 

عامل اتصال مناسب جهت نصب سازه به سطح زمینه ( دیوار) چیست ؟2015-08-08T06:16:28+00:00

براي این منظور، با توجه به جنس و مشخصات سطح زمینه استفاده از عامل اتصال مناسب توصیه می گردد . مثال براي اجراي سازه روي کف تمام شده از جنس سنگ یا سرامیک با توجه به ضخامت لایه از پیچ و رول پلاك ( با طول مناسب ) توصیه می گردد و یا جهت نصب سازه روي دیوار یا سقف هایی که با بلوك هاي تو خالی سفالی یا سیمانی اجرا شده اند استفاده از بولت هاي پروانه اي ، مهار هاي صلیبی مناسب می باشد. (Hollow Cavity) و یا پیچ با رول پلاك مخصوص

اگر فواصل زیر سازي فلزي دیوار رعایت نشده باشد آیا می توان با افزایش درز بین صفحات روکش دار گچی اختلافات را جبران کرد ؟2019-01-14T07:26:11+00:00

ﺧﯿﺮ ، در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺣﺪاﮐﺜﺮ2 – 3 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮار و ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ ﮐﻨﺎف ، ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﭘﺮ ﮐﺮد زﯾﺮا اﺻﻮﻻ ﺗﺮك ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ در ﻣﺤﻞ درز ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اﺻﻼح زﯾﺮ ﺳﺎزي ﻓﻠﺰي ﻗﻮﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

چه راه حلی براي ترمیم سطوح آسیب دیده وجود دارد ؟2015-08-08T06:10:50+00:00

راه حل هاي ترمیمی بسیار ساده اي وجود دارد:

در صورتی که سطح صفحات گچی دچار آسیب موضعی شده باشند، بخشآسیب دیده به روش زیر ترمیم می شود:

در محل آسیب، پنل با استفاده از اره چاقویی برش داده شده و لبه هاي آن به وسیله سوهان پرداخت می شود تا یک حفره با شکل هندسی منظم (مانند مربع یا مستطیل) بدست آید.

به صفحه گچی متصل می TN زیرسازي انجام می شود. سازه ها در محل مناسب توسط پیچ U یا C در محل حفره، با استفاده از سازه شوند.

به زیرسازي متصل می شود. TN پس از انجام زیرسازي، یک قطعه پنل (متناسب با شکل و ابعاد حفره) توسط پیچ در انتها، درزگیري انجام و سطح کار جهت پذیرش پوشش نهایی آماده سازي می شود.

براي ترمیم محل هاي آسیب دیده با ابعاد کوچک، از وصله مخصوص استفاده می شود؛ بدین ترتیب که این وصله بر روي محل آسیب دیده قرار گرفته و بتونه کاري می شود.

دیوار هاي پوششی چگونه به دیوار زمینه متصل می شوند؟2015-08-08T06:08:07+00:00

دیوارهاي پوششی به دو صورت بدون سازه فلزي و با سازه فلزي با توجه به محدودیت ها و شرایط دیوار زمینه ، به آن متصل می شوند . براي کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب راهنماي دیوار هاي پوششی کناف ایران مراجعه فرمایید.

نحوه برش پانل ها جهت نصب در اطراف بازشوها (درب ، پنجره و …) به چه شکل می باشد ؟2019-01-14T07:30:22+00:00

در ﻣﺤﻞ درب ﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ’‘L ﺷﮑﻞ و در ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق و ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت‘C’ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ، درز ﻣﻤﺘﺪ در اﻣﺘﺪاد ﻗﺎﺋﻢ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺎزﺷﻮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺧﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد، در اﻣﺘﺪاد درزﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺮك اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

میزان عایق صوتی در دیوار ها بدون عایق پشم سنگ چقدر می باشد؟2015-08-08T05:58:58+00:00

عواملی همچون تعداد و ضخامت صفحات، اندازه استادها و ضخامت و خواص لایه عایق پشم معدنی مصرفی، در میزان عبور صوت دیوار موثر هستند. در جداول اطلاعات عملکردي ساختار ها که در کتاب راهنماي دیوار هاي کناف درج شده است میزان عایق بودن صوتی بخش 3.1.1 تعریف شده است و در صورت حذف DIN EN دیوار ها به واسطه وجود لایه عایق (پشم معدنی) مطابق با استاندارد 13162 این لایه از ساختار دیوار اظهار نظر در مورد میزان کاهش شدت صوت میسر نخواهد بود.

به طور کلی عملکرد صوتی لایه هاي الیافی پشم هاي معدنی، ناشی از به ارتعاش در آمدن الیاف بر اثر برخورد امواج صوتی و تبدیل انرژي این امواج به انرژي مکانیکی و سپس گرمایی است لذا حتی در صورت استفاده از لایه عایق پلی استایرن ، با توجه به عدم وجود الیاف در آنها ، این مواد عایق صوتی مناسبی نبوده و صرفا استفاده از عایق هاي معدنی براي این منظور توصیه می شود.

نصب سنگ و کاشی به چه صورت در سیستم کناف امکان پذیر می باشد؟2015-08-08T05:50:18+00:00

قطعات پلاك نظیر کاشی، سنگ و آجر پلاك با وزن حداکثر 40 کیلوگرم بر متر مربع با استفاده از چسب کاشی کناف بر روي دیوارهاي خشک اجرا می شوند. قطعات سنگین تر باید به صورت مستقل از دیوار و با استفاده از اتصالات مکانیکی به بدنه اصلی ساختمان متصل گردند تا بار آن ها به دیوار کناف وارد نشود (اجراي خشک). چسب هاي کاشی کناف داراي پایه سیمانی بوده و در رده هاي مقاومتی مختلف تولید می شوند. نوع چسب کاشی مورد مصرف بر اساس کاربرد، جنس، وزن و ابعاد قطعات مورد استفاده انتخاب می شود. براي اجراي سنگ و کاشی بر روي دیوارهاي کناف، صرفا از چسب کاشی کناف استفاده می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انواع چسب کاشی و ملات هاي بندکشی کناف و نحوه اجراي آن ها، به کاتالوگ محصولات شرکت کناف گچ رجوع شود.

مقدار مقاومت و ایستایی دیوار هاي کناف در برابر ضربه چقدر است؟2019-01-14T08:10:55+00:00

اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻌﺎرف در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﯽ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﯾﻮار ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.

دﯾﻮارﻫﺎي ﮐﻨﺎف ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي در اﻣﺘﺪاد ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎي ﮐﻨﺎف در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﯿﺶ از5g ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارﻧﺪ . اﯾﻦ دیوارها داراي رﻓﺘﺎر ﻣﯿﺎن ﻗﺎﺑﯽ اﯾﺪه آل ﺑﻮده و ﮐﺎﻣﻼ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎشند. ﺑﺎ اﺟﺮاي اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ را از ﻗﺎب ﻫﺎي ﺳﺎزه ﻣﻨﻔﮏ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ دﯾﻮار و ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮار دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻔﺠﺎري ﻧﺸﺪه و آوار ﺑﺮ ﺟﺎي ﻧﻤﯽ‌ﮔﺬارند.

نصب بارهاي کنسولی بر روي دیوارهاي کناف به چه صورت انجام می شود؟2019-01-14T08:09:48+00:00

ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺮ‌روي دﯾﻮارﻫﺎي ﮐﻨﺎف ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺳﺒﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ، ﺑﺎرﮔﺬاري ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي18183  DIN و4103  DIN ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻧﺼﺐ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎب ﻋﮑﺲ، ﻗﻔﺴﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ادوات ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮ روي دﯾﻮارﻫﺎي ﮐﻨﺎف ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺗﺼﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل، ﺑﺮاﺳﺎس رده ﺑﺎرﮔﺬاري و ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدد . ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي دﯾﻮارﻫﺎي ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺎف اﯾﺮان ﺻﻔﺤﻪ40 ﺗﺎ43 یا دفترچه راهنمای نصب بار برروی ساختارهای کناف ایران، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

دردیوار بین واحد ها جهت استحکام بیشتر ساختار پیشنهادي کناف چیست ؟2019-01-14T08:08:23+00:00

در دﯾﻮار‌ﻫﺎي ﺑﯿﻦ واﺣﺪ‌ﻫﺎ و ﻓﻀﺎ‌ﻫﺎي ﻣﺸﺎع اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻻﯾﻪ ﭘﺎﻧﻞ در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺎ اﺟﺮاي دو ردﯾﻒ زﯾﺮ ﺳﺎزي ﻓﻠﺰي ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ در دﯾﻮار، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻزم ﺑﯿﻦ دو ردﯾﻒ ﻗﺎب ﻓﻠﺰي رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد . ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﺖ ﭼﺴﺐ دار ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ50 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روي اﺳﺘﺎد‌ﻫﺎي ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺳﺎزه ﺿﺮوري ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ردﯾﻒ ﺳﺎزه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﻓﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .(دﯾﻮار W115)

در یک فضاي اداري ، بین 2 اتاق مشکل انتقال صوت وجود دارد، با اینکه دیوار موجود تا 48 دسی بل عایق صوت می باشد، اما همچنان می توان مکالمات اتاق مجاور را شنید. دیوار موجود تا سقف کاذب امتداد دارد ولی امکان ادامه آن تا سقف اصلی وجود ندارد، چه را حلی پیشنهاد می شود؟2019-01-14T08:07:22+00:00

در اﯾﻦ ﻓﻀﺎي اداري ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻞ ﺻﻮﺗﯽ در ﺳﻘﻒ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ، دراﻣﺘﺪاد دﯾﻮارﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ دﯾﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه در ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﺑﺪ ( ﺳﺎزه و ﭘﺎﻧﻞ) اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺟﺎذب ﺻﻮت در ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﯾﯽ دو ﺳﻤﺖ دﯾﻮار ﻗﻄﻊ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﻓﻀﺎي ﻫﺮ دو اﺗﺎق اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد و ﭘﻨﻞ ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب در ﻣﺤﻞ دﯾﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه دو اﺗﺎق ﮐﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آن اﺳﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه و ﭘﻞ ﺻﻮﺗﯽ آن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد

ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ “ﺳﻘﻔﻬﺎي ﮐﺎذب ﮐﻨﺎف اﯾﺮان” رﺟﻮع ﺷﻮد.

ضریب انتقال حرارت دیوارهاي کناف چه مقدار است؟2019-01-14T08:06:22+00:00

ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد . دﯾﻮارﻫﺎي ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﺮارﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺪاد و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺻﻔﺤﺎت، اﻧﺪازه اﺳﺘﺎدﻫﺎ و ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﺧﻮاص ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ، در ﻣﯿﺰان ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ دﯾﻮار ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ارزش ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺠﺎز دﯾﻮار، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎر، از ﻣﺒﺤﺚ19 ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي دﯾﻮارﻫﺎي ﮐﻨﺎف ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

در مکان هایی که نیاز به شست و شوي روزمرهء دیوارها وجود دارد ( مانند فضا هاي تولید مواد غذایی ) از چه نوع پانلی باید استفاده کرد؟2019-01-14T08:12:51+00:00

در ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ‌ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آب رﯾﺰي ﻣﺪاوم وﺟﻮد دارد، اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽAQUAPANEL Indoor ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ12.5 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎدﮔﺬاري ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ60 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ “دﯾﻮارﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﺎ آﮐﻮاﭘﻨﻞ” رﺟﻮع ﺷﻮد.

چه محدودیتی جهت استفاده از سیستم کناف به عنوان دیوار در فضاهاي مختلف وجود دارد؟2019-01-14T08:05:02+00:00

در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺎف دو ﮔﺮوه دﯾﻮار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﻮار ﻫﺎي ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه و دﯾﻮارﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎري و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

دﯾﻮار‌ﻫﺎي ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻮار ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎده ، دﯾﻮار ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ، دﯾﻮار ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻮﺗﯽ و دﯾﻮار ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮار ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﻧﻮع دﯾﻮار ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه و ﺑﺪون ﺳﺎزه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻃﻼع از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي دﯾﻮار ﻫﺎي ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه وﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎي دﯾﻮارﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

آﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺎف را ﻣﯽ‌ﺗﻮان در ﻧﻤﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺎن (expose) اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟2019-01-14T08:03:41+00:00

ﺑﻠﻪ، در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺎف اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮار آﮐﻮاﭘﺎﻧﻞ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺮوژه ﻣﯽ‌ﺗﻮان روي ﺳﻄﻮح، رﻧﮓ ﻧﻤﺎ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ دارﻣﻌﺪﻧﯽ و یا قطعات کاشی و سرامیک و آجر با ضوابط و وزن مشخص توسط چسب کاشی کناف اﺟﺮا ﻧﻤﻮد.

عامل اتصال مناسب جهت نصب سازه به سطح زمینه ( دیوار) چیست ؟2019-01-14T08:02:31+00:00

ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺳﺎزه روي ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ از (ﭘﯿﭻ و رول ﭘﻼك) ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه روي دﯾﻮار ﯾﺎ ﺳﻘﻒ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮك‌ﻫﺎي ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه‌اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﻟﺖ ﻫﺎي ﭘﺮواﻧﻪ اي، ﻣﻬﺎر ﻫﺎي ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﯾﺎ ﭘﯿﭻ ﺑﺎ رول ﭘﻼك ﻣﺨﺼﻮص ( Hollow Cavity) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ارتفاع دیواري که مورد نظر اجرا است بلند تر از اندازه سازه عمودي ( استاد ) می باشد ، راه حل چیست ؟2019-01-14T08:01:25+00:00

ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن، اﻧﺪازه اﺳﺘﺎدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع دﯾﻮار اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺳﻔﺎرش ﺳﺎزه اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﯾﺎ ﺑﺮش اﺳﺘﺎد ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل دﻟﺨﻮاه راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎدﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه، اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل اﺳﺘﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ روش ذﮐﺮ ﺷﺪه در راﻫﻨﻤﺎي دﯾﻮار ﻫﺎي ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺎف اﯾﺮان )ﺻﻔﺤﻪ28 ( اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، از ﭘﺎﻧﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت، اﺗﺼﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﺮچ و ﭘﯿﭻ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎدﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزه ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺼﯿﺮ ﭼﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

اگر فواصل زیر سازي فلزي دیوار رعایت نشده باشد آیا می توان با افزایش درز بین صفحات روکش دار گچی اختلافات را جبران کرد ؟2019-01-14T07:59:43+00:00

ﺧﯿﺮ ، در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺣﺪاﮐﺜﺮ2 – 3 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮار و ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ ﮐﻨﺎف، ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﭘﺮ ﮐﺮد زﯾﺮا اﺻﻮﻻ ﺗﺮك ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ در ﻣﺤﻞ درز ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ایجاد مس‌شوند ﻟﺬا در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اﺻﻼح زﯾﺮ ﺳﺎزي ﻓﻠﺰي ﻗﻮﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

چه راه حلی براي ترمیم سطوح آسیب دیده وجود دارد ؟2019-01-14T07:57:53+00:00

راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اي وﺟﻮد دارد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻪ روش زﯾﺮ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد:

در ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ، ﭘﻨﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اره ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﺑﺮش داده ﺷﺪه و ﻟﺒﻪ ﻫﺎي آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮﻫﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺣﻔﺮه ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﻈﻢ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ) ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ.

در ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺮه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزهC ﯾﺎU  زﯾﺮﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺳﺎزه‌ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﭻTN  ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﭽﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم زﯾﺮﺳﺎزي، ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻨﻞ (ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و اﺑﻌﺎد ﺣﻔﺮه) ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﭻTN ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎزي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

 

آیا در اطراف درب و پنجره و باز شو ها نیاز به تقویت سازه هاي عمودي (استاد) می باشد ؟2019-01-14T07:56:51+00:00

ب

ﺑﻠﻪ ، ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎر (ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺘﻘﺎل ﻟﺮزش ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن( اﺳﺘﺎدﻫﺎ) در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳﻂ (راﻧﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﺎد) ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ‌ﮔﺮدﻧﺪ. راﻧﺮ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ، در ﮐﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎد اﺟﺮا ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻧﺼﺐ، راﻧﺮ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ را ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﻗﺪري ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﺮﯾﺪ ﺗﺎ در راﻧﺮﻫﺎي ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﻨﺪ، ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، راﻧﺮ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮچ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺻﻔﺤﺎت، اﺗﺼﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺳﺎزه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﭽﻬﺎي اﺗﺼﺎل ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎزي ﻓﻠﺰي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺮاي درب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزن ﺑﯿﺶ از25  و ﮐﻤﺘﺮ از50 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻘﻄﺎع ﻗﻮﻃﯽ ﺷﺪه (ﺑﺎﮐﺲ) ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎزﺷﻮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ از ﭼﻮب ﭼﻬﺎرﺗﺮاش ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﮐﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد و ﭼﺎرﭼﻮب در ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﺎد، راﻧﺮ و ﭼﺎرﺗﺮاش ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. (ﭼﺎرﺗﺮاش ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ و از ﭼﻮب ﺑﺪون اﻋﻮﺟﺎع انتخاب ﮔﺮدد).

ﺑﺮاي اﺟﺮاي درب ﻫﺎي ﺑﺎ وزن و اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف، ﺳﺎزه ﮐﺸﯽ ﻓﻮﻻدي و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻗﻮﻃﯽ ﻓﻮﻻدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺳﺎزه ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺎر درب ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ دﯾﻮار ﮐﻨﺎف در ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد، (در واﻗﻊ، ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻮار ﮐﻨﺎف ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ).

برای درهای با وزن بالاتر از ۲۵ کیلوگرم و ابعاد نامتعارف، علاوه بر اجرای سازه کشی فولادی، می‌توان از پروفیل های UA نیز استفاده نمود. (بری اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای دیوار های جداکننده صفحه ۶۶ مراجعه فرمائید.)

نحوه برش پانل ها جهت نصب در اطراف بازشوها (درب ، پنجره و …) به چه شکل می باشد ؟2019-01-14T08:14:11+00:00

در ﻣﺤﻞ درب ﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ’‘L ﺷﮑﻞ و در ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق و ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺻﻮرت‘C’ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ، درز ﻣﻤﺘﺪ در اﻣﺘﺪاد ﻗﺎﺋﻢ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺎزﺷﻮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺧﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد، در اﻣﺘﺪاد درزﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺮك اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ