تقویم آموزشی2019-10-11T10:55:20+00:00
Loading...

تقویم آموزشی

برنامه آموزشی مراکز آکادمی و مراکز فنی و حرفه ای
تقویم آموزشی سه ماهه دوم 1398  (جهت دانلود)

فنی حرفه ای قزوین

نام دورهتاریخ برگزاری

مرکز آموزش تهران ( شعبه2- مفتح)

نام دورهتاریخ برگزاری
ویژه مهندسین6 الی 10 مهر ماه
سقف کاذب13 الی 16 مهر ماه
دیوار جدا کننده20 الی 23 مهرماه
سقف کاذب28 مهر ماه الی 1 آبان ماه
دیوار جدا کننده11 الی 14 آبان ماه
ویژه مهندسین18 الی 22 آبان ماه
سقف کاذب25 الی 28 آبان ماه
دیوار جدا کننده2 الی 5 آذر ماه
بتونه و درزگیری6 آذر ماه
سقف کاذب9 الی 12 آذر ماه
ویژه مهندسین16 الی 20 آذر ماه
سقف کاذب23 الی 26 آذر ماه
AMF- هرادیزاین27 آذر ماه

مرکز تربیت مربی البرز

نام دورهتاریخ برگزاری
سقف کاذب3 الی 6 آذر ماه

مرکز آموزش اصفهان

نام دورهتاریخ برگزاری
سقف کاذب31 شهریور ماه الی 3 مهر ماه
دکوراتیو6 الی 8 مهر ماه
بتونه و درزگیری28 مهر ماه
دیوار جداکننده19 الی 22 آبان ماه
ویژه مهندسین2 الی 6 آذر ماه
دکوراتیو9 الی 11 آذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای اهواز

نام دورهتاریخ برگزاری
سقف کاذب20 الی 23 مهر ماه

مرکز فنی و حرفه ای کرمانشاه

نام دورهتاریخ برگزاری
سقف کاذب14 الی 17 مهر ماه
دیوار جداکننده19 الی 22 آبان ماه

مرکز آموزش شیراز

نام دوره4تاریخ برگزاری
ویژه مهندسین6 الی 10 مهر ماه
دکوراتیو13 الی 14 مهر ماه
دیوار جدا کننده (جهرم)21 الی 24 مهر ماه
سقف کاذب11 الی 14 آبان ماه
دکوراتیو18 الی 19 آبان ماه
سقف کاذب (لارستان)26 الی 29 آبان ماه
دیوار جداکننده2 الی 5 آذر ماه
دیوار پوششی16 الی 18 آذر ماه
سقف کاذب (داراب)23 الی 26 آذر ماه

مرکز آموزش تبریز

نام دورهتاریخ برگزاری
بتونه و درزگیری21 مهر ماه
آکواپنل6 آذر ماه
سقف کاذب16 الی 19 آذر ماه
بتونه و درزگیری27 آذر ماه

مرکز آموزش مشهد

نام دورهتاریخ برگزاری
ویژه مهندسین6 الی 10 مهر ماه
بتونه و درزگیری15 مهر ماه
دیوار جدا کننده21 الی 24 مهر ماه
ویژه مهندسین18 الی 22 آبان ماه
سقف کاذب26 الی 29 آبان ماه
محصولات تخصصی کلینیو6 آذر ماه
دیوار جدا کننده10 الی 13 آذر ماه
دیوار پوششی16 الی 18 آذر ماه
دکوراتیو18 الی 20 آذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای گرگان

نام دورهتاریخ برگزاری

مرکز فنی و حرفه ای زاهدان

نام دورهتاریخ برگزاری
دیوار جدا کننده21 الی 24 مهر ماه

مرکز دانشگاه سما اردبیل

نام دورهتاریخ برگزاری
دکوراتیو18 الی 20 آبان ماه
آکواپنل21 آبان ماه

مرکز فنی و حرفه ای ارومیه

نام دورهتاریخ برگزاری
دکوراتیو21 الی 22 آبان ماه

مرکز فنی و حرفه ای کرمان

نام دورهتاریخ برگزاری
دکوراتیو28 الی 29 مهر ماه
بتونه و درزگیری30 مهر ماه
دیوار جداکننده26 الی 29 آبان ماه
سقف کاذب10 الی 13 آذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای ساری

دیوار جداکننده16 الی 19 تیرماه

نام دورهتاریخ برگزاری

مرکز فنی و حرفه ای زنجان

نام دورهتاریخ برگزاری
AMF16 مهر ماه
سقف کاذب9 الی 13 آذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای بوشهر

نام دورهتاریخ برگزاری

مرکز فنی و حرفه ای همدان

نام دورهتاریخ برگزاری
سقف کاذب6 الی 10 مهر ماه
دیوارجداکننده2 الی 6 آذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای یزد

نام دورهتاریخ برگزاری
سقف کاذب21 الی 24 مهر ماه
دیوار جدا کننده26 الی 29 آبان ماه
دکوراتیو24 الی 26 آذر ماه
بتونه و درزگیری27 آذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای سنندج

نام دورهتاریخ برگزاری
ویژه مهندسین23 الی 27 آذر ماه

مرکز آموزش گیلان

نام دورهتاریخ برگزاری
ویژه مهندسین28 مهر ماه الی 2 آبان ماه
سقف کاذب18 الی 22 آبان ماه
سقف کاذب9 الی 13 آذر ماه