پروژه‌ها

تی ام بی تهران

تی ام بی تهران

تی ام بی تهران

دانشکده معماری دانشگاه تهران

دانشکده معماری دانشگاه تهران

دانشکده معماری دانشگاه تهران

مجتمع مسکونی سنبل

مجتمع تجاری ،مسکونی سییرا شمشک

مجتمع تجاری ،مسکونی سییرا شمشک

مجتمع تجاری ،مسکونی سییرا شمشک

مجتمع تجاری ،مسکونی سییرا شمشک

مجتمع مسکونی رسا

برج میلاد

برج میلاد

برج میلاد

برج میلاد

مجتمع مسکونی مهستان

مجتمع مسکونی مهستان

مجتمع تفریحی تجاری کورش

مجتمع تفریحی تجاری کورش

مجتمع تفریحی تجاری کورش

مجتمع تفریحی تجاری کورش

مجتمع تفریحی تجاری کورش

مجتمع تفریحی تجاری کورش

ساختمان اداری شرکت کیسون

ساختمان اداری شرکت کیسون

ساختمان اداری شرکت کیسون

ساختمان اداری شرکت کیسون

مدرسه ایتالیایی

بیمارستان چشم پزشگی نگاه

بیمارستان چشم پزشگی نگاه

بیمارستان چشم پزشگی نگاه

بیمارستان چشم پزشگی نگاه

بیمارستان چشم پزشگی نگاه

باشگاه تیراندازی استادیوم آزادی

هتل آزادی

هتل آزادی

هتل آزادی

مجتمع اداری عطار

مجتمع اداری عطار

مجتمع اداری عطار

مجتمع اداری عطار