تقویم آموزشی

برنامه آموزشی مراکز آکادمی و مراکز فنی و حرفه ای
سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵

مرکز آموزش تهران ( شعبه ۱-کارخانه)

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۴ الی ۸ دی ماه
دیوار پوششی ۱۱ الی ۱۵ دی ماه
سقف کاذب ۱۸ الی ۲۲ دی ماه
دیوار جداکننده ۲۵ الی ۲۹ دی ماه
سقف کاذب ۲ الی ۶ بهمن ماه
دیوار جداکننده ۹ الی ۱۳ بهمن ماه
دکوراتیو ۱۶ الی ۲۰ بهمن ماه
سقف کاذب ۲۳ الی ۲۷ بهمن ماه
دیوار جداکننده ۳۰ بهمن ماه الی ۴ اسفند ماه
سقف کاذب ۷ الی ۱۱ اسفند
سقف کاذب ۱۴ الی ۱۸ اسفند
تخصصی (گاردکس و دیاموند) ۲۲ اسفند

مرکز آموزش تهران ( شعبه۲- جردن)

نام دوره تاریخ برگزاری
ویژه کارفرمایان ۴ الی ۸ دی ماه
ویژه کارفرمایان ۱۸ الی ۲۲ دی ماه
ویژه کارفرمایان ۲ الی ۶ بهمن ماه
ویژه کارفرمایان ۱۶ الی ۲۰ بهمن ماه
ویژه کارفرمایان ۷ الی ۱۱ اسفند ماه

مرکز فنی و حرفه ای کرج

نام دوره تاریخ برگزاری
 سقف کاذب  ۲۶ الی ۲۹/۱۰/۹۵
 سقف کاذب  ۱۷ الی ۲۰/۱۱/۹۵
دیوار جدا کننده ۱۵ الی ۱۸/۱۲/۹۵

مرکز آموزش اصفهان

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۴ الی ۸ دی ماه
دیوار جداکننده ۱۸ الی ۲۲ دی ماه
دیوار پوششی ۲ الی ۳ بهمن ماه
دکوراتیو ۴ الی ۶ بهمن ماه
سقف کاذب ۱۶ الی ۲۰ بهمن ماه
محصولات تخصصی ۳۰ بهمن ماه الی ۳ اسفند ماه
 دیوار جداکننده  ۱۴ الی ۱۸ اسفند ماه

مرکز فنی و حرفه ای اهواز

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۱۸ الی ۲۲ دی ماه
سقف کاذب ۱۶ الی ۲۰ بهمن ماه
دیوار پوششی ۷ الی ۱۰ اسفند ماه

مرکز فنی و حرفه ای کرمانشاه

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۱۱ الی ۱۵ دی ماه
دکوراتیو ۹ الی ۱۱ بهمن ماه
دیوار جداکننده ۱۶ الی ۲۰ بهمن ماه
دکوراتیو ۱۴ الی ۱۶ اسفند ماه

مرکز آموزش شیراز

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۱۱ الی ۱۵ دی ماه
ویژه کارفرمایان ۲۵ الی ۲۹ دی ماه
تخصصی آکواپنل ۵ بهمن ماه
تخصصی (AMF) ۶ بهمن ماه
دیوار جداکننده ۹ الی ۱۳ بهمن ماه
دیوارپوششی و دکوراتیو ۲۳ الی ۲۷ بهمن ماه
دوره دکوراتیو ۱۶ الی ۱۸ اسفند ماه
سقف کاذب ۲۱ الی ۲۵ اسفند ماه

مرکز آموزش تبریز

نام دوره تاریخ برگزاری
دیوار جداکننده ۱۱ الی ۱۵ دی ماه
سقف کاذب ۱۸ الی ۲۲ دی ماه
درزگیری و آماده سازی سطوح ۲۵ دی ماه
دکوراتیو ۹ الی ۱۱ بهمن ماه
درزگیری و آماده سازی سطوح ۲۴ بهمن ماه
تخصصی (AMF) ۲۶ بهمن ماه
 ویژه کارفرمایان  ۳۰ بهمن ماه  الی ۴ اسفند ماه
تخصصی( کلینیو) ۱۵ اسفند ماه
درزگیری و آماده سازی سطوح ۱۷ اسفند ماه

مرکز آموزش مشهد

نام دوره تاریخ برگزاری
ویژه کارفرمایان ۴ الی ۸ دی ماه
سقف کاذب ۱۹ الی ۲۲ دی ماه
دیوارجداکننده ۲۶ الی ۲۹ دی ماه
تخصصی (هرادیزاین ، AMF و کلینیو) ۳ بهمن ماه
ویژه کارفرمایان ۹ الی ۱۳ بهمن ماه
دیوار پوششی ۱۸ الی ۲۰ بهمن ماه
تخصصی (آکواپنل و گاردکس) ۲۴ بهمن ماه
دکوراتیو ۲۵ الی ۲۷ بهمن ماه
سقف کاذب ۱۵ الی ۱۸ اسفند ماه
ویژه کارفرمایان ۲۱ الی ۲۵ اسفند ماه

مرکز فنی و حرفه ای گرگان

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۷ الی ۱۱ اسفند ماه
تخصصی(AMF) ۱۰ اسفند ماه

مرکز فنی و حرفه ای زاهدان

نام دوره تاریخ برگزاری
دوره سقف کاذب ۱۶ الی ۲۰ بهمن ماه

مرکز دانشگاه سما اردبیل

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۷ الی ۱۱ اسفند ماه
تخصصی(AMF) ۱۰ اسفند ماه

مرکز فنی و حرفه ای ارومیه

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۴ الی ۸ دی ماه
ویژه کارفرمایان ۲۱ الی ۲۵ اسفند ماه
 تخصصی(AMF)  ۲۴ اسفند ماه

مرکز فنی و حرفه ای کرمان

نام دوره تاریخ برگزاری
دیوار جداکننده ۲۵ الی ۲۹ دی ماه
سقف کاذب (بم) ۲ الی ۶ بهمن ماه
تکمیلی ۱۶ الی ۲۰ بهمن ماه

مرکز فنی و حرفه ای ساری

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۹ الی ۱۳ بهمن ماه
ویژه کارفرمایان ۷ الی ۱۱ اسفند ماه

مرکز فنی و حرفه ای زنجان

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۲ الی ۶ بهمن ماه
تخصصی(AMF) ۵ بهمن ماه

مرکز فنی و حرفه ای بوشهر

نام دوره تاریخ برگزاری
دیوار پوششی ۲۴ الی ۲۶ مهر ماه
دکوراتیو ۲۶ الی ۲۸ مهر ماه
سقف کاذب ۲۲ الی ۲۶ آبان ماه
دیوار جدا کننده ۲۰ الی ۲۴ آذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای همدان

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۴ الی ۸ دی ماه
ویژه کارفرمایان ۱۱ الی ۱۵ دی ماه
دکوراتیو ۳ الی ۵ بهمن ماه
اکواپنل ۱۸ بهمن ماه

مرکز فنی و حرفه ای یزد

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۲۵ الی ۲۹ دی ماه
سقف کاذب ۲۳ الی ۲۷ بهمن ماه
سقف کاذب ۲۱ الی ۲۵ اسفند ماه