پروژه‌ها

تی ام بی تهران

تی ام بی تهران

تی ام بی تهران

تی ام بی تهران

تی ام بی تهران

تی ام بی تهران

دانشگاه تهران

دانشکده معماری دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشکده معماری دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشکده معماری دانشگاه تهران

مجتمع مسکونی سنبل

مجتمع مسکونی سنبل

سییرا شمشک

مجتمع تجاری ،مسکونی سییرا شمشک

سییرا شمشک

مجتمع تجاری ،مسکونی سییرا شمشک

سییرا شمشک

مجتمع تجاری ،مسکونی سییرا شمشک

سییرا شمشک

مجتمع تجاری ،مسکونی سییرا شمشک

رسا تهران

مجتمع مسکونی رسا

برج میلاد تهران

برج میلاد

برج میلاد تهران

برج میلاد

برج میلاد تهران

برج میلاد

معمار تهران

برج میلاد

برج مهستان تهران

مجتمع مسکونی مهستان

برج مهستان تهران

مجتمع مسکونی مهستان

کوروش

مجتمع تفریحی تجاری کورش

کوروش

مجتمع تفریحی تجاری کورش

کوروش

مجتمع تفریحی تجاری کورش

کوروش

مجتمع تفریحی تجاری کورش

کوروش

مجتمع تفریحی تجاری کورش

کوروش

مجتمع تفریحی تجاری کورش

کیسون

ساختمان اداری شرکت کیسون

کیسون

ساختمان اداری شرکت کیسون

کیسون

ساختمان اداری شرکت کیسون

کیسون

ساختمان اداری شرکت کیسون

مدرسه ایتالیایی

مدرسه ایتالیایی

بیمارستان نگاه تهران

بیمارستان چشم پزشگی نگاه

بیمارستان نگاه تهران

بیمارستان چشم پزشگی نگاه

بیمارستان نگاه تهران

بیمارستان چشم پزشگی نگاه

بیمارستان نگاه تهران

بیمارستان چشم پزشگی نگاه

بیمارستان نگاه تهران

بیمارستان چشم پزشگی نگاه

استادیوم آزادی تهران

باشگاه تیراندازی استادیوم آزادی

هتل آزادی تهران

هتل آزادی

هتل آزادی تهران

هتل آزادی

هتل آزادی تهران

هتل آزادی

عطار

مجتمع اداری عطار

عطار

مجتمع اداری عطار

عطار

مجتمع اداری عطار

عطار

مجتمع اداری عطار