تقویم آموزشی

برنامه آموزشی مراکز آکادمی و مراکز فنی و حرفه ای
سه ماهه اول سال ۱۳۹۶

مرکز آموزش تهران ( شعبه ۱-کارخانه)

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۲۶ الی ۳۰ فروردین
محصولات تخصصی (گاردکس و دیاموند) ۲ اردیبهشت
محصولات تخصصی(هرادیزاین) ۴ اردیبهشت
دیوار جداکننده ۹ الی ۱۳ اردیبهشت
سقف کاذب ۱۶ الی ۲۰ اردیبهشت
دکوراتیو ۲۳ الی ۲۵  اردیبهشت
دیوار جداکننده ۳۰ اردیبهشت الی ۳ خرداد
سقف کاذب ۶ الی ۱۰ خرداد
دیوار پوششی ۲۰ الی ۲۴ خرداد
سقف کاذب ۲۷ الی ۳۱ خرداد

مرکز آموزش تهران ( شعبه۲- جردن)

نام دوره تاریخ برگزاری
ویژه کارفرمایان ۱۶ الی ۲۰ اردیبهشت
ویژه کارفرمایان ۳۰ اردیبهشت الی ۳ خرداد
ویژه کارفرمایان ۲۷ الی ۳۱ خرداد

مرکز فنی و حرفه ای کرج

نام دوره تاریخ برگزاری
 سقف کاذب ۶ الی ۹ خرداد

مرکز آموزش اصفهان

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۱۹ الی ۲۳ فروردین
محصولات تخصصی(هرادیزاین) ۳ اردیبهشت
محصولات تخصصی(کلینیو) ۵ اردیبهشت
دیوار پوششی ۱۶ الی ۱۸ اردیبهشت
دکوراتیو ۱۸ الی ۲۰ اردیبهشت
دیوار جداکننده ۳۰ اردیبهشت ماه الی ۲ خرداد
سقف کاذب ۲۰ الی ۲۳ خرداد

مرکز فنی و حرفه ای اهواز

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۲۶ الی ۳۰ فروردین
سقف کاذب ۲۳ الی ۲۷ اردیبهشت
دیوار جدا کننده ۲۷ الی ۳۱ خرداد

مرکز فنی و حرفه ای کرمانشاه

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۲۶ الی ۳۰ فروردین
دیوار جداکننده ۲۳ الی ۲۷ اردیبهشت
آکواپنل ۹ خرداد
ویژه کارفرمایان ۲۰ الی ۲۴ خرداد

مرکز آموزش شیراز

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۲۶ الی ۳۰ فروردین
درزگیری و آماده سازی سطوح ۴ اردیبهشت
ویژه کارفرمایان ۹ الی ۱۳ اردیبهشت
دکوراتیو ۲۳ الی ۲۵ اردیبهشت
دیوار جداکننده ۶ الی ۱۰ خرداد
آکواپنل ۲۳ خرداد
محصولات تخصصی (AMF) ۲۴  خرداد

مرکز آموزش تبریز

نام دوره تاریخ برگزاری
محصولات تخصصی (AMF) ۲۲ فروردین
سقف کاذب ۲۶ الی ۳۱ فروردین
دیوارجداکننده ۱۶ الی ۲۰ اردیبهشت
درزگیری و آماده سازی سطوح ۲۶ اردیبهشت
دکوراتیو ۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد
محصولات تخصصی (هرادیزاین) ۲۳ خرداد
سقف کاذب ۲۷ الی ۳۱ خرداد

مرکز آموزش مشهد

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۱۹ الی ۲۳ فروردین
ویژه کارفرمایان ۲۶ الی ۳۰ فروردین
دیوار جداکننده ۱۰ الی ۱۳ اردیبهشت
آکواپنل ۱۹ اردیبهشت
 محصولات تخصصی (هرادیزاین AMF) ۲۰ اردیبهشت
ویژه کارفرمایان ۲۳ الی ۲۷ اردیبهشت
سقف کاذب ۶ الی ۱۰ خرداد
دیوار پوششی ۲۰ الی ۲۲ خرداد
دکوراتیو ۲۲ الی ۲۴ خرداد
ویژه کارفرمایان ۲۷ الی ۳۱ خرداد

مرکز فنی و حرفه ای گرگان

نام دوره تاریخ برگزاری
محصولات تخصصی (کلینیو، دیاموند، هرادیزاین) ۲۹ ای ۳۰ فروردین
ویژه کارفرمایان ۲۳ ای ۲۷ اردیبهشت

مرکز فنی و حرفه ای زاهدان

نام دوره تاریخ برگزاری
ویژه کارفرمایان ۹ الی ۱۳ اردیبهشت
 سقف کاذب  ۲۱ الی ۲۴ خرداد

مرکز دانشگاه سما اردبیل

نام دوره تاریخ برگزاری
ویژه کارفرمایان ۶ الی ۱۰ خرداد
محصولات تخصصی (AMF) ۹ خرداد

مرکز فنی و حرفه ای ارومیه

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۹ الی ۱۳ اردیبهشت
محصولات تخصصی (AMF) ۱۲ اردیبهشت

مرکز فنی و حرفه ای کرمان

نام دوره تاریخ برگزاری
تکمیلی ۲۶ الی ۲۹ فروردین
سقف کاذب ۹ الی ۱۲ اردیبهشت
آکواپنل ۱ خرداد ماه

مرکز فنی و حرفه ای ساری

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۹ ای ۱۴ اردیبهشت
دیوار جداکننده ۲۰ الی ۲۵ خرداد

مرکز فنی و حرفه ای زنجان

نام دوره تاریخ برگزاری
دیوار جداکننده ۲ الی ۶ اردیبهشت
محصولات تخصصی (AMF) ۵ اردیبهشت

مرکز فنی و حرفه ای بوشهر

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۱۶ الی ۲۰ اردیبهشت
دیوار جدا کننده ۲۰ الی ۲۴ خرداد

مرکز فنی و حرفه ای همدان

نام دوره تاریخ برگزاری
آکواپنل ۲۳ فروردین
سقف کاذب ۹ الی ۱۳ اردیبهشت
ویژه کارفرمایان ۱۶ الی ۲۰ اردیبهشت
دیوار جداکننده  ۳۰ اردیبهشت الی ۳ خرداد
 سقف کاذب  ۶ الی ۱۰ خرداد
 درزگیری و آماده سازی سطوح  ۱۷ خرداد

مرکز فنی و حرفه ای یزد

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۲۶ الی ۲۹ فروردین
سقف کاذب ۲۳ الی ۲۶ اردیبهشت
سقف کاذب ۲۷ الی ۳۰ خرداد