قرارگرفتن محصولات کناف در فهرست بهاء ابنیه سال 96

فهرست بهاء ابنیه سال 96

در سال گذشته جهت تهیه فهرست بهای واحد پایه ابنیه سال 1396 جلسات منظمی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با موضوع اضافه نمودن ردیف های موثر مربوط به سیستم سقف مشبک گچی شامل زیرسازی و تایل ریزی برگزار شده است.

لذا در جلسات برگزار شده با کارشناسان امور نظام فنی این سازمان و متخصصین شرکت کناف، موارد مربوط به تجزیه بهای ردیف های موثر در بخش زیرسازی و بهای واحد در بخش سقف مشبک بررسی شد و ردیف های موثر مربوط  به زیرسازی سقف مشبک که شامل ردیف160217 در فصل شانزدهم (کارهای فولادی سبک) و تایل ریزی و اضافه بهاء های مربوط به انواع تایل های گچی در ردیف های 180921-180922-180923 در فصل هجدهم (اندودکاری و بندکشی) اضافه گردید.

نتیجه این بررسی و اضافه شدن ردیف های موثر در نسخه سال 1396 می‌باشد که جزییات آن در فایل فهرست بها ارائه شده است.

2019-10-11T19:09:24+00:00