آنالیز قیمت و آنالیز مقایسه ای ۱۳۹۷-۵-۲۸ ۱۱:۱۷:۰۷ +۰۰:۰۰