Loading...
تقویم آموزشی ۱۳۹۷-۱۰-۸ ۱۱:۰۷:۴۳ +۰۰:۰۰

تقویم آموزشی

برنامه آموزشی مراکز آکادمی و مراکز فنی و حرفه ای
تقویم آموزشی سه ماهه سوم سال ۹۷ (جهت دانلود)

فنی حرفه ای قزوین

نام دوره تاریخ برگزاری
آشنایی با محصولات و سیستم های کناف ۲۵ الی ۲۵ دی ماه
آشنایی با محصولات و سیستم های کناف ۲۶ الی ۲۶ دی ماه
ویژه مهندسین ۱۱ الی ۱۵ دی ماه

مرکز آموزش تهران ( شعبه۲- مفتح)

دیوار جداکننده۱۷ الی ۲۰ آذر ماه

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۱ الی ۴ دی ماه
دیوار پوششی ۸ الی ۱۰ دی ماه
سقف کاذب ۱۵ الی ۱۸ دی ماه
دیوار جدا کننده ۲۲ الی ۲۵ دی ماه
ویژه مهندسین ۲۹ دی ماه الی ۹ بهمن ماه
سقف کاذب ۶ الی ۹ بهمن ماه
دیوار جدا کننده ۱۳ الی ۱۶ بهمن ماه
درزگیری و آماده سازی سطوح ۲۳ الی ۲۳ بهمن ماه
سقف کاذب ۲۷ الی ۳۰بهمن ماه
ویژه مهندسین ۴ الی ۸ اسفند ماه
دکوراتیو ۱۱ الی ۱۳ اسفند
هرادیزاین و AMF ۱۵ الی ۱۵ اسفند
دیوار جدا کننده ۱۸ الی ۲۱ اسفند ماه

مرکز فنی و حرفه ای کرج

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۲۲ الی ۲۵ دی ماه
آکواپنل ۲۶ الی ۲۶ دی ماه
ویژه مهندسین ۱۳ الی ۱۷ بهمن ماه

مرکز آموزش اصفهان

نام دوره تاریخ برگزاری
دوره دکوراتیو ۳ الی ۴ دی ماه
دوره ویژه مهندسین ۸ الی ۱۲ دی ماه
دوره سقف کاذب ۳۰ دی ماه الی ۳ بهمن ماه
دوره دیوار جدا کننده ۲۷ الی ۳۰ بهمن ماه
دوره دیوار پوششی ۴ الی ۶ اسفند ماه
دوره دکوراتیو ۶ الی ۸ اسفند

مرکز فنی و حرفه ای اهواز

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف ۲۳ الی ۲۶ دی ماه
سقف ۱۴ الی ۱۷ بهمن ماه
دیوارپوششی ۵ الی ۸ اسفند ماه

مرکز فنی و حرفه ای کرمانشاه

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۹ الی ۱۲ دی ماه
دوره دیوار جدا کننده ۱۴ الی ۱۷ بهمن ماه
دوره ویژه مهندسین ۱۲ الی ۱۵ اسفند ماه

مرکز آموزش شیراز

نام دوره۴ تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۲ الی ۵ دی ماه
دکوراتیو ۸ الی ۱۰ دی ماه
ویژه مهندسین ( جهرم ) ۱۵ الی ۱۹ دی ماه
ویژه مهندسین ۲۹ دی الی ۳ بهمن
سقف کاذب ( لار ) ۱۳ الی ۱۶ بهمن ماه
دیوار جدا کننده ۲۷ الی ۳۰ بهمن ماه
دوره سقف کاذب ( داراب ) ۱۱ الی ۱۴ اسفند ماه
دوره سقف کاذب ۱۸ الی ۲۱ اسفند ماه

مرکز آموزش تبریز

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۸ الی ۱۲ دی ماه
درزگیری وآماده سازی سطوح ۳۰ الی ۳۰ دی ماه
دکوراتیو ۶ الی ۸ بهمن ماه
ای ام اف ۱۰الی ۱۰ بهمن
سقف کاذب ۱۱ الی ۱۴ اسفند
درزگیری و آماده سازی سطوح ۲۵ الی ۲۵ اسفند

مرکز آموزش مشهد

نام دوره تاریخ برگزاری
ویژه مهندسین ۱ الی۵ دی ماه
سقف کاذب ۱۵ الی ۱۸ دی ماه
دیوار پوششی ۲۲ الی ۲۴ دی ماه
دکوراتیو ۲۴ الی ۲۶ دی ماه
ویژه مهندسین ۶ الی ۱۰ بهمن ماه
دیوار جدا کننده ۱۳ الی ۱۷ بهمن ماه
سقف کاذب ۲۷ الی ۳۰ بهمن ماه
ویژه مهندسین ۴ الی ۸ اسفند
سقف کاذب ۱۸ الی ۲۲ اسفند ماه

مرکز فنی و حرفه ای گرگان

نام دوره تاریخ برگزاری
محصولات جدید ۲۴ الی ۲۴ دی ماه
سقف کاذب ۱۹ الی ۲۲ اسفند ماه

مرکز فنی و حرفه ای زاهدان

نام دوره تاریخ برگزاری
دیوار جدا کننده ۱۰الی ۱۲ دی ماه
سقف کاذب ۷ الی ۱۰ بهمن ماه
درزگیری و آمادسازی سطوح ۱۳ الی ۱۵ اسفند ماه

مرکز دانشگاه سما اردبیل

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۲۷ الی ۳۰ بهمن ماه

مرکز فنی و حرفه ای ارومیه

نام دوره تاریخ برگزاری
دکوراتیو ۱۴ الی ۱۶ بهمن ماه

مرکز فنی و حرفه ای کرمان

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۶ الی ۹ بهمن ماه
دیوار جدا کننده ۱۱ الی ۱۶ اسفند ماه

مرکز فنی و حرفه ای ساری

نام دوره تاریخ برگزاری
درزگیری و آماده سازی سطوح ۱۱ الی ۱۱ بهمن
سقف کاذب ۱۴ الی ۱۷ بهمن

مرکز فنی و حرفه ای زنجان

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۲۲ الی ۲۶ دی ماه
دکوراتیو ۱۸ الی ۲۰ اسفند ماه

مرکز فنی و حرفه ای بوشهر

نام دوره تاریخ برگزاری
دیوار جدا کننده ۷ الی ۱۰ بهمن ماه

مرکز فنی و حرفه ای همدان

نام دوره تاریخ برگزاری
دیوار جدا کننده ۱ الی ۵ دی ماه
سقف کاذب ۱۵ الی ۱۹ دی ماه
درزگیری آماده سازی سطوح ویژه نقاشان ۲۳ الی ۲۳ دی ماه
سقف کاذب ۶ الی ۱۰ بهمن ماه
ویژه مهندسین ۱۳ الی ۱۷ بهمن ماه
دیوار جدا کننده ۴ الی ۸ اسفند ماه
درزگیری و آماده سازی سطوح ۱۳ الی ۱۳ اسفند ماه

مرکز فنی و حرفه ای یزد

نام دوره تاریخ برگزاری
دوره سقف کاذب ۱۶ الی ۱۹ دی ماه
دوره دیوار جداکننده ۱۴ الی ۱۷ بهمن ماه
دوره ویژه مهندسین ۱۲ الی ۱۵ اسفند ماه

مرکز فنی و حرفه ای سنندج

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۱۲ الی ۱۶ بهمن ماه
درزگیری و آمادسازی سطوح ۱۷ الی ۱۷ بهمن ماه