دیوار جداکننده کناف ۱۳۹۷-۶-۱۶ ۰۶:۵۲:۳۸ +۰۰:۰۰

معرفی سیستم دیوار جدا کننده کناف

و بررسی ویژگی ها و انواع دیوارهای جداکننده کناف ایران

دیوار جدا کننده ی کناف، معرف سیستم دیوار های جداکننده کناف هستند. دیوارهای غیر باربری که برای تقسیم فضاهای داخلی ساختمان استفاده می شوند این ساختار شامل قابهای فولادی سبک ساخته شده با مقاطع C,CW و U,UW بوده که صفحات روکش دار گچی در یک یا چند لایه، به وسیله پیچ مخصوص بر روی آنها نصب می شوند.

درزهای میان این صفحات به وسیله ی نوار و بتونه ی مخصوص درزگیری شده، به نحوی که در انتهای کار، سطحی یکپارچه و بدون درز که قابلیت رنگ آمیزی و کاشی کاری یا هر نوع پوشش نهایی دیگری خواهد داشت، حاصل می گردد. فضای خالی داخل دیوار ، امکان استفاده از انواع عایق حرارتی و صوتی را فراهم نموده و همچنین عبور و دسترسی به تأسیسات الکتریکی و مکانیکی را به راحتی میسر می سازد.

مزایای دیوار جداکننده کناف در ساختمان

سـرعت اجرایـی بـالا: سـرعت اجرایـی بـالا از ویژگی هـای اصلـی دیـوار جداکننـده کنـاف اسـت. همچنیـن، دیوارهـای کنـاف دارای قابلیت رنـگ آمیزی بلافاصلـه پـس از خشـک شـدن بتونـه و یـا گچ پوششـی می باشـند که سـرعت اجـرای بـالا و در نتیجه کاهـش مدت زمـان اجرای پروژه در بازگشـت سـریع سـرمایه بسـیار موثر خواهـد بود.

اجرای بسیار آسان: اجرای ساختارهای خشک تا حدی آسان است که در بسیاری از کشورهای دنیا، مصرف کنندگان اجزای ساختار دیوار جداکننده را از فروشگاه های مصالح تجهیزات ساختمانی خریداری نموده و با مطالعه دستور العمل های مربوطه و با استفاده ازابزار ساده نسبت به اجرای آن اقدام می کنند.

دقـت بـالا در اجرا: به طور کلی سـاختارهای خشـک، از مصادیق سـاخت و سـاز صنعتـی بناها به شـمار می روند. به دلیل روش اجرایی آسـان و اسـتاندارد، خطاهـای اجرایـی و هزینه هـای ناشـی از آن کاهـش یافتـه و عملیـات اجرایـی بـا دور ریز بسـیار کم مصالح و صرفـه جویی در مصالـح، نیروی انسـانی و زمان همـراه خواهد بود.

عملکـرد لرزه ای مناسـب*: عملکـرد لـرزه ای دیوارهـای جداکننـده کناف، بـدون شـک مهمترین مزیـت ایـن نـوع دیـوار بـه ویـژه در کشـور لـرزه خیـزی ماننـد ایـران محسـوب می شـود. انواع مختلف دیوار جداکننده کنـاف بـه خوبـی می تواننـد در مقابـل نیروهـای زلزلـه در امتـداد عمـود بـر صفحـه خـود مقاومـت ۵ g کننـد. محاسـبات نشـان می دهـد کـه دیوارهـای کنـاف در برابـر شـتاب هایی بـه بزرگی بیـش از مقاومت دارند (این در حـــالی اســـت که شتـــاب مبنای طرح در زلزلـه خیزتـــرین مناطـق ایـران می باشـد). ایـن نـوع دیـوار دارای رفتـار میـان قابـی ایـده آل بـوده و کامـلا انعطـاف ۰/۳۵ gحداکثـر پذیـر می باشـد. بـا اجـرای اتصـالات مناسـب می تـوان ایـن دیوارهـا را از قاب هـای سـازه منفـک نمود تـا از اثـرات متقابـل بیـن دیوار و سـازه به طـور کامل جلوگیـری شـود. همچنین دیوار دچار شکسـت انفجـاری نشـده و آوار بـر جـای نمی گـذارد.

کاهـش بـار مرده سـاختمان: سبک تر بودن دیوار جداکننده یکی از مزیت های این مصالح مدرن می باشد. دیوارهـای جداکننده کناف به طـور متوسـط  ۶۰ تا ۹۰ درصد نسبت به دیوارهای بنایی سبک تر هستند. به لحاظ اقتصادی، سبک سـازی موجـب می شـود کـه مخـارج تامین ایسـتایی سـازه کاهـش یابد. سـبک کردن اجـزای غیر سـازه ای، علاوه بر ایـن که نیروهـای جانبی ناشـی از زلزله را کاهـش می دهـد، نیـروی قائـم ناشـی از بـار مـرده وارده بـر سـاختمان را نیـز کاهـش داده، در نتیجـه پـی و مقاطـع مورد نیـاز تیر و سـتون بسـیار بهینه و اقتصـادی می گردد*.

*برای اطلاعات بیشتر به دفترچه «بهسازی لرزه ای ساختمان با کناف ایران» مراجعه شود.

ادامه تشریح مزایا، معرفی اجزای ساختار، مصالح موردنیاز نصب، انواع، روش های اجرا و نکات اجرایی را می توانید در “کاتالوگ دیوار های جداکننده کناف” بررسی کنید

کاتالوگ دیوار جداکننده PDF

انواع دیوارهای جداکننده کناف

دیوار جداکننده W111 کناف

در واقع W111 ساختار پایه دیوار های جدا کننده کناف می باشد. ساختاراین دیوار شامل یک ردیف سازه یک لایه پنل در هر طرف می باشد. استفاده از حداقل مصالح ممکن جهت اجرای دیوار، سطح اشغال بسیار کم و سادگی اجرا از ویژگی های این نوع دیوار می باشند. دیوار W111 برای تقسیمات داخلی واحد های مسکونی ، اداری و یا هر کاربردی که اجرای یک دیوار با سرعت اجرایی بالا و حداقل مصالح و هزینه مطرح باشد، استفاده می گردد.

جزئیات بیشتر
W111

دیوار جداکننده W112 کناف

W112 یک دیوار جداکننده با قابلیت‌های فنی فراوان است. ساختار این دیوار شامل یک ردیف سازه و دو لایه پنل در هر طرف می‌باشد. این نوع دیوار علی رغم وزن و سطح اشغال بسیار کم، دارای مشخصات عملکردی بسیار خوبی بوده که بارزترین آن‌ها مقاومت مکانیکی بالای آن است. دیوار W112 در محل‌هایی که ارتفاع بلند دیوار مدنظر باشد و یا در محل‌هایی که در معرض ضربه و یا تحت بارگذاری سنگ، کاشی، کابینت و سایر بارهای طره‌ای هستند، بکار می‌رود. دیوارهای لابی، راهرو، راه پله، آشپزخانه، سرویس بهداشتی و مدارس از جمله محل‌هایی هستند که این ساختار در آن‌ها به کار می‌رود. علاوه بر مقاومت مکانیکی بالا، این ساختار دارای عایق صوتی بالا و عملکرد مناسب در برابر حریق نیز می‌باشد.

جزئیات بیشتر
W112

دیوار جداکننده W115 کناف

دیوار جداکننده W115  در مواردی استفاده می شود که عایق صوتی قابل توجه مورد نظر باشد. ساختار این دیوار شامل دو ردیف سازه و دو لایه پنل در هر طرف می باشد . این دو ردیف سازه به وسیله نوار فوم کناف از یکدیگر جدا شده که در جلوگیری از عبور صدا از یک سمت دیوار به سمت دیگر نقش مهمی دارد. همچنین نوع زیرسازی به کار رفته در این دیوار ، امکان استفاده از عایق های صوتی را در دو لایه امکان پذیر می سازد که نتیجه آن کاهش قابل ملاحضه انتقال صوت از یک سمت دیوار به سمت دیگر می باشد. W115 ساختار بسیار مناسبی برای دیوارهای جداکننده بین واحدهای مسکونی، اطاق های هتل و بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ها به شمار    می رود.

جزئیات بیشتر
W115

دیوار جداکننده W116 کناف

دیوار جداکننده w116 کناف،در محل هایی نظیر سرویس های بهداشتی که حجم و تراکم تاسیسات زیاد است، مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار این دیوار شامل دو ردیف سازه و دو لایه پنل در هر طرف می باشد. این دو سازه با فاصله از یکدیگر اجرا شده و با استفاده از برش های از پنل ، به یکدیگر متصل .می شوند. اجرای دو ردیف سازه، امکان عبور تاسیسات مکانیکی را بدون تداخل با زیر سازی فلزی امکان پذیر می سازد. علاوه بر سلول های تر، این دیوار در محل قاب های بادبند دار نیز به کار می رود( در این حالت، بادبند ها در فاصله بین دو ردیف سازه قرار می گیرند)

جزئیات بیشتر
W116

کاربردهای ویژه

دیوار تاسیساتی

با اجرای دو لایه قاب فلزی با فاصله از یکدیگر، می توان از فضای به وجود آمده جهت عبور تأسیسات الکتریکی و مکانیکی استفاده نمود. قرارگیری تأسیسات در فضای خالی دیوار و دفن نشدن آن در داخل دیوار، علاوه بر رفع مسئله خوردگی و کاهش هزینه تعمیرات، دسترسی به تأسیسات و تعمیرات و نگهداری را در مرحله بهره برداری آسان می کند.

دیوار پیرامونی ساختمان

دیوار خارجی کناف در نمای ساختمان ها مورد استفاده قرار گرفته و ساختار کلی آن مشابه دیوارهای جداکننده داخلی کناف می باشد، اما لایه خارجی آنرا صفحات سیمانی مسلح Aquapanel Outdoor تشکیل می دهد.در ایران معمولاً از قطعات سنگ و آجر پلاک در نماها استفاده می شود که به صورت دوغابی بر بدنه دیوارهای خارجی اجرا می شوند. عدم وجود اتصال مناسب میان این قطعات و بدنه دیوارها موجب می شود که در هنگام وقوع زلزله، جابجایی و لرزشها تحمل نگشته و نما فرو بریزد. سیستم دیوار خارجی آکواپانل، به عنوان ساختاری کاملاً ایمن در برابر زلزله، راه حل این مشکل است. از دیگر مزایای این ساختار، استفاده از عایق پشم معدنی می باشد که به طور همزمان موجب بهسازی حرارتی و صوتی ساختمان می شود.

دیوار پیرامون بازشوی آسانسور

چاه های آسانسور جزء زون های حریق به شمار می روند ، بنابراین دیوارهای چاه آسانسور بر اساس ضوابط و جزییات مربوط به ساختارهای مقاوم در برابر حریق طراحی و اجراء می شوند. برای این منظور می توان از ساختارهای دیوار پوششی مستقل از دیوار زمینه استفاده نمود.

دیوار مقاوم در برابر اشعه رادیوگرافی

با نصب یک لایه صفحه سربی در فضای داخل دیوار کناف، می توان از عبور اشعه ایکس جلوگیری نمود. این نوع دیوارها در مراکز رادیولوژی استفاده می شود.

دیوار مقاوم در برابر حریق

دیوارهای کناف توسط صفحات روکشدارگچی مقاوم در برابرحریق می تواند تا میزان ۱۸۰ دقیقه در برابر حریق مطابق استاندارد های بین المللی مقاوم شوند. ساختار های دارای کد حریق دارای ضوابط و جزئیات ویژه هستند که برای استفاده از این نوع ساختار ها هماهنگی با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران توصیه می شود.

دیوار عایق صوتی و حرارتی

دستیابی به بالاترین میزان عایق بندی صوتی و حرارتی، با حداقل ضخامت، توسط دیوار های کناف امکان پذیر می باشد. این امر علاوه بر تامین الزامات مقررات ملی ساختمان، کاهش هزینه های تاسیسات مکانیکی تا ۳۰% را به همراه دارد.

دیوار تزئینی

دیوارهای کناف دارای انعطاف معماری بسیار عالی می باشند. به همین جهت می توان طرح های گوناگون معماری را با استفاده از این ساختارها اجرا نمود.