دیتیل های فنی DWG2019-10-26T08:20:56+00:00
ردیفتوضیح فایلDWGPDF
سقف ثابت D112
1اتصال سقف تیپA به دیوار بنایی (1)

D-112-AW01

2اتصال سقف تیپA به دیوار بنایی (2)

D-112-AW02

3اتصال و درزگیری لبه برش خورده سقف تیپA (با براکت)

D-112-AJ01

4اتصال و درزگیری لبه طولی سقف تیپA (با براکت)

D-112-AJ02

5اتصال سقف تیپA به دیوار پوششی W611- 1

D-112-AL01

6اتصال سقف تیپA به دیوار پوششی W611- 2

D-112-AL02

7اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار تک لایه سقف تیپA (با آویز)

D-112-AJ03

8اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار تک لایه سقف تیپA (با آویز)

D-112-AJ04

9اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار دو لایه سقف تیپA (با آویز)

D-112-AJ05

10اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار دو لایه سقف تیپA (با آویز)

D-112-AJ06

11اتصال سقف تیپB به دیوار بنایی (1)

D-112-BW01

12اتصال سقف تیپB به دیوار بنایی (2)

D-112-BW02

13اتصال و درزگیری لبه برش خورده سقف تیپB (با براکت)

D-112-BJ01

14اتصال و درزگیری لبه طولی سقف تیپB (با براکت)

D-112-BJ02

15اتصال سقف تیپB به دیوار پوششی W611- 1

D-112-BL01

16اتصال سقف تیپB به دیوار پوششی W611- 2

D-112-BL02

17اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار تک لایه سقف تیپB (با آویز)

D-112-BJ03

18اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار تک لایه سقف تیپB (با آویز)

D-112-BJ04

19اتصال و درزگیری لبه برش خورده در ساختار دو لایه سقف تیپB (با آویز)

D-112-BJ05

20اتصال و درزگیری لبه طولی در ساختار دو لایه سقف تیپB (با آویز)

D-112-BJ06

21اتصال سقف تیپA به دیوار بنایی با خط سایه

D-112-AW03

22اتصال سقف تیپA به دیوار پوششی W611 با خط سایه

D-112-AW04

23اتصال دیوار به سقف کاذب با جزئیات عایق بندی صوتی

D-112-AW05

24آویز ترکیبی 1

D-112-HG01

25آویز ترکیبی 2

D-112-HG02

26درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان (دارای کد حریق)

D-112-EJ01

27کتیبه تفکیک کننده فضای تاسیساتی پشت سقف کاذب

D-112-GM01

28سقف کاذب مقاوم در برابر حریق با کد F90- از پایین 1

D-112-GF01

29سقف کاذب مقاوم در برابر حریق با کد F90- از پایین 2

D-112-GF02

30اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف (لغزان) (1)

D-112-AW06

31اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار کناف (لغزان) (2)

D-112-AW07

32اتصال سقف کاذب دارای کد حریق به دیوار بنایی (دارای خط سایه)

D-112-AW08

33سقف تزئینی- باکس گوشه (مقطع)

D-112-D01

34سقف تزئینی- باکس گوشه (نما)

D-112-D02

35سقف تزئینی- باکس گوشه

D-112-D03

36سقف تزئینی- باکس وسط

D-112-D04

37سقف تزئینی- باکس وسط

D-112-D05

38سقف تزئینی- اتصال سقف کاذب به باکس گوشه

D-112-D06

39سقف تزئینی- طرح حاشیه پله ای

D-112-D07

40سقف تزئینی- اتصال سقف کاذب به حاشیه پله ای

D-112-D08

41سقف تزئینی- طاق با نور مخفی

D-112-D09

42سقف تزئینی- طرح حاشیه با خط سایه

D-112-D10

43سقف تزئینی- باکس با تیغه های افقی

D-112-D11

44سقف تزئینی- سقف کاذب با تیغه های قائم (1)

D-112-D12

45سقف تزئینی- سقف کاذب با تیغه های قائم (2)

D-112-D13

46سقف تزئینی- سقف کنگره دار (1)

D-112-D14

47سقف تزئینی- سقف کنگره دار (2)

D-112-D15

48سقف تزئینی- اختلاف سطح با طرح خط سایه

D-112-D16

49سقف تزئینی- اختلاف سطح با طرح پله ای

D-112-D17

50سقف تزئینی- طرح برجسته پله ای

D-112-D18

51سقف تزئینی- پوشش تیر با طرح برجسته پله ای

D-112-D19

52سقف تزئینی- باکس گوشه با نور مخفی

D-112-D20

53سقف تزئینی- اختلاف سطح با نور مخفی

D-112-D21

54سقف تزئینی- طرح نور مخفی با تیغه های افقی

D-112-D22

55سقف تزئینی- جزئیات نصب ریل پرده

D-112-D23

56سقف تزئینی- انواع کنسول

D-112-D24

57سقف تزئینی- سقف سینوسی

D-112-D25

58سقف تزئینی- سقف گنبدی

D-112-D26

59سقف تزئینی- سقف آرک دار

D-112-D27

60سقف تزئینی- طرح حاشیه با قوس 90 درجه

D-112-D28

61سقف تزئینی- طرح نور مخفی حاشیه با قوس های90 درجه

D-112-D29

62سقف تزئینی- اختلاف سطح با قوس S شکل

D-112-D30

63سقف تزئینی- طرح حاشیه با قوس کاو

D-112-D31

64سقف تزئینی- پوشش تیر با طرح قوسی

D-112-D32

65جزئیات نصب دریچه بازدید

D-112-GI01

66جزئیات اجرای بازشوی دریچه تهویه در پیشانی سقف

D-112-GI02

67جزئیات نصب دریچه تهویه در پیشانی سقف

D-112-GI03

68جزئیات نصب دریچه تهویه سقفی (بدون برش سازه های سقفی)-1

D-112-GI04

69جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار-1

D-112-GI05

70جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار (بدون برش سازه های سقفی)-2

D-112-GI06

71جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار (بدون برش سازه های سقفی)-3

D-112-GI07

72جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار-2

D-112-GI08

سقف خود ایستا D131
73سقف کاذب خود ایستای بدون کد حریق

D-131-G01

74سقف کاذب خود ایستا با کد حریق 30 دقیقه از پایین سقف کاذب

D-131-G02

75سقف کاذب خود ایستا با کد حریق 30 دقیقه از پایین و بالای سقف کاذب(A)

D-131-G03

76سقف کاذب خود ایستا با کد حریق 30 دقیقه از پایین و بالای سقف کاذب(B)

D-131-G04

77اتصال سازه سقفی به سازه تراز باربر

D-131-G05

78جزئیات نصب دریچه بازدید

D-131-MI01

79جزئیات نصب روشنایی سقفی توکار

D-131-MI02

80درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان (تیپA )

D-131-EJ01

81اتصال سقف کاذب خود ایستا به کتیبه باربر

D-131-G06

82اتصال سازه تراز باربر به دیوار بنایی یا خط سایه (تیپ A)

D-131-G07

83اتصال سازه سقفی به دیوار بنایی با خط سایه (تیپ A)

D-131-G08

ردیف توضیح فایل DWGPDF
1دیوار جداکننده ساده W111

W111-G

2دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی بالاW112

W112-G

3دیوار جداکننده با عملکرد صوتی بالاW115

W115-G

4دیوار جداکننده تاسیساتیW116

W116-G

5اتصال دیوار به سقف کاذب با مهار جمع شونده

W-C-A01

6اتصال دیوار به سقف کاذب با پیچ FN

W-C-A02

7افزایش طول استاد

G-S-A01

8جزئیات قاب بندی در محل نصب دریچه بازدید

W-OI-A01

9امتداد دیوار کناف تا زیر سقف اصلی (بین دو سقف کاذب)

W-C-A03

10درز انقطاع با سازه ترکیبی آلومینیوم و لاستیک

W-EJ-A01

11درز انقطاع با سازه V شکل

W-EJ-A02

12درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان

W-EJ-A03

13اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی

W-C-A05

14اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (کاهش3db)

W-C-A04

15درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F90- W115

W-EJ-A04

16درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F30- W111

W-EJ-A05

17درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان F90- W112

W-EJ-A06

18جزئیات نصب قوطی برق در ساختارهای دارای کد حریق

W-EB-A01

19اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (با کد حریق و عایق صوتی) W112

W-C-A06

20اتصال کشویی دیوار به سقف اصلی (با کد حریق و عایق صوتی) W115

W-C-A07

21اتصال دیوار به سقف کاذب دارای کد حریق از بالا یا از پایین و بالا

W-C-A08

22اتصال دیوار به سقف کاذب دارای کد حریق از پایین

W-C-A09

23قرنیز سنگی توکار (دارای کد حریق)

W-SB-A01

24جزئیات نصب تاسیسات قائم 1

W-MI-A01

25جزئیات نصب تاسیسات قائم 2

W-MI-A02

26جزئیات نصب تاسیسات افقی

W-MI-A03

27جزئیات نصب سازه پشتیبان SP60

W-MI-A04

28جزئیات نصب لگن روشویی (با تراورس ضخیم) و تاسیسات

W-MI-A05

29جزئیات نصب لگن روشویی (با تراورس کم ضخامت) و تاسیسات

W-MI-A06

30جزئیات نصب فلاش تانک توکار و توالت ایرانی

W-MI-A07

31جزئیات نصب فلاش تانک توکارو توالت فرنگی دیواری

W-MI-A08

32اتصال دیوار به کف سازه ای

W-F-A01

33اتصال به کف (دیوار تک لایه با عایق رطوبتی کناف)

W-F-A02

34اتصال به کف (دیوار دو لایه با عایق ایزوگام یا قیر و گونی)

W-F-A03

35جزئیات اجرایی قرنیز چوبی

W-SB-A02

36جزئیات اجرایی قرنیز پی وی سی (اتصال با چسب)

W-SB-A03

37جزئیات اجرایی قرنیز پی وی سی (اتصال کشویی)

W-SB-A04

38جزئیات نصب رادیاتور

W-MI-A09

39جزئیات قاب بندی در محل نصب جعبه آتش نشانی

W-MI-A10

40جزئیات نصب جعبه آتش نشانی (مقطع)

W-MI-A11

41جزئیات نصب جعبه آتش نشانی (پلان)

W-MI-A12

42جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان

W-EB-A02

43جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار تک لایه)

W-EB-A03

44جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار دو لایه)

W-EB-A04

45جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار تک لایه)

W-EB-A05

46جزئیات نصب قوطی برق با سازه پشتیبان (دیوار دو لایه)

W-EB-A06

47جزئیات قاب بندی و تقویت بازشوی در

W-DI-A01

48جزئیات نصب چهارچوب در (W111)

W-DI-A02

49جزئیات نصب چهارچوب در (W112)

W-DI-A03

50جزئیات نصب چهارچوب در (W115)

W-DI-A04

51اتصال دیوار W115 به دیوار راهرو در محل دو اتاق مجاور

W-DI-A05

52جزئیات نصب دریچه بازدید

W-MI-A13

53جزئیات نصب دریچه بازدید در دیوار کاشی کاری شده

W-MI-A14

54جزئیات قاب بندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در (نما)

W-MI-A15

55جزئیات قاب بندی و نصب دریچه تهویه در محل کتیبه در (مقطع)

W-MI-A16

56جزئیات قاب بندی بازشوی تهویه در دیوار

W-MI-A17

57دیوار قوس دار (اجرا به روش خشک)

W-D-A01

58قالب ویژه شکل دهی صفحات گچی

W-D-A02

59کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش تک لایه کاغذ)

W-D-A03

60کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش تک لایه

W-D-A04

61کنج قوس دار به روش برش کاغذ با پوشش دو لایه

W-D-A05

62جزئیات اجرایی دیوارک

W-D-A06

63دیوار جداکننده با سازه امگا (دارای کد حریق)

W-OM-A01

64دیوار جداکننده با سازه امگا

W-OM-A02

65اتصال کشویی دیوار به ساختار بنایی جانبی

W-W-A01

ردیفتوضیح فایلDWGPDF
دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه بدون سازه
1اتصال سقف کاذب به دیوار پوششی W611 (با بتونه درزگیر)

W611-01

2اتصال دیوار پوششی W611 به دیوار زمینه

W611-02

3اتصال دیوار پوششی W611 به کف

W611-03

4درزگیری دیوار پوششی W611

W611-04

5اتصال سقف کاذب به دیوار پوششی W611(با پرلفیکس)

W611-05

6اتصال دیوار پوششی W611 به سقف کاذب

W611-06

7پوشش کاری دور ستون بتنی با دیوار پوششی W611

W611-07

8اتصال گوشه 135 درجه با دیوار پوششی W611

W611-08

9درز انقطاع با سازه ترکیبی آلومینیوم و لاستیک W611

W611-09

10درز انقطاع کشویی W611

W611-10

11اتصال دیوار پوششی W631 به سقف اصلی

W631-01

12اتصال دیوار پوششی W631 به دیوار زمینه

W631-02

13اتصال دیوار پوششی W631 به کف

W631-03

14درزگیری دیوار پوششی W631

W631-04

15اتصال دیوار پوششی W631 به دیوار جداکننده

W631-05

16اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W631

W631-06

17اتصال نازک کاری سقف به دیوار پوششی W624

W624-01

18اتصال دیوار پوششی W624 به دیوار زمینه

W624-02

19اتصال دیوار پوششی W624 به کف

W624-03

20درزگیری دیوار پوششی W624

W624-04

21اتصال دیوار پوششی W624 به دیوار جداکننده

W624-05

22اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W624

W624-06

23اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W624

W624-07

24پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجره W611

W611-O01

25پوشش کاری دور پنجره W611

W611-O02

دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه با سازه
26اتصال دیوار پوششی W623 به سقف

W623-01

27اتصال دیوار پوششی W623 به دیوار زمینه

W623-02

28اتصال دیوار پوششی W623 به کف

W623-03

29اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W623

W623-04

30اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W623

W623-05

31اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W623 با مهار جمع شونده

W623-06

32اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W623 با پیچ

W623-07

33پوشش کاری دور ستون بتنی با دیوار پوششی W623

W623-08

34پوشش کاری دور ستون فولادی با دیوار پوششی W623

W623-09

35پوشش کاری دور کانال تهویه با دیوار پوششی W623

W623-10

36پوشش کاری دور ستون فولادی با دیوار پوششی W623-2

W623-11

37جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W623

W623-O01

38پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجرهW623

W623-O02

39پوشش کاری دور پنجره W623 در مجاورت ساختار W611

W623-O03

40پوشش کاری دور پنجره W623 در مجاورت ساختار W624

W623-O04

41جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W623 (2)

W623-O05

42پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجرهW623 (2)

W623-O06

43درز انقطاع کشویی لغزان دیوار پوششی W623

W623-EJ

دیوار پوششی مستقل از دیوار زمینه
45اتصال دیوار پوششی W625 به سقف

W625-01

46درز افقی دیوار پوششی W625

W625-02

47اتصال دیوار پوششی W625 به کف

W625-03

48اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W625

W625-04

49اتصال گوشه خارجی دیوار پوششی W625

W625-05

50اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W625 (با مهار جمع شونده)

W625-06

51اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W625 (با پیچ)

W625-07

52جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W625

W625-08

53درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان دیوار پوششی W625

W625-EJ

54پوشش کاری دور پنجره و حزئیات نصب سنگ کف پنجره دیوار پوششی W625

W625-O01

55جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W625

W625-O02

56پوشش کاری دور پنجره W625 در مجاورت ساختار W611

W625-O03

57اتصال دیوار پوششی W626 به سقف

W626-01

58درز افقی دیوار پوششی W626

W626-02

59اتصال دیوار پوششی W626 به کف

W626-03

60اتصال گوشه داخلی دیوار پوششی W626

W626-04

61اتصال گوشه خارجی دیوار پوششی W626

W626-05

62اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W626 (با مهار جمع شونده)

W626-06

63اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی W626 (با پیچ)

W626-07

64جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W626

W626-08

65درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان دیوار پوششی W626

W626-EJ

66پوشش کاری دور پنجره و حزئیات نصب سنگ کف پنجره دیوار پوششی W626

W626-O01

67جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره دیوار پوششی W626

W626-O02

68پوشش کاری دور پنجره W626 در مجاورت ساختار W624

W626-O03

69اتصال دیوار پوششی W628a به سقف

W628a-01

70درز افقی دیوار پوششی W628a

W628a-02

71اتصال دیوار پوششی W628a به کف

W628a-03

72اتصال دیوار پوششی W628a به دیوار بنایی جانبی

W628a-04

73جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628a

W628a-05

74اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628a

W628a-06

75اتصال دیوار پوششی W628b به سقف (5/12×2)

W628b-01

76درز افقی دیوار پوششی W628b (5/12×2)

W628b-02

77اتصال دیوار پوششی W628b به کف(5/12×2)

W628b-03

78اتصال دیوار پوششی W628b به دیوار بنایی جانبی (5/12×2)

W628b-04

79درز قائم دیوار پوششی W628b (5/12×2)

W628b-05

80اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628b (5/12×2)

W628b-06

81جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628b (5/12×2)

W628b-07

82اتصال دیوار پوششی W628b به سقف (25×2)

W628b-08

83درز افقی دیوار پوششی W628b (25×2)

W628b-09

84اتصال دیوار پوششی W628b به کف (25×2)

W628b-10

85اتصال دیوار پوششی W628b به دیوار بنایی جانبی (12×2)

W628b-11

86درز قائم دیوار پوششی W628b (25×2)

W628b-12

87اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W628b (25×2)

W628b-13

88نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W628b (25×2)

W628b-14

89اتصال دیوار پوششی W629 به سقف (F30)

W629-01

90اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F30)

W629-02

91درز قائم دیوار پوششی W629 (F30)

W629-03

92درز افقی دیوار پوششی W629 (F60)

W629-04

93اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F60)

W629-05

94درز قائم دیوار پوششی W629 (F60)

W629-06

95اتصال دیوار پوششی W629 به کف (F90)

W629-07

96اتصال دیوار پوششی W629 به دیوار بنایی جانبی (F90)

W629-08

97درز قائم دیوار پوششی W629 به سقف (F90)

W629-09

98اتصال گوشه بیرونی دیوار پوششی W629 (F90)

W629-10

99جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W629

W629-11

100اتصال دیوار پوششی W630 به سقف (F30)

W630-01

101اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F30)

W630-02

102درز قائم دیوار پوششی W630 (F30)

W630-03

103درز افقی دیوار پوششی W630 (F60)

W630-04

104اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F60)

W630-05

105درز قائم دیوار پوششی W630 (F60)

W630-06

106اتصال دیوار پوششی W630 به کف (F90)

W630-07

107اتصال دیوار پوششی W630 به دیوار بنایی جانبی (F90)

W630-08

108درز قائم دیوار پوششی W630 به سقف (F90)

W630-09

109درز افقی دیوار پوششی W630 (F90)

W630-10

110جزئیات نصب دریچه بازدید دیوار پوششی W630

W630-11

ردیف توضیح فایلDWGPDF
1پوشش محافظ تیر- تک لایه (مقطع)

E-B-01

2پوشش محافظ تیر – تک لایه (نما)

E-B-02

3پوشش محافظ تیر – دو لایه (مقطع)

E-B-03

4پوشش محافظ تیر – دو لایه (نما)

E-B-04

5پوشش محافظ تیر گوشه

E-B-05

6اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ تیر (ثابت)

E-B-06

7اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ تیر (لغزان)

E-B-07

8پوشش محافظ ستون – تک لایه (نما)

E-C-01

9پوشش محافظ ستون – تک لایه (مقطع کف)

E-C-02

10پوشش محافظ ستون – تک لایه (مقطع سازه های پشتیبان)

E-C-03

11پوشش محافظ ستون – دو لایه (نما)

E-C-04

12پوشش محافظ ستون – دو لایه (مقطع کف)

E-C-05

13پوشش محافظ ستون – دو لایه (مقطع سازه های پشتیبان)

E-C-06

14پوشش محافظ ستون مدفون (پوشش سه طرفه)

E-C-07

15اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ ستون 1

E-C-08

16اتصال دیوار خشک به پوشش محافظ ستون 2

E-C-09