پروژه‌ها

فرودگاه بین المللی مشهد

مجتمع مسکونی ، اداری آبشار

مجتمع مسکونی ، اداری آبشار

مجتمع مسکونی ، اداری آبشار

فرودگاه بین المللی مشهد

فرودگاه بین المللی مشهد

فرودگاه بین المللی مشهد

فرودگاه بین المللی مشهد

مجتمع اداری آلتون

فرودگاه بین المللی مشهد

مجتمع اداری آلتون

مجتمع اداری آلتون

فرودگاه بین المللی مشهد

مجتمع اداری آلتون

مجتمع مسکونی آرمیتاژ

مجتمع مسکونی آرمیتاژ

مجتمع مسکونی آرمیتاژ

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک صادرات

هتل درویشی

هتل پارس

بانک صادرات

مجتمع مسکونی آرمیتاژ

بیمارستان دارالشفاء

بیمارستان دارالشفاء

بیمارستان دارالشفاء

بیمارستان دارالشفاء

بیمارستان دارالشفاء

بیمارستان امام رضا

هتل پارس

هتل پارس

هتل پارس

پدیده شاندیز

بیمارستان رضوی

مرکز بین المللی مالی اقتصادی پاژ

بیمارستان رضوی