Loading...
تقویم آموزشی ۱۳۹۷-۶-۲۶ ۰۷:۰۰:۲۱ +۰۰:۰۰

تقویم آموزشی

برنامه آموزشی مراکز آکادمی و مراکز فنی و حرفه ای
تقویم آموزشی سه ماهه سوم سال ۹۷ (جهت دانلود)

فنی حرفه ای قزوین

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۱۵ الی ۱۸ مهر ماه
دیوار جداکننده ۲۰ الی ۲۳  آبان ماه
دکوراتیو ۱۱ الی ۱۳ آذر ماه

مرکز آموزش تهران ( شعبه۲- مفتح)

دیوار جداکننده۱۷ الی ۲۰ آذر ماه

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۳۱ شهریور ماه الی ۳ مهر ماه
ویژه مهندسین ۷ الی ۱۱ مهر ماه
دیوار جداکننده ۱۴ الی ۱۷ مهر ماه
سقف کاذب ۲۱ الی ۲۴ مهر ماه
ویژه مهندسین ۲۸ مهر ماه الی ۲ آبان ماه
دیوار پوششی ۵ الی ۷ آبان ماه
سقف کاذب ۱۲ الی ۱۵ آبان ماه
دیوار جداکننده ۱۹ الی ۲۲ آبان ماه
ویژه مهندسین ۲۶ الی ۳۰ آبان ماه
دکوراتیو ۵ الی ۷ آذر ماه
سقف کاذب ۱۰ الی ۱۳ آذر ماه
دیوار جداکننده ۱۷ الی ۲۰ آذر ماه
ویژه مهندسین ۲۴ الی ۲۸ اذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای کرج

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۲۷ الی ۳۰ آبان ماه
دیوار جداکننده ۲۵ الی ۲۸ آذر ماه

مرکز آموزش اصفهان

نام دوره تاریخ برگزاری
دوره ویژه مهندسین ۳۱ شهریور ماه الی ۴ مهر ماه
دوره دیوارجداکننده ۷ الی ۱۰ مهر ماه
دوره سقف کاذب ۲۹ مهر ماه الی ۲ آبان ماه
دوره دکوراتیو ۱۲ الی ۱۴ آبان ماه
دوره دیوار پوششی ۵ الی ۷ آذر ماه
دوره سقف کاذب ۱۱ الی ۱۴ آذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای اهواز

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۲۲ الی ۲۵ مهر ماه
دیوار پوششی ۲۷ الی ۳۰ آبان ماه
سقف کاذب ۱۸ الی ۲۱ آذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای کرمانشاه

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۱ الی ۴ مهر ماه
ویژه مهندسین ۱۹ الی ۲۳ آبان ماه
دیوار جدا کننده ۱۷ الی ۲۰ آذر ماه

مرکز آموزش شیراز

نام دوره۴ تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۷ الی ۱۰ مهر ماه
ویژه مهندسین (جهرم) ۲۱ الی ۲۵ مهر ماه
دیوار جداکننده ۱۲ الی ۱۵ آبان ماه
سقف کاذب (یاسوج) ۲۶ الی ۲۹ آبان ماه
دکوراتیو و دیوار پوششی ۱۰ الی ۱۴ آذر ماه
ویژه مهندسین ۱۷ الی ۲۱ آذر ماه

مرکز آموزش تبریز

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۱۴ الی ۱۸ مهر ماه
درزگیری وآماده سازی سطوح ۲۲ الی ۲۲ مهر ماه
محصولات تخصصی(AMF) ۶ الی ۶ آبان ماه
دیوارجداکننده ۱۹ الی ۲۳ آبان ماه
درزگیری وآماده سازی سطوح ۶ الی ۶ آذر ماه
دکوراتیو ۲۴ الی ۲۶ آذر ماه

مرکز آموزش مشهد

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۱ الی ۴ مهر ماه
دیوارجداکننده ۷ الی ۱۰ مهر ماه
سقف کاذب (بیرجند) ۱۴ الی ۱۸ مهر ماه
دیوارجداکننده (بیرجند) ۱۴ الی ۱۸ مهر ماه
دیوارپوششی ۲۸ الی ۳۰ مهر ماه
دکوراتیو ۳۰ مهر ماه الی ۲ آبان ماه
محصولات تخصصی(AMF) ۱۵ الی ۱۵ آبان ماه
سقف کاذب ۱۹ الی ۲۲ آبان ماه
ویژه مهندسین ۲۶ الی ۳۰ آبان ماه
دیوار جداکننده ۱۰ الی ۱۳ آذر ماه
درزگیری وآماده سازی سطوح ۱۴ الی ۱۴ آذر ماه
سقف کاذب ۱۷ الی ۲۰ آذر ماه
ویژه مهندسین ۲۴ الی ۲۸ آذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای گرگان

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۲۸ مهر ماه الی ۱ آبان ماه
دیوار جداکننده ۲۵ الی ۲۸ آذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای زاهدان

نام دوره تاریخ برگزاری
درزگیری وآماده سازی سطوح سطوح ۲۱ الی ۲۳ آبان ماه
ویژه مهندسین ۱۷ الی ۲۱ آذر ماه

مرکز دانشگاه سما اردبیل

نام دوره تاریخ برگزاری
دیوار جداکننده ۲۸ مهر ماه الی ۲ آبان ماه
دکوراتیو ۱۷ الی ۲۱ اذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای ارومیه

نام دوره تاریخ برگزاری
دکوراتیو ۱۹ الی ۲۱ آذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای کرمان

نام دوره تاریخ برگزاری
دیوار جداکننده ۱۴ الی ۱۷ مهر ماه
سقف کاذب ۱۹ الی ۲۲ آبان ماه
وِیژه مهندسین ۱۰ الی ۱۳ آذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای ساری

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۱۵ الی ۱۸ مهر ماه
درزگیری وآماده سازی سطوح ۱۳ الی ۱۳ آبان ماه
دیوارجداکننده ۱۱ الی ۱۴ آذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای زنجان

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۷ الی ۱۱ مهر ماه
دکوراتیو ۲۶ الی ۳۰ آبان ماه

مرکز فنی و حرفه ای بوشهر

نام دوره تاریخ برگزاری

مرکز فنی و حرفه ای همدان

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۱ الی ۴ مهر ماه
دیوار جداکننده ۷ الی ۱۱ مهر ماه
درزگیری آماده سازی سطوح ویژه نقاشان ۱۴ الی ۱۴ آبان ماه
ویژه مهندسین ۱۰ الی ۱۴ آذر ماه
درزگیری آماده سازی سطوح ویژه نقاشان ۱۸ الی ۱۸ آذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای یزد

نام دوره تاریخ برگزاری
دوره دکوراتیو ۱۵ الی ۱۷ مهر ماه
دوره دیوار جداکننده ۲۰ الی ۲۳ آبان ماه
دوره دیوار جداکننده ۱۸ الی ۲۱ آذر ماه

مرکز فنی و حرفه ای سنندج

نام دوره تاریخ برگزاری
سقف کاذب ۲۸ مهر ماه الی ۱ آبان ماه
دیوار جدا کننده ۲۴ الی ۲۷ آذر ماه