آنالیز قیمت و آنالیز مقایسه ای ۱۳۹۷-۲-۷ ۲۱:۵۳:۵۳ +۰۰:۰۰